Pokker on kõikjal Reeglid & tingimused

Järgnevalt on toodud “Poker Anywhere” ehk "Pokker kõikjal) kampaania  ("Kampaania") reeglid ("Reeglid"). Kampaania korraldajaks on internetilehe www.pokerstars.ee haldaja ("PokerStars"/”meie””) ja tema partnersaidid ("Sait") ja PokerStarsi GUI tarkvara ("Klient").

Kõik osalejad (“Osaleja” /“sina”/ “sinu”), kes soovivad Kampaanias osaleda, nõustuvad järgnevaga: (i) käesolevate Reeglitega, (ii) Saidil kehtivate reeglite ja tingimustega, mille leiad aadressilt /poker/room/tos (“Reeglid ja tingimused”) ja (iii) turniirireeglitega, mis kehtivad kõikidel Saidil toimuvatel turniiridel (“Turniiride reeglid"). Need reeglid asuvad aadressil – /poker/tournaments/rules/. Samuti nõustud, et oled Kampaanias osaledes nendega tingimusteta seotud.

1. Kampaania info

1.1 Kampaania kestab 7. juulist 31. juulini, 2013 (“Kestvus”).

1.2 Kui soovid Kampaanias osaledes võita, pead sa lähtuma järgnevast:

  1. lae tahvelarvuti/mobiili ("Seadme") abil App poest (App Store) alla PokerStars Mobile Poker app (“PS Seadme App”). Kui kasutad Android seadet, saad seda teha PokerStarsi saidilt.
    ja
  2. mängi ning kogu PS seadme rakenduses pärisraha mängudes osaledes kahekümne nelja tunni jooksul 10 (kümme) või rohkem VIP mängija punkti (VPPd). Kahekümne nelja tunnine periood kestab 00:00-23:59 ET (Eesti aja järgi 07.00-06.59)

1.3 Niipea kui oled eelnevalt mainitud perioodi ajal kogunud 10 (või rohkem) VPPd, osaled sa automaatselt loosimises, mille peaauhinnaks ("Peaauhind") on $1,000 (tuhat US dollarit). Iga päev saab Peaauhinna 2 (kaks) mängijat.

1.4 Teised auhinnad jagatakse vastavalt punktile 4.

2. Osalemiskriteeriumid

2.1 PokerStars.ee saidil pead Kampaanias osalemiseks olema vähemalt 21.. Ükskõik millisel hetkel võib PokerStars või tema poolt määratud kolmas osapool küsida sinult vanust/isikut kinnitavat dokumenti ja sa pead meile esitama kehtiva passi või mõne muu valituse poolt väljastatud pildiga dokumendi (millega PokerStars rahul on), mis aitaks meil sinu vanust/isikut kinnitada. Kui sul puuduvad PokerStarsi nõuetele vastav(ad) dokument/dokumendid, eemaldatakse sind automaatselt Kampaaniast ning sinult võidakse võtta ilma kompensatsioonita kõik privileegid, auhinnad või rahalised võidud, mis sa oled Kampaania raames saanud.

2.2 Sul tohib Kliendis olla 1 (üks) mängijakonto ("Mängijakonto") ja sa tohid mängida ainult läbi oma Mängijakonto.  Mitte mingil juhul ei tohi keegi peale sinu mängida sinu Mängijakontol kas sinu eest või sinu loal.

2.3 Tee kindlaks, et sinu pärisnimi vastaks Mängijakontole registreeritud infoga. Kampaanias osaledes kinnitad PokerStarsile, et:

  1. just sina oled see isik, kelle nimi on sinu Mängijakontol ja sina osaled kampaanias; ja
  2. sinu Mängijakontole registreeritud nimi ja aadress on korrektsed ja uuendatu

Kui sul pole võimalik esitada nime, aadressi ja isiklike andmete kinnituseks kehtivat ja PokerStarsile sobivat kinnitust, eemaldatakse/diskvalifitseeritakse sind Kampaaniast.

2.4 PokerStarsi töötajatel, sugulastel ning teistel PokerStarsiga või tema partneritega seotud isikutel pole Kampaanias osalemine lubatud. Mõiste 'sugulane' viitab antud juhul abikaasale, partnerile, lapsele, vanemale, lapsele või sugulasele ja 'seotud' viitab, kuid mitte ainult, töötaja majakaaslastele.

3. Osalejate käitumine

3.1 Kui PokerStars avastab, et Kampaanias osalemise ajal on Osaleja seotud pettuse, vale käitumise või sarnase tegevusega või kui Osaleja on rikkunud Reegleid, Kasutustingimusi või Turniirireegleid, on PokerStarsil täielik õigus automaatselt see Osaleja diskvalifitseerida või tunnistada Osaleja osalus mittekehtivaks.  Kui pettus, vale või ebaaus käitumine ja muu sarnane käitumine avastatakse pärast auhindade jagamist, oled sa kohustatud vastavalt PokerStarsi sulle esitatud nõudele auhinna tagastama (või kompenseerima selle väärtuse).

3.2 Kampaania Kestvuse jooksul kehtivad Osalejatele ranged reeglid, mille täitmist jälgib PokerStars ja/või tema poolt määratud esindajad. PokerStarsil on õigus võtta Osaleja suhtes kasutusele kõik vajalikud meetmed, kui avastatakse, et Osaleja on rikkunud käesolevaid Reegleid, Kasutustingimuse ja/või käitunud Kampaania suhtes petvalt või ebaausalt. Taoline käitumine võib põhjustada, kuid mitte ainult, Kampaaniast ja/või Kliendist kõrvaldamise, diskvalifitseerimise või õiguste peatamise, Osalejale mõeldud auhinna konfiskeerimise. Otsuse, milline käitumine või teguviis läheb käesolevate Reeglite või Kampaania rikkumise alla või milline Osaleja Kampaania raames tehtud tegu kvalifitseerub pettuse või ebaausa käitumise alla, teeb ainuisikuliselt PokerStars.

4. Auhinnad

4.1 Iga päev valime juhuslikult 2 (kaks) 2 Võitjat ("Võitjad", kes saavad peaauhinna ehk $1,000 (tuhat US dollarit). See summa lisatakse Võitja Mängijakontole.

4.2 Lisaks Peaauhinnale loositakse igal päev juhuslikult välja ka järgnevad auhinnad:

  1. 30 (kolmkümmend) mängijat saavad auhinnaks $100 (sada US dollarit); ja
  2. 500 (viis sada) mängijat saavad auhinnaks $10 (kümme) US dollarit.  

4.3 Vastavalt punktides 4.1-4.2 toodud kriteeriumitele võid võita igast kategooriast 1 (ühe) Auhinna (vastavalt punktile 4.4). Selleks pead teenima punktis 1.2 toodud perioodi jooksul 10 (kümme) VPPd. Pea meeles, et kui võidad ühes teatud kategoorias Auhinna, pole sul võimalik kampaania Kestvuse ajal selles kategoorias enam auhindu võitu. Näiteks kui sa võidad Peaauhinna, pole sul ülejäänud Kestvuse ajal rohkem Peaauhindu võita. Võid aga saada punktis 4.2(a) või (b) toodud auhindu.

4.4 Selguse huvides kinnitame, et Peaauhinnad ja/või kõiki teisi Kampaania raames äraantavad summasid ja esemeid (ühiselt “Auhinnad") pole võimalik edasi anda ning neid ei tohi ära anda, müüa, vahetada ega ühelegi teisele isikule/isikutele edasi anda. Soovi korral võib Võitja vahetada Peaauhinna iPad 4 tahvelarvuti vastu. Sellisest soovist tuleb 48 tunni jooksul kirja saamisest kirjutada aadressil support@pokerstars.ee. iPad saadetakse võitjatele 28 päeva jooksul.

