poker

Home Gamesi reeglid ja tingimused

POKERSTARSI HOME GAMES – KASUTAMISE REEGLID JA TINGIMUSED

Need reeglid ja tingimused (edaspidi „Leping“) sätestavad PokerStarsi online pokkeriteenuse Home Games (edaspidi „Home Games“) kasutamise tingimused ning enne Home Gamesi kasutamist palume need täies ulatuses läbi lugeda. Pane tähele, et see Leping on juriidiliselt siduv sinu ja REEL Estonia Ltd vahel. REEL Estonia Ltd tegutseb 18. augustil 2010 Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud litsentsi number HKT000013 ning 20. septembril 2010 Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud tegevusloa number HKL000065 alusel. REEL Estonia Ltd pakub teenuseid koostöös Rational Entertainment Enterprises Limited’iga (kui pole teisiti märgitud, nimetatakse mõlemat ühingut selles tekstis edaspidi kui „PokerStars, me“ või „meie“). Omame ja opereerime veebilehte, mis asub aadressil www.pokerstars.ee („Sait“), kus on kättesaadav ka Home Games. Peale selle Lepingu tingimuste, loe läbi ka meie lõppkasutaja litsentsilepingprivaatsuspoliitikapokkerireeglid, pärisraha töötlemise ja valuutavahetuse kasutustingimused ning Stars Rewardsi reeglid ja tingimused ja muud eeskirjad, poliitikad, kasutustingimused, Saidil saadaval olevate mängude ja kampaaniatega seotud reeglid, millele antud kontekstis viidatakse ning millest võime sind aeg ajalt teavitada. Kui oled sõlminud PokerStarsiga või ühe meie grupi ettevõttega partnerleppe, mille kaudu turundad ja edendad Saiti oma veebisaidi kasutajatele („Partnerleping“), on ka see antud lepinguga seotud.

Pane tähele, et Home Gamesi eesmärk on jäljendada kodus sõpradega mängimise pokkerikogemust. Seetõttu mängid tõenäoliselt inimestega, keda tunned ning kes võivad asuda sinuga füüsiliselt samas kohas. Peale selle on sul võimalik näha ja kuulda reaalajas mängivaid vastaseid kui aktiveerid video ja/või heli (samuti on selle funktsooni kasutamisel näha/kuulda sind). PokerStarsil ei ole võimalik kinnitada Home Games seaduslikkust igas piirkonnas ning seetõttu on sinu kohus tagada, et sul on seadusega lubatud Home Games mängudes osaleda.

Eeldusel, et PokerStars lubab sul kasutada lahendust Home Games ja klõpