poker

Privaatsusteatis

Ülevaade

All olevas privaatsusteatises on kirjeldatud seda, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid ja millised on sinu õigused andmekaitseseaduste alusel. Soovitame tungivalt selle privaatsusteatisega tutvuda. Kuid me mõistame, et inimestel on kiire eluviis ja seega tahame anda sulle lühikese ülevaate sellest, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame. Pea meeles, et see esimene jaotis on ainult ülevaatlik ega asenda all toodud privaatsusteatist.

Töötleme sinu isikuandmeid allpool üksikasjalikult kirjeldatud eesmärkidel, kuid kaks peamist eesmärki on võimaldada meil pakkuda sulle teenuseid ja täita oma regulatiivseid kohustusi, täpsemalt:

 • selleks, et saaksime sulle teenuseid pakkuda, pead registreerima kasutajakonto. Deposiidi tegemiseks pead esitama pangarekvisiidid;
 • regulatiivsete nõuete täitmiseks oleme kohustatud jälgima oma kliente ja pidama tehingute üle arvestust, et tagada õiglase, vastutustundliku ja turvalise teenuse pakkumine: see hõlmab muu hulgas vanuse kontrollimist ja klientide jälgimist tagamaks, et nad mängivad oma võimaluste piires.

Sissejuhatus

See privaatsusteatis kehtib meie veebisaitidele, rakendustele, kaupadele ja teenustele, mis viitavad sellele privaatsusteatisele või millel ei ole eraldi privaatsusteatist. Selle privaatsusteatise eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame. Võime privaatsusteatist aeg-ajalt uuendada, seega soovitame seda regulaarselt üle lugeda. Olulistest muudatustest teavitame kindlasti ka eraldi.

Kes on vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Iirimaa. Vastutavale töötlejale võime selles privaatsusteatises viidata ka kui „TSG“ või „meie“ jne.

Kas andmekaitseametnik (Data Protection Officer ehk DPO) on määratud?

Jah, oleme määranud andmekaitseametniku. Kuigi meie andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil dataprotection@flutterint.com, on meie klienditeeninduse meeskond sinu esialgseks kontaktpunktiks, kui soovid oma õigusi kasutada. Vaata allpool jaotist „Sinu õigused“.

Mida tähendab „grupp“?

Privaatsusteatises tähendab viide grupile ettevõtet Flutter Entertainment plc ja kõiki või mis tahes selle otseseid või kaudseid tütarettevõtteid, ühisettevõtjaid ja nende sidusettevõtteid kõikjal maailmas, muu hulgas Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Sisal, Singular, Sisal ja FOX Bet.

Kuidas me sinu isikuandmeid kogume

Teenuste kasutamiseks pead looma kasutajakonto. Kasutajakonto loomisel pead esitama teatud isikuandmed, näiteks oma nime, vanuse, aadressi ja e-posti aadressi. Mõne meie teenuse kasutamiseks on vaja täiendavaid andmeid. Näiteks võib vajalik olla pangakaardi andmete ja ID-kaardi esitamine.

Peale selle kogume andmeid sinu tehingute, muu hulgas hasartmängude mängimise kohta. Võime koguda isikuandmeid küsitluste kaudu, mida viime läbi meie või meie poolt sel eesmärgil kaasatud ettevõtted. Peale selle kogume teavet meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste kasutamise kohta. Kogume ka muud teavet, mis on vajalik sinu isikuandmete töötlemiseks selles privaatsusteatises nimetatud eesmärkidel.

Kui võtad meiega ühendust, töötleme kõiki isikuandmeid, mis esitad nendes teadetes.

Võime koguda isikuandmeid ka kolmanda poole teenusepakkujatelt, näiteks krediidiagentuuridelt ja pettuste ennetamist toetavatelt ettevõtetelt.

Peale eelneva kasutame ka „küpsiseid“ ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad koguda sinu kohta teatud teavet, näiteks sinu seadmete IP-aadresse ja võrgutegevust, millest osa loetakse sinu isikuandmeteks. Kasutatavate küpsiste kohta saad täpsemalt lugeda allpool jaotisest „Küpsised“.

Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame

Andmekaitseseaduste kohaselt töötleme sinu isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks konkreetselt sinu isikuandmetele kohaldatav õiguslik alus. Töötleme sinu isikuandmeid, kui: i) see on vajalik sinuga sõlmitud lepingu kohaste teenuste pakkumiseks; ii) peame seda tegema oma õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks; iii) oled andnud selleks oma nõusoleku; iv) sinu isikuandmete töötlemine on meie õigustatud huvides ja see ei riku sinu õiguseid, vabadusi ja huve.

Kui välja arvata erandlikud asjaolud, ei töötle me sinu isikuandmete erikategooriaid (nagu sinu tervise, rahvuse, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, ametiühingusse kuulumise või seksuaalsusega seotud isikuandmed) ega kuritegude või veendumustega seotud isikuandmeid. Erandlikele asjaoludele, mil töötleme isikuandmete erikategooriaid, oleme sätestanud täiendava õigusliku aluse, mis on allpool märgitud kaldkirjas.

Järgmiselt on toodud nimekiri eesmärkidest, milleks me sinu isikuandmeid töötleme, ja nende töötlemise õiguslikest alustest.

Eesmärk

Õiguslik alus

Sinu kasutajakonto loomine ja haldamine

Vajalik lepingu täitmiseks

Pakkuda sulle meie teenuseid (muu hulgas võimalus mängida meie mänge)

Vajalik lepingu täitmiseks

Sõnumite ja taotluste vastuvõtmine ja neile vastamine

Vajalik lepingu täitmiseks, kui sõnum on seotud konkreetselt meie teenustega, muudes olukordades meie õigustatud huvi

Teavitada sind meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste olulistest värskendustest

Vajalik lepingu täitmiseks

Tagada, et suudame täita regulatiivseid kohustusi, mis on seotud meie teenuste kasutamisega, muu hulgas meile esitatud teabe õigsuse kontrollimine, sinu isiku kinnitamine, sinu vanuse kinnitamine (mis võib hõlmata sinu isikuandmete avalikustamist kolmandatele pooltele või sinu isikuandmete täiendamist kolmandatelt pooltelt, näiteks krediidiagentuuridelt, saadud andmetega)

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Tuvastada sinu rahaliste vahendite ja vara päritolu ning veenduda, et need suudavad katta sinu kulutusi

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Kohaldatavast õigusest (sh hasartmänguseadused ning hasartmängulitsentsidega seotud regulatiivsed ja litsentsimisnõuded) tulenevate kohustuste täitmine

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenustega (sh rahapesuga) seotud võimaliku ebaseadusliku, petturliku või muu sobimatu tegevuse tuvastamine ja avalikustamine

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Oluline avalik huvi: Ebaseadusliku tegevuse ennetamine ja avastamine / avalikkuse kaitsmine ebaaususe eest / ebaseadusliku tegevuse ja ebaaususega seotud õigusaktid / pettuse ennetamine / terrorismi rahastamise või rahapesu kahtlus

Hasartmängumustrite jälgimine ja võimalike vastutustundlikku mängimist puudutavate probleemide tuvastamine

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Oluline avalik huvi: Ohtu sattunud üksikisikute kaitsmine / teatud üksikisikute majandusliku heaolu kaitsmine

Takistada sul meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste kasutamist, kui oled meilt seda taotlenud (nt iseendale seatud mängukeeld)

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Oluline avalik huvi: Ohtu sattunud üksikisikute kaitsmine / teatud üksikisikute majandusliku heaolu kaitsmine

Sinu kasutajakontole määratud või rakendatud deposiidi, kulutamise või kaotuste limiitide järgimine

Nõusolek

Toetada mis tahes muud eesmärki, mis on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või mis on konkreetselt märgitud sinu isikuandmete esitamise ajal

Vajalik lepingu täitmiseks

Meie teenuste petturliku kasutamise tuvastamine

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Meie kasutustingimuste rikkumise tuvastamine

Vajalik lepingu täitmiseks

Turu-uuringute läbiviimine

Õigustatud huvi mõista paremini tooteid ja teenuseid, mida meie kliendid kõige rohkem naudivad

Küsimustike saatmine, et meie tooteid ja teenuseid paremini mõista

Õigustatud huvi mõista paremini tooteid ja teenuseid, mida meie kliendid kõige rohkem naudivad

Sinu poolt täidetud uuringute tulemuste ülevaatamine

Nõusolek

Sinu ja meie teiste klientide poolt meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste kasutamise statistika koostamine

Õigustatud huvi mõista ja täiustada meie tooteid ja teenuseid

Meie teenustega seotud ja sulle huvi pakkuda võivate pakkumiste ja kampaaniate saatmine

Nõusolek

Salvestada koolituse eesmärgil telefonikõnesid ja vestluseid meie klienditeeninduse esindajatega

Õigustatud huvi täiustada meie klienditeenindust

Salvestada turvalisuse tagamiseks ja regulatiivsetel eesmärkidel telefonikõnesid ja vestluseid meie klienditeeninduse esindajatega

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Sinu nime, pildi, kasutajanime või asukoha kasutamine reklaamis ja turunduses, kuid ainult siis, kui oled andnud selleks selgesõnalise ja teadliku nõusoleku

Nõusolek

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine teiste grupi liikmetega, kes aitavad meil klientidele teenuseid pakkuda

Õigustatud huvi teenuste osutamiseks

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine meie kutseliste nõustajatega, näiteks advokaatide ja konsultantidega

Õigustatud huvi nõuannete saamiseks

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine teiste grupi liikmetega, et tagada vastutustundliku mängimise meetmete rakendamine kogu grupis

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine sotsiaalmeedia teenustega, et kuvada sulle reklaame sotsiaalmeedia saitidel, välja arvatud juhul, kui oled sellistest sotsiaalmeedia reklaamidest loobunud

Õigustatud huvi meie toodete ja teenuste paremaks reklaamimiseks

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine kolmandate pooltega, et verifitseerida sinu isikut ja geograafilist asukohta

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine kolmandate pooltega pettuste ja rahapesu tõkestamise eesmärgil

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Oluline avalik huvi: Ebaseadusliku tegevuse ennetamine ja avastamine / avalikkuse kaitsmine ebaaususe eest / ebaseadusliku tegevuse ja ebaaususega seotud õigusaktid / pettuse ennetamine / terrorismi rahastamise või rahapesu kahtlus

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine õiguskaitseorganitega kuritegevuse ennetamiseks ja avastamiseks

Õigustatud huvi kaitsta meie teenuseid ja kogukonda

Oluline avalik huvi: Ebaseadusliku tegevuse ennetamine ja avastamine / avalikkuse kaitsmine ebaaususe eest / ebaseadusliku tegevuse ja ebaaususega seotud õigusaktid / pettuse ennetamine / terrorismi rahastamise või rahapesu kahtlus

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine riiklike enesevälistuse andmebaasidega, kui oled kehtestanud enesele mängukeelu

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Oluline avalik huvi: Ohtu sattunud üksikisikute kaitsmine / teatud üksikisikute majandusliku heaolu kaitsmine

Jagamine: Sinu isikuandmete jagamine hasartmänge reguleerivate asutustega, et aidata kaasa ja teha koostööd mis tahes uurimistega

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Küpsised: meie veebisaitide ja mobiilirakenduste haldamine, muu hulgas meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamise võimaldamine ja erinevate lehtede vahel liikumisel tehtud valikute salvestamine

Õigustatud huvi kasutada meie teenuste osutamiseks vähemalt standardse funktsionaalsusega veebisaiti

Küpsised: meie veebisaidi kasutamise analüüsimine, meie veebisaidi külastajate jälgimine ja teatud sisu kuvamine sinu kasutusviisi järgi

Nõusolek

Küpsised: sinu teekonna jälgimine meie veebisaidile ja edasi, et saaksime aru, kuidas kliendid meie veebisaidile ja sealt edasi liiguvad; võimalike reklaamikokkulepete täitmine

Nõusolek

Küpsised: regulatsioonide järgimine, muu hulgas mitme konto omamiste, valede sisselogimiste või võimalike pettuste tuvastamine

Vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse täitmiseks

Peale üleval kirjeldatud eesmärkide võime töödelda sinu isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, mida peame ülaltoodud eesmärkidega ühilduvaks. Sellisel juhul uuendame ka seda privaatsusteatist.

Pane tähele, et ülaltoodud õiguslikud alused kehtivad üldistes olukordades ja on võimalik, et asjaolude muutudes võib ka õiguslik alus muutuda. Näiteks kui sulged oma kasutajakonto meie juures, ei töötle me enam sinu isikuandmeid, et täita sinuga sõlmitud lepingut, aga võime jätkata isikuandmete töötlemist õiguslike nõuete täitmiseks.

Grupisisene jagamine

Me kuulume gruppi ja on juhtumeid, kus sinu isikuandmeid jagatakse teiste grupi liikmetega. See võib juhtuda, kui andmete jagamine on vajalik, et:

 • võimaldada meil tuvastada ja rakendada vastutustundliku hasartmängu meetmeid (nt iseendale seatud mängukeeld) mängijatele üle terve grupi (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • aidata kaasa meie klientide kontode haldamisele, tuvastamisele ja kontrollimisele ning muudele regulatiivsetele kontrollidele (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • aidata tagada, et klienditeave on ajakohane ja täpne (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • tuvastada kliendid, kes on toime pannud pettuse, rahapesu või kuriteo või keda kahtlustatakse muudes õigusvastastes tegudes (vajalik õigusliku/regulatiivse nõude täitmiseks);
 • tuvastada kliendid, kes on rikkunud meie reegleid ja tingimusi või teisi meie teenustega seotud reegleid ja tingimusi (õigustatud huvi);
 • saata erinevate kaubamärkide turundusmaterjale, kui tarbija on seda küsinud (nõusolek); ja
 • analüüsida ja paremini mõista meie äri, kliente, tooteid ja teenuseid kogu grupis (õigustatud huvi).

Samuti võime tulevikus jagada isikuandmeid teiste meie grupi liikmetega eesmärkidel, mis on seotud ja kooskõlas ülaltooduga. Kui seadused või määrused nõuavad meilt isikuandmete jagamist kogu meie grupis põhjustel, mis ei ole üleval nimetatud, oleme kohustatud seda tegema.

Palun loe seda privaatsusteatist sageli, et saada teavet meie grupisisese andmejagamise uuenduste kohta.

Sinu isikuandmete avalikustamine

Peale üleval nimetatud eesmärkide, mis hõlmavad sinu isikuandmete jagamist, avalikustame sinu isikuandmeid ka isikuandmete volitatud töötlejale, kellega koostööd teeme, täpsemalt ettevõttele Lucky VR. Meil on leping iga sellise volitatud töötlejaga, et tagada sinu isikuandmete turvalisus.

Peale Lucky VR-i kasutab PokerStars VR (või Lucky VR meie nimel) veel töötlejaid, et pakkuda teisi teenuseid nagu e-kirjad ja mängude toe teenused, analüütika ja serveri pakkujad, vestluse moderaatorid ning vanuse verifitseerimine. Kõigil puhkudel on olemas lepingud kindlustamaks, et need pakkujad töötlevad sinu isiklikke andmeid ainult meie nimel.

Võime sinu isikuandmeid avalikustada:

 • kui seda nõuab kohaldatav seadus või määrus (avalikustamine valitsusasutusele, reguleerivale asutusele või täitevasutusele);
 • kui see on vajalik, et kaitsta meid õiguslikult ja/või seoses kohtumenetlusega; ja
 • ülevõtmis-, ostu- või ühinemisläbirääkimiste ajal ja samade reeglite alusel.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

Säilitame sinu isikuandmeid Mani saarel, mis on territoorium, mis tagab Euroopa Komisjoni piisavusotsuse kohaselt asjakohase andmekaitse seadusandluse. Sinu isikuandmetele võivad juurde pääseda ka grupi liikmed, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Sellistel juhtudel oleme rakendanud lepingu tüüptingimusi, et tagada sinu isikuandmete piisav kaitse.

Võime jagada sinu isikuandmeid ka kolmandate pooltega väljaspool Euroopa Liitu. Kõigil sellistel juhtudel tagame, et sinu isikuandmete kaitseks on olemas lepingu tüüptingimused või Euroopa Komisjoni piisavusotsus.

Turvalisuse meeskond

Rakendame asjakohaseid turvalisuse, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada sinu isikuandmete turvalisus ja vältida nende vargust, kaotsiminekut või lubamatut juurdepääsu neile. On siiski oluline mõista, et turvalisust ei saa kunagi garanteerida ja sa ei saa pidada meid selle eest vastutavaks, välja arvatud juhul, kui rikkumise põhjuseks on meie hooletus.

Turundus

Kui oled registreerunud meie pakutavate teenuste kasutajaks, võime sulle saata otseturundust seoses teiste meie või meie grupi pakutavate teenustega tingimusel, et oled andnud nõusoleku sellise turunduse saamiseks.

Turundusmaterjalide saamiseks antud nõusolekuid saad hallata oma kasutajakonto kaudu. Tellimusest loobumise võimalus on alati lisatud ka igale konkreetsele turundusmaterjalile. Turundusmaterjalidest loobumise jõustumine võib võtta kuni viis tööpäeva.

Sotsiaalmeedia turundus

Võime kasutada ka sinu poolt meile antud teavet, et kuvada sulle asjakohaseid reklaame ja isikupärastatud sisu meie grupi teenuste kohta teatud kolmanda poole sotsiaalmeedia platvormidel (sotsiaalmeedia saidid), mis on meile kättesaadavad asjakohaste teenusepakkujate kaudu (nt Facebook, Twitter). Kui sa ei soovi neid reklaame näha, võid muuta oma seadeid sotsiaalmeedia saitidel. Kui sa ei soovi, et me teavet sotsiaalmeedia saitidega jagaksime, võta meiega otse ühendust.

Küpsised

Selles privaatsusteatises kasutame terminit „küpsis“ viitamaks küpsistele ja sarnastele tehnoloogiatele, mida kasutame teabe salvestamiseks (nt veebimajakad). Küpsis on lihtne tekstifail, mille veebisaidi server salvestab sinu arvutisse või mobiiliseadmesse (või muusse seadmesse). Küpsise sisu saab lugeda ainult selle salvestanud server. Iga küpsis on sinu veebibrauseris ainulaadne. See sisaldab anonüümset teavet, näiteks kordumatut tunnust ja veebisaidi nime ning mõningaid numbreid ja tähemärke.

Peaaegu kõik veebisaidid ja rakendused, mida külastad, sealhulgas meie veebisaidid, kasutavad küpsiseid, et täiustada sinu kasutajakogemust, võimaldades veebilehel ja/või rakendusel sind „meelde jätta“ kas külastuse ajaks (kasutades „seansiküpsist“) või korduvateks külastusteks (kasutades „püsiküpsist“).

Küpsiseid kasutatakse veebisaidi või rakenduse kasutamise täiustamiseks, näiteks võimaldades sul lehtede vahel tõhusalt liikuda ja salvestades sinu eelistused. Küpsised muudavad suhtluse sinu ja veebisaidi vahel kiiremaks ja lihtsamaks. Kui veebisait või rakendus ei kasuta küpsiseid, loetakse sind igale uuele lehele liikudes uueks külastajaks. Küpsiseid saab kasutada ka sihtreklaamide lubamiseks ja veebisaidi sirvimise analüüsimiseks.

Küpsiste kohta üldiselt ja nende keelamise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Oma seadmes leiduvate reklaamiküpsiste kohta saad täpsemat teavet siit. Sama lingi kaudu saad need ka otse keelata.

Sinu isikuandmete säilitamine

Säilitame sinu isikuandmeid kuus aastat. Kuus aastat arvutatakse alates sinu kasutajakonto sulgemisest või ajast, kui sinu kasutajakonto on seisnud kasutuseta. Säilitamisaja suhtes on mõned erandid, nimelt:

 • kui kehtestad enesele mängukeelu, säilitame seda teavet piiramatu aja jooksul;
 • kui oled uurimise all või oleme tuvastanud võimaliku pettuse, rahapesu või kuritegevuse, võime sinu isikuandmeid kauem säilitada;
 • õiguslike vaidluste korral hoiame sinu isikuandmeid vaidluse vältel ja kuus aastat pärast selle lõppu.

Juhul, kui ID-kaarti küsitakse vanuse kontrollimiseks, säilitatakse seda mitte kauem kui üks kuu.

Sinu isikuandmete ajakohastamine

Teatud isikuandmeid saad oma kasutajakonto kaudu igal ajal ajakohastada. Kui sinu isikuandmed muutuvad, palume sul kasutajakontot esimesel võimalusel uuendada. Kui sa ei saa oma kasutajakonto kaudu oma teavet muuta, külasta PokerStars VR-i abikeskust.

Sinu õigused

Sul on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • õigus pääseda juurde meie valduses olevatele isikuandmetele (tuntud ka kui andmesubjekti juurdepääsutaotlus);
 • õigus saada teatavaid isikuandmeid masinloetaval kujul;
 • õigus ebaõigete või aegunud isikuandmete parandamisele;
 • kui oleme konkreetselt küsinud sinu nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ja meil puudub muu õiguslik alus, on sul õigus nõusolek tagasi võtta;
 • õigus teatud isikuandmete kustutamisele olukorras, kus meil ei ole neid enam vaja töödelda, kui oled oma nõusoleku ülaltoodud lõike alusel tagasi võtnud, kui oled esitanud vastuväiteid all kirjeldatu järgi, kui sinu isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt või kui sinu isikuandmete kustutamine on nõutav õiguslike kohustuste täitmiseks;
 • õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus oli meie õigustatud huvi, kuid pea meeles, et võime siiski töödelda sinu isikuandmeid, kui on muid asjakohaseid õiguslikke aluseid või kui meil on kaalukas alus jätkata isikuandmete töötlemist meie huvides ja sinu õigused, huvid ja vabadused ei ole nendest kaalukamad;
 • õigus küsida meie poolt ainult automaatselt langetatud otsuste kohta selgitusi; ja
 • õigus esitada vastuväiteid otseturundusele, mida saab teha otseturundusest loobumisega kas sinu kasutajakonto kaudu või teates sisalduva loobumismeetodi abil. Samuti on sul õigus esitada vastuväiteid mis tahes otseturundusega seotud profiilianalüüsile.

Kui sa pole oma õigustes kindel või oled oma isikuandmete töötlemise pärast mures, võta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dataprotection@flutterint.com, PokerStars VR-i abikeskusega või võta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega.

Kui soovid oma õigusi kasutada, võta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dataprotection@flutterint.com või PokerStars VR-i abikeskusega. Seejärel võetakse sinu õiguste kasutamise taotlus menetlusse. Pea meeles, et kuigi me püüame täita kõik isikuandmetega seotud õiguste kasutamise taotlused, ei ole need õigused tingimusteta. Lisateavet leiad jaotisest „Sinu isikuandmete säilitamine“.

Kui esitad oma õigustega seotud taotluse, peame tuvastama sinu isiku. Samuti võime paluda, et selgitaksid oma taotlust. Püüame igale taotlusele vastata ühe kuu jooksul pärast isiku tuvastamist, kuid see võib võtta kauem aega (sellisel juhul anname sellest teada). Kui saame korduvaid taotlusi või meil on põhjust uskuda, et taotlusi esitatakse põhjendamatult, on meil õigus neile mitte vastata.

Järelevalveasutused

Kaebuste korral on sul õigus võtta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega, kuid me palume sul meiega esmalt ühendust võtta, et saaksime sinu muredele vastata.

Võta meiega ühendust

Kui sul on isikuandmete kasutamise kohta lisaküsimusi või soovid kasutada oma õigusi, mine rakenduses seadete kausta ning vali kas Facebook Messenger või Twitter. Teise võimalusena võid aadressil dataprotection@flutterint.com ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga.

Privaatsusteatist uuendati viimati: 26. jaanuar 2023