4.5 Võitjatel pole õigust siduda PokerStarsi lepinguga või tekkinud kuludega ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.

4.6 Auhinda ei anta Osalejale, kellel mingil põhjusel ei ole seadusega lubatud Auhinda kasutada või kui antud mängijale Auhinna andmine oleks seadusevastane.

4.7 Iga Osaleja, kes saab selle Kampaania raames Auhinna, on ainuisikuliselt vastutav kõikide kohustuste, maksude või lisatasude eest, mis võivad lisanduda vastavalt Osaleja asukohariigi seadusandlusele.

4.8 Kui sa peaksid saama Kampaania raames Auhinna, anname sellest sulle ilma hilinemiseta teada. Kõik rahalised Auhinnad makstakse vastava Mängija Kontole mitte hiljem kui 7 (seitsme) tunni jooksul loosimisest.

5. Tervis ja turvalisus

5.1 Pead lähtuma kõikidest PokerStarsi poolt antud tervise ja turvalisuse juhtnööridest ja/või  juhistest või millest sa peaksid muul juhul Kampaanias osaledes teadlik olema. Samuti pead vastavalt vajadusele pidama kinni kõikidest kehtivatest seaduslikest ja regulatiivsetest nõuetest. Nende juhiste eiramine võib põhjustada Kampaaniast diskvalifitseerimise.

5.2 Osalejad peavad mõistlikuse piirides tagama Kampaanias osaledes ning Auhinna võitmisega seotud turvalise. Käitumine või teguviis, millega PokerStarsi arvates kaasneb tervise või turvalisuse risk (muuhulgas ilma piiranguteta teotav käitumine, füüsiline või psühholoogiline), viib kohese diskvalifitseerimiseni.

6. Kohustuste piirangud

6.1 Siinkohal nõustud Kampaanias osaledes, et loobud kõikidest PokerStarsi, tema seaduslike esindajate, partnerite, allfirmade, agentuuride, direktorite, töötajate ja agentide suunas esitatud  kahjunõuetest (või sinu eeskostel tegutsev kolmas osapool) ("Kahjunõue"), mis on seotud sinu osalusega Kampaanias ja/või  Kampaaniast võidetud Auhinnaga. PokerStars ei võta "Kahjunõuete" eest vastutust (välja arvatud antud Kampaanias Auhinnaga otseselt seotud kulud) See piirang ei hõlma järgnevaid PokerStarsi sinu ees olevaid kohutusi: (i) hooletus; (ii) surm või vigastus, mis tekkis PokerStarsi hooletuse või töötajate hooletuse  tõttu; (iii) pettus või petturlik vääriti esitlus; (iv) kohustus, mida ei saa seadusandluse tõttu välja jätta ega piirata.

6.2 Salvestada ülaltoodud punkt 6.1 kohaselt kui lubatud, kinnitad ja nõustud täielikult kehtiva seadusandluse raames, olenemata teguviisist, kas lepinguliselt või muul viisil, et PokerStars või tema partnerid, muuhulgas ilma piiranguteta, tema vastutavad töötajad, direktorid, järglased ja määratud isikud, pole mingil juhul sinu või ühegi osapoole ees vasutavad järgnevate punktide osas: (i) kõik kaudne, eriline, iseloomulik, karistatav, kaasnev, tegevutusest tulenev (muuhulgas, kuid mitte ainult, tõrge äris, äri ja kasumi kaotus, programmide kaotus, varustuse või tarkvara asendamisega seotud kulud või salvestuste, informatsiooni või andmete kaotus), või muud kahjud, mis on mingil moel seotud sinu osalusega käesolevas kampaanias (või suutmatus seda teha) ning seda isegi juhul, kui PokerStars on teavitanud taoliste kahjude võimalikkusesest; või (ii) nõue, mis on seotud kampaania vigade, vahele jäämise või muude ebatäpsustega.

6.3 PokerStars pole kohustatud täitma Kampaania või Auhinnaga seotud kohustusi, kui see pole võimalik väljaspool PokerStarsi kontrolli olevate põhjuste tõttu. Kuigi PokerStars võib pakkuda alternatiivset auhinda, ei ole ta kohustatud Osalejale taolist olukorda kompenseerima.

6.4 Käesolevaga nõustud hüvitama PokerStarsile, tema õiguslikele esindajatele, partneritele, lisapartneritele, agentuuridele ja direktoritele, töötajatele kõik kaotused, kulud, kahjud ja kohustused (muuhulgas maine kahjustamise, hea tahte ja professionaalsete nõuandjate kulud), mis tekkisid PokerStarsil sinu poolse käesolevate Reeglite, Kasutustingimuste rikkumisega või mis on seotud sellega, et sa ei lähtunud PokerStarsi poolt antud juhistest või on muul moel seotud sinu osalusega Kampaanias.

7. Teised tingimused

7.1 Juhul kui Kampaania reeglistikuga seoses esineb vaidlusi, muuhulgas kuid mitte ainult seoses Auhinna väljastamisega, Osaleja sobivuse või Osalejate käitumise ja või käesolevate Reeglite ja Kasutustingimustega, on lõplik otsus PokerStarsi teha. PokerStarsi otsus on lõplik ja sulle siduv, samuti ei kuulu see edasi kaebamisele ega sinu ega ühegi teise kolmanda osapoole poolt üle vaatamisele.

7.2 Kui need Reeglid viitavad sellele, et võitja väljaselgitamiseks subjektiivse analüüsi või tõlgendamise teel on vaja kohtunike abi, määrame sinna iseseisva individuaali.

7.3 Kampaanias osaledes annad PokerStarsile õiguse kasutada sinu nime, sarnasust, häält ja pilti turunduslikel eesmärkidel kampaaniates ükskõik millises meedias ilma kompensatsioonita ja sa loobud kõikidest õigustest, mis on on sellega seotud.

7.4 Need Reeglid ja Kasutustingimused esindavad kogu sinu ja PokerStarsi vahelist Kampaaniat puudutavat lepingut ja on ülemuslikud kõikide eelnevate sinu ja PokerStarsi vaheliste esinduste, kokkulepete, arutelude või mõistmiste osas (ükskõik kas suulised või kirjalikud). Välja arvatud siin spetsiaalselt välja toodud juhud, on seadusega ette nähtud tingimused, garantiid ja esindused välja arvatud. Kui antud Reeglid või teatud osa nendest on ettenägematul põhjustel valed, ei mõjuta see ülejäänud Reeglite kehtivust.

7.5 PokerStarsil on ainuisikuline õigus antud tingimusi muuta, sealhulgas muuta või tühistada Kampaania, kui PokerStars usub, et Kampaaniat pole võimalik vastavalt eelnevalt määratud tingimustele läbi viia. Kõikidest Kampaanias tehtud muudatustest informeeritakse Osalejaid Saidil ja sinu jätkuv osalus Saidil kinnitab, et sa nõustud nende muudatuste või parandustega.

7.6 Käesolevad Reeglid ja kõik nendega seotu lähtub Mani saare seadusandlusest.  Sa annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Miski selles punktis ei piira PokerStarsi õigusi võtta sinu osas kasutusele meetmed ükskõik millise kompetentse jurisdiktsiooni kohtus, samuti ei takista kasutusele võetud meetmed ühes või enamas jurisdiktsioonis võtta meetmed kasutusele mõnes teises jurisdiktsioonis, olenemata sellest kas see on samaaegne või mitte ning seda piirini, mis on selles teises jurisdiktsioonis lubatud.

Kui sul on Poker Anywhere kampaania kohta küsimusi, kirjuta palun aadressil support@pokerstars.ee.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida