poker

PokerStars VR online tarkvara lõppkasutaja litsentsileping – MÄNGURAHA MÄNGUD

„Mängi tasuta“ mängud

„Mänguraha“ / „Tasuta mängud“ virtuaalreaalsuse pokkerimängud (edaspidi „Mänguraha mängud“), mis on saadaval Stars Mobile’i tarkvara-rakenduses (edaspidi „Stars Mobile’i rakendus“), kas allalaaditavana või lõppkasutaja seadmes (sealhulgas, kuid mitte ainult, virtuaalreaalsuse peakomplektid, arvutid, videomängukonsoolid, mobiiltelefonid, PDA-d, tahvelarvutid või muud olemas olevad või tulevased kaasaskantavad või mobiilsed seadmed) (edaspidi „Seade“) saitidel aadressil store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com ja muudel internetisaitidel või linkidel, PokerStarsi või muude Stars Mobile’i saidi linkidel (edaspidi „Saidid“) sulle aeg ajalt kättesaadavaks tehtud teenuste pakkujaks on Mani saarel asutatud ettevõte Stars Mobile Limited, registrikoodiga 008457V, kelle juriidiliseks aadressiks on Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Mani saar, IM3 1DZ.

Enne Stars Mobile’i rakenduse kasutamist peaksid sa (edaspidi „Kasutaja“ või "sina“) käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu (edaspidi „Leping“) täies mahus läbi lugema. Käesolev Leping on juriidiliselt siduv leping sinu ja Stars Mobile Limited (edaspidi „Stars Mobile“ või „meie“) vahel.

Järgmisena on toodud Stars Mobile’i rakenduse mänguraha mängudega seotud kasutustingimused.

Lepinguga nõustudes mõistad ja kinnitad, et Stars Mobile kuulub firmade gruppi. Selle kohaselt kasutatakse sobivas kontekstis mõistet „grupp“ viidates Stars Mobile’ile koos tema tütarfirmadega ja Stars Mobile’i emafirmale ja selle emafirmaga seotud tütarfirmadele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubamärgi „PokerStars“ all teenuseid pakkuvatele firmadele.

Peale antud lepingus toodud reeglite ja tingimuste tutvu ka meie privaatsuspoliitika, küpsiste poliitika ja teiste reeglite, poliitikate ning kasutustingimustega, mis on seotud Stars Mobile’i rakenduses aegajalt toimuvate mängude ja kampaaniatega ning millele on siin viidatud. Lisanduvad teised poliitikad, millest võime sind aeg-ajalt teavitada.

Klõpsates tarkvara (määratletud allpool) installeerimise ja kasutamise raames nupul „Nõustud“, nõustud sa käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega, privaatsuspoliitikaga ja küpsiste poliitikaga, mida võidakse aeg-ajalt kooskõlas lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitikate sätetega uuendada või muuta.

Selles lepingus tähendab „tarkvara“ igasugust meie poolt pakutavat või Stars Mobile’i rakenduse vahendusel kättesaadavaks tehtud tarkvara, sõltumata meediumist ja sellest, kas tarkvara on lõppkasutaja seadmesse allalaaditav või mitte. Seetõttu tähendab „tarkvara“ Stars Mobile’i rakenduse allalaaditavat või sulle kättesaadavaks tehtud versiooni sinu seadmes kui ka igasugust tarkvara lisatarkvara (sõltumata sellest, kas see on veebipõhine või kliendi/serveri tarkvara).

1. LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS
1.1

Nende tingimuste kohaselt annab Stars Mobile Kasutajale mitteainuõigusliku (lihtlitsentsi), isikliku ja mitteülekantava õiguse installeerida ja kasutada tarkvara seadmes, et pääseda ligi Stars Mobile’i serveritele ja mängida kättesaadavaid pokkerimänge (edaspidi mängud) (tarkvara ja mänge nimetatakse edaspidi teenuseks).

1.2

Stars Mobile annab tarkvara sulle personaalseks kasutamiseks. Pane tähele, et teenus ei ole mõeldud kasutamiseks (i) isikutele, kes on nooremad kui 21, (ii) isikutele, keda asjakohases õigusruumis käsitletakse alaealistena ning (iii) isikutele, kes ühenduvad Saidi ja/või Stars Mobile’i rakendusega kohtualluvustest, kus selline tegevus on ebaseaduslik või kus ei pakuta mänguraha mänge. Stars Mobile ei saa kinnitada, et teenus on igas kohtualluvuses seaduslik ja seepärast on teenuse seaduslikkuse kontrollimine kasutaja kohustus.

1.3

Kui soovime veenduda, et meie teenust ei kasuta alaealised, jätame endale õiguse küsida ükskõik millisel hetkel tõestust sinu vanuse kohta. Samuti jätame endale õiguse sinu konto ajutiselt või jäädavalt peatada või tühistada, misjärel ei saa sa teenust enam kasutada. Seda juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid tõendeid või kui kahtlustame, et oled alaealine.

1.4

Stars Mobile, tema grupi firmadele ja litsentsi omanikele kuuluvad tarkvara ja tarkvara kood, struktuur ja korraldus, sealhulgas autoriõigused, ärisaladused, intellektuaalne omand ja teised õigused. Sa ei tohi kohalike seadustega sätestatud limiitide raames:

 1. tarkvara kopeerida, levitada, avaldada, pöördprojekteerida, osadeks võtta, muuta ega tõlkida või teha katseid murda sisse algkoodi, et teha tarkvara algkoodist tuletiskoode või muud tuletist;
 2. tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, võõrandada, levitada või rentida;
 3. teha tarkvara kolmandatele isikutele kättesaadavaks läbi arvutivõrgu või muul moel;
 4. eksportida tarkvara ükskõik millisesse riiki (ei füüsiliselt ega elektrooniliste vahenditega);
 5. kasutada tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.

(kõik ülaltoodu on lubamatu kasutus).

Kõik õigused kuuluvad Stars Mobile’ile, tema grupi firmadele ja litsentsidele, mis pole otseselt antud kasutajale. Samuti kuuluvad Stars Mobile’ile kõik tarkvaraga seotud õigused, tiitlid ja huvid.

Nõustud, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahjude ja kulude eest, mis on tekkinud seoses sinu lubamatu kasutusega. Pead Stars Mobile’i viivitamatult teavitama igasugusest lubamatust kasutusest, kui selline teave sinuni jõuab. Samuti pead sa Stars Mobile’i mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud sinu esitatud teabe põhjal.

1.5

Terminid „Stars Mobile“, „PokerStars“, „PokerStars VR“, domeeninimed „pokerstarsvr.com“, „pokerstarsvr.eu“ ja „pokerstarsvr.us“ ja kõik muud (vastavalt kas) registreeritud või registreerimata kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed, mida Stars Mobile teenuses aeg-ajalt kasutab (edaspidi kaubamärgid), on Stars Mobile’i ja/või tema grupi äriühingu ja/või tema litsentsiandja kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ning kõik õigused nendele kaubamärkidele kuuluvad nimetatud üksustele. Peale selle kuulub kogu teenuse sisu, sealhulgas (kuid mitte ainult) tarkvara, kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst (edaspidi teenuse sisu) Stars Mobile’ile ja/või tema grupi äriühingule ja/või litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õiguste või muude õigustega. Stars Mobile ei anna ühtegi (otsest või kaudset) garantiid teenuses kasutatud registreeritud või registreerimata kaubamärkide osas ja ei taga kolmandate poolte varasemate õiguste puudumist selliste registreeritud või registreerimata kaubamärkide suhtes. Siinkohal kinnitad, et oled teadlik sellest, et teenuse kasutamine ei anna sulle mingeid õigusi teenuse sisule ega selle mis tahes osale. Mitte mingil juhul ei tohi sa kasutada teenuse sisu ja/või kaubamärke ilma Stars Mobile’i eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Peale selle nõustud, et ei tee midagi, mis kahjustab või võib kahjustada õiguseid, sealhulgas intellektuaalseid omandiõiguseid, mis kuuluvad Stars Mobile’le, tema grupi firmadele ja/või tema tarkvara litsentsi hoidjatele, kaubamärkidele või teenuse sisule. Samuti ei tohi sa teha midagi, mis kahjustaks Stars Mobile’i, tema grupi firmade, töötajate, direktorite, ametnike ega konsultantide mainet ega kuvandit.

1.6

Kinnitad, et sinu poolt seoses saidi või teenusega kasutatavad nimed või pildid (näiteks sinu kasutajanimi või avatar) ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalset omandit, privaatsust ega muid õigusi. Siinkohal annad sa Stars Mobile’ile ja tema grupile rahvusvahelise, tagasivõtmatu, ülekantava, litsentsitasudevaba, all-litsentse lubava õiguse kasutada taoliseid nimesid ja pilte teenusega seoses ning meie privaatsuspoliitika järgi.

1.7

Teenust kasutades võid sa „teenida“ või „osta“ virtuaalseid mängumärke, mida saad seejärel teenuses kasutada (edaspidi virtuaalsed mängumärgid). Siinkohal nõustud, et „päriselulisi“ termineid kasutatakse vaid piltlikus tähenduses. Nõustud, et sul pole mingisugust õigust üheski mängus kasutusel olevatele või sealt pärit virtuaalsetele mängumärkidele ning seda olenemata sellest, kas need on mängus „teenitud“ või Stars Mobile’ilt muul viisil saadud. See kehtib ka kõikide teiste kontoga seotud või teenuses salvestatud täiendite kohta. Sinu kasutaja kontol olev „virtuaalse valuuta“ kontoseis ei viita pärisrahalisele kontoseisule ega oma mingisugust väärtust. Selle asemel näitab see sinu kontol olevaid väärtuseid.

1.8

Stars Mobile keelab ega tunnusta ühtegi väljaspool teenust tehtud virtuaalsete mängumärkide ülekannet, müüki, kingitust või kaubandust „pärismaailmas“, mis pärineb või on näha teenuses. Erandiks on Stars Mobile’i kirjalikul nõusolekul tehtud erandid. Seega ei tohi sa väljastada litsentsi, müüa, vahetada või proovida müüa virtuaalseid mängumärke mitte mingisuguse väljaspool mängu väärtust omava väärtuse eest. Kõik taolised ülekanded või katsed taolist ülekannet teha on keelatud ja kehtetud ning Stars Mobile võib sellega seoses sinu konto sulgeda. Peale selle mõistad, et võime võtta sinu vastu kasutusele juriidilised meetmed, kui virtuaalsete mängumärkidega väljaspool teenust tehtud tehingust või katsest teha ülekanne tekib kellelegi kahju.

2. GARANTIID EI ANTA
2.1

Stars Mobile ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud sulle pakutava teenusega; sa võtad ta vastu sellisena „NAGU ON“ ja me ei garanteeri midagi seoses selle kvaliteedi, eesmärgikohasuse, täiuslikkuse ja täpsusega.

2.2

Vaatamata sellele, et me teeme omalt poolt kõik jõupingutused sulle parima kvaliteediga ja kõige turvalisema teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et teenus on häireteta, õigeaegne ja veavaba. Samuti mitte seda, et tarkvara ja sait oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3

Stars Mobile jätab endale õiguse teenus peatada, katkestada, seda muuta, eemaldada või seda täiendada. Seda võib Stars Mobile teha täiesti diskreetselt ja ilma etteteatamata, sealhulgas (näiteks) kui meieni jõuab info, et oled kehtestanud endale mängukeelu mõne hasartmängude pakkuja juures või kui see on vajalik meie juhatusele tarkvara hoolduse või uuendamise tõttu. Sellisel juhul ei vastuta me kuidagi kahjude eest, mille osaliseks sa võid sellise otsuse tagajärjel saada.

3. ÕIGUSED
3.1

Stars Mobile jätab endale volituse küsimustes, mis puudutavad kasutaja konto teenuses väljastamist, selle hooldust ning sulgemist. Kõik Stars Mobile’i juhtkonna otsused, mis puudutavad kasutaja kontot, teenuse kasutamist või vaidlusi, on lõplikud ega kuulu edasikaebamisele.

4. SINU ESINDATUS JA GARANTIID

Enne teenuse kasutamist ning sellele järgnevalt garanteerid, esindad ja nõustud järgnevaga:

4.1

nõustud, et teenust kasutades on tegemist sinu enda valikuga ja võtad enda kanda kõik riskid;

4.2

Teenuse kasutamiseks vajalikud telekommunikatsiooni võrgud ja internetiühendused on väljaspool Stars Mobile’i kontrolli ja Stars Mobile ei vastuta mingil moel ühenduse katkemiste, aeglase ühenduse, mahupiirangute või muude sellega seotud probleemide eest.

4.3

sul on keelatud kasutada teenust ükskõik millisel moel finantskasu või mõne muu eelise saamise eesmärgil. See kehtib ka kolmandatele pooltele (olenemata sellest kas nad tegutsevad sinu nimel või mitte) kasu tekitamise kohta. Virtuaalsetel mängumärkidel pole mitte mingisugust väärtust ja neid pole võimalik kasutaja konto siseselt üle kanda ega vahetada. Peale selle pole kasutajakontol olevatel virtuaalsetel mängumärkidel mitte mingisugust väärtust ja seda pole võimalik vahetada „pärisrahalise“ auhinna vastu. Peale selle on sul keelatud väljastada kasutajakontole all-litsentsi, seda rentida, liisida, vahetada, kinkida, pärandada või muul viisil edasi anda. See kehtib ka sinu kasutajakontol olevate mängumärkide kolmandale osapoolele andmise kohta.

4.4

oled vähemalt 21 aastat vana ja pole hetkel üheltki interneti või mobiilselt hasartmängusaidilt blokeeritud ja annad meile kohe märku, kui otsustad end mõnelt hasartmänguga seotud saidilt blokeerida.

5. KEELATUD KASUTUSED
5.1

TARKVARA MUUTMISED Kasutaja ei tohi mitte mingil viisil proovida tarkvara muuta, lahti võtta ega ümberpööratult toota.

5.2

ISIKLIK KASUTUS. Teenus on mõeldud ainult kasutaja isiklikuks kasutamiseks ning meelelahutuseks, mitte raha peale mängimiseks. Seda ei tohi kasutada mingil viisil, mis tooks sulle rahalist või muud rahalise väärtusega kasu. Kasutaja peab Stars Mobile’ile oma andmeid esitades avaldama täieliku ja tõese informatsiooni. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni uuendama, kui andmed vahepeal muutuvad.

5.3

KOKKUMÄNG. Kasutajatevaheline kokkumäng, kus nad näitavad üksteisele oma taskukaarte või teevad midagi muud, on rangelt keelatud. Stars Mobile jätab teiste meetmete kõrval endale õiguse seada piiranguid istekohtade võtmisele ja/või keelata kasutajatel mängida kindlas pokkerilauas. See tähendab ka võimalust piirata kahe või enama kasutaja õigusi mängida koos samas lauas. Peale selle jätab Stars Mobile endale õiguse vaadelda igasugust kokkumängu mängijate vahel (kaasa arvatud kasutajad) kui selle lepingu olulist rikkumist ja sellest tulenevalt on Stars Mobile’il õigus sulgeda kasutaja konto, kui kasutaja üritab sellisel moel tegutseda (sõltumata selle katse tulemustest).

5.4

VÄLISED MÄNGIJAT ABISTAVAD TÖÖRIISTAD. Stars Mobile on keelanud need välised mängijat abistavad programmid (edaspidi EPA programmid), mis on loodud mängijale ebaausa eelise andmiseks. Stars Mobile’i määratluses on EPA programmid arvuti tarkvara ja mittetarkvaral põhinevad süsteemid (näiteks veebisaidid, tellimusteenused või füüsilised materjalid).  Stars Mobile kasutab EPA programmide kontekstis ebaausa eelise laia tähendust ning konkreetsed juhised on saadaval meie kolmandate osapoolte programmide ja teenuste KKK lehel. Kahetimõistmise vältimiseks olgu öeldud, et keelatud on koguda, kasutada või omada ligipääsu andmetele, mis on saadud teiste mängijate kohta muul viisil kui isiklike tähelepanekute kaudu ehk teatud mängijaga ise pokkerit mängides. Keelatud on ka juhised või abi, mis pakub põhitasemest täpsemaid reaalajas nõuandeid, suunised või tuge mängimisel.

5.5

AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTS) Igasuguse tehisintellekti, sealhulgas (ilma igasuguste piiranguteta) „robotite“, kasutamine on teenusega ühenduses olles rangelt keelatud. Kogu teenusega seotud tegevuse peab kasutaja läbi viima isiklikult, kasutajaliidese vahendusel, mis on kättesaadav tarkvara kaudu ning ilma igasuguse tehisintellekti abita.

5.6

Nõustud, et Stars Mobile võib võtta kasutusele meetmeid, et avastada ja vältida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad sisaldada, kuid ei pruugi piirduda Stars Mobile’i tarkvaraga samaaegselt jooksvate tarkvaraprogrammide jälgimisega Kasutaja arvutis. Nõustud, et ei proovi nendest reeglitest mööda hiilida, neid ignoreerida ega meie vahendeid blokeerida. Sealhulgas ei tohi sa kasutada selleks kolmanda poole tarkvara.

5.7

CHIP-DUMPING (vabatahtlik mängumärkidest loobumine) Vabatahtlik mängumärkidest loobumine tähendab, et kasutaja kaotab taotluslikult pokkerikäe, et kanda selle käigus oma mängumärgid üle teisele Kasutajale. Iga kasutaja, kes tegeleb vabatahtlikult mängumärkidest loobumisega või üritab seda koostöös teise kasutajaga teenuse kasutamise hetkel, võidakse teenusest jäädavalt blokeerida ja võime tema kasutajakonto kohe sulgeda. Sellistel juhtudel ei ole Stars Mobile’il mitte mingisugust kohustust tagastada kasutaja kontol hetkel olevaid virtuaalseid mängumärke.

5.8

PETTURLIK KÄITUMINE Kui Stars Mobile’il on alust arvata, et kasutaja tegeleb teenust kasutades pettusega või ebaseadusliku, ebaausa või ebaõige tegevusega või üritab seda teha, kaasa arvatud punktis viis nimetatud tegevused või mis tahes muu mänguga manipuleerimine või valemakse tegemine, sealhulgas varastatud krediitkaardi kasutamine või valelik raha tagasinõudmine või rahapesu, siis on Stars Mobile’l õigus võtta tarvitusele sellised meetmed nagu ta sobivaks peab, sealhulgas:

 1. tühistame kohe kasutaja ligipääsu teenusele;
 2. Kasutaja Stars Mobile’i konto suletakse;
 3. konfiskeeritakse kõik kasutaja kontol olevad mängumärgid ja/või
 4. võtame kasutaja suhtes kasutusele juriidilised meetmed.
6. SOLVAV KÕNEPRUUK VÕI SISU
6.1

Kasutajal on keelatud postitada või esitada teenuse vahendusel (see võib toimuda vestluses, mängija valitud pildiga või suhtluses Stars Mobile’i töötajatega) ebaseaduslikku, ebasündsat, halvustavat, laimavat, ähvardavat või teist laadi materjali, mis on vastuolus seadustega või mida peetakse üldlevinult ründavaks. Kui rikkumine toimub häälvestluses, lähtu meie lõppkasutaja litsentsilepingust.

Selle punkti 6.1 vastavuse tagamiseks võime häälvestluse funktsiooni aktiivselt jälgida, kasutades selleks asjakohast tehnoloogiat.

7. LEPINGU RIKKUMINE
7.1

Ilma eelarvamuseta teiste õiguste suhtes, kui Kasutaja rikub täielikult või osaliselt ükskõik millist käesoleva lepingu punkti, jätab Stars Mobile või ükskõik milline grupi firma, mis pakub kasutajale teenust, endale õiguse võtta selle tegevuse suhtes kasutusele sobivad meetmed, kaasa arvatud selle lepingu või mõne teise kasutajaga seotud lepingu lõpetamine, kaasa arvatud kohe selle Kasutaja teenusele või mõnele teisele grupi poolt pakutava teenusele juurdepääsu blokeerimine, sellise kasutaja teenuses või mõnel teisel grupi saidil konto lõpetamine ja/või seaduslike meetmete kasutamine sellise kasutaja vastu.

7.2

Nõustud täielikult kaitsma Stars Mobile’i, gruppi ja tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid nõuete, kahjude, kaotuste, vastutuse ja kulude eest, mis sisaldavad õiguslikke kulusid ja mistahes teisi makse, mille põhjuseks on:

 1. sinu lepingu rikkumine täismahus või osaliselt;
 2. olukord, kus rikud seadust või kahjustad kolmanda osapoole õigusi; ja
 3. olukord, kus teised isikud kasutavad sinu sisselogimise andmetega teenust (nagu allpool määratletud) nii sinu volitusel kui ka ilma selleta.
8. VASTUTUSE PIIRANGUD
8.1

Stars Mobile ega ükski teine grupi liige ei ole ühelgi juhul, muu hulgas kasutajapoolse hooletuse korral, vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tegevusest tulenevate kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus, äriteabe kaotus või muu varaline kaotus), mis tulenevad teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui Stars Mobile on varem selliste kahjude võimalikkusest teadlik.

8.2

Miski antud lepingus ei välista ega piira Stars Mobile’i või grupi vastutust: (a) hooletusest põhjustatud vigastuse või surma ees; või (b) pettuse või petturliku vääriti esitluse eest.

9. TURVALISUS JA SINU KONTO
9.1

Kõik kasutajakontod on kättesaadaval saitidel ja asjakohaste reeglite järgi.

9.2

Kasutaja nõustub, et ta on ainuisikuliselt vastutav kogu teenuse kasutamise eest, kui sisse on logitud tema sisselogimise andmetega. Samuti nõustub kasutaja, et ei avalda oma sisselogimise andmeid mitte kellelegi ega luba mitte ühelgi isikul kasutada teenust tema kasutajakontoga.

9.3

Kasutaja on kohustatud hoidma oma sisselogimise andmed alati salajastena ning tegema omalt poolt kõik, et säiliks nende konfidentsiaalsus. Iga volitamata sisselogimise andmete kasutus on kasutaja vastutada ning see loetakse temapoolseks kasutuseks. Kogu sellest tulenev vastutus lasub kasutajal.

9.4

Kasutajal on lubatud Stars Mobile’is omada ainult ühte kontot ning kasutada teenust ainult selle ühe kontoga. Kasutajal on keelatud avada Stars Mobile’is mitu kontot. Juhul kui Stars Mobile (või tema nimel tegutsev kolmas pool) märkab, et kasutaja on avanud lisakontosid, võib Stars Mobile (või tema nimel tegutsev kolmas pool) lisakontod ilma hoiatuseta sulgeda.

9.5

Sul ei ole võimalik teha panuseid (virtuaalsete mängumärkidega), mis on suuremad kui sinu kasutaja kontol olevate virtuaalsete mängumärkide summa.

9.6

Stars Mobile’il on õigus teostada kasutaja kohta kolmanda osapoole krediidiinfot koguvate agentuuride abiga krediidi- või isikukontrolle. Selleks kasutatakse teavet, mis kasutaja (kas kolmanda meie nimel või mitte tegutseva poole kaudu) teenusega liitumisel meile edastas. Kolmanda osapoole krediidiinfo või sellega seotud agentuurid võivad selle info salvestada, kuid nad ei kasuta seda teavet mitte mingil muul viisil.

9.7

Stars Mobile jätab endale õiguse kasutada kolmandast isikust elektrooniliste maksete töötlejate ja/või finantseerimisasutuste abi, et töödelda sinu poolt ja sinule tehtavaid teenuse kasutamisega seotud makseid.

10. KOLMANDA POOLE TARKVARA
10.1

Tarkvara sisaldab komponendina kolmanda poole tarkvara (edaspidi litsentseeritud tarkvara).

10.2

Kasutaja litsentseeritud tarkvara kasutamine peab vastama kõikidele selles Lepingus toodud reeglitele ja tingimustele.

10.3

Litsentseeritud tarkvara ei tohi muuta ega muul viisil tarkvarast eraldada.

10.4

Kasutaja kasutusõigus on piiratud „sisekasutusega“, mis tähendab, et litsentseeritud tarkvara tohib kasutada ainult Kasutaja ning seda tavapäraseks ja tavaliseks äri või isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi edasi müüa, edasi rentida ega laiali jagada. Mõiste „tavapäraseks ja tavaliseks siseäritegevuseks“ tähendab kasutust lõppkasutajale, kes on isik ehk üksus, kasutust taolise kasutaja või taolise kasutaja majapidamise liikme poolt tavaliseks siseäriks. „Tavapärane ja tavaline isiklik kasutus“ tähendab kasutust kasutajale, kes on üksikisik, ning seda taolise kasutaja või kasutaja majapidamisele isiklikel põhjustel. Kasutaja peab kõiki taoliseid töötajaid, agente ja majapidamise liikmeid selle lepingu tingimustest ja punktidest teavitama.

10.5

Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt litsentseeritud tarkvarale omistatud, on kaitstud.

10.6

„Litsentseeritud tarkvara“ on antud „nagu on“ ja loobutud on kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kuid mitte ainult kaudsest kaubanduslikust garantiist ja teatud otstarbeks sobivuse garantiist.

11. TÄIENDAMINE
11.1

Stars Mobile jätab endale õiguse käesolevat lepingut või selle mis tahes osa igal ajal ilma ette teavitamata täiendada või muuta. Kui Stars Mobile lepingut muudab, pannakse see teave Stars Mobile’i rakendusse ja teistele Stars Mobile’i saitidele üles ning see jõustub 14 päeva pärast. Seepärast soovitame sul külastada Stars Mobile’i rakendust või saite regulaarselt ja kontrollida kehtiva lepingu versiooni reegleid ja tingimusi. Juhul kui oled saanud teate lepingu muutmise kohta ning jätkad teenuse kasutamist, loetakse seda lepingu muudatustega nõustumiseks.

12. KOHALDATAV ÕIGUS
12.1

Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare seaduste alusel. Annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et need kohtud pole antud asjas pädevad. Mitte miski käesolevas sättes ei piira Stars Mobile’i õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas kohtualluvuses kehtiv seadus seda lubab.

13. LAHUSUS
13.1

Kui mõni selle lepingu klausel muutub mitteseaduslikuks, kehtetuks või mõnes kohtualluvuses mitteteostatavaks, siis ei mõjuta see selles kohtualluvuses teiste klauslite kehtivust või teostatavust ega selle ega teiste klauslite teostatavust teistes kohtualluvustes.

14. LEPINGU ÜLEANDMINE
14.1

Stars Mobile’il on õigus käesolev leping osaliselt või täies mahus igal ajal ilma sellest teavitamata edasi anda. Kasutaja ei või oma selles lepingus kirjas olevaid kohustusi ega õiguseid edasi anda.

15. MITMESUGUST
15.1

Kui Stars Mobile loobub mõne lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (sealhulgas kui Stars Mobile ei nõua lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), ei tähenda see seda, et Stars Mobile loobub ka tulevikus nõude esitamisest lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

15.2

Mitte miski selles lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid kolmandatele isikutele, kes ei ole lepingu pooled. Erandiks on gruppi kuuluvad firmad.

15.3

Mitte miski selles lepingus ei loo ega tähenda meievahelist partnerlust, esindussuhet (sealhulgas agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

15.4

See leping kujutab endast täielikku meievahelist teenust puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid.

15.5

Kõik andmed, mida Stars Mobile seoses teenuse kasutamisega kasutajalt küsib, peavad olema õiged ja esitatud täies mahus. See nõue on vastavuses privaatsuspoliitikaga.

15.6

Kui lepingu tõlkeversioonide vahel ilmneb lahknevusi, on selle lepingu ingliskeelne versioon ülim.

Autoriõigus © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Kõik õigused on kaitstud.

Stars Mobile’iga saab ühendust võtta klienditoe vahendusel.

Stars Mobile’i lõppkasutaja litsentsilepingu versioon 1.2. Jõustus märtsis 2022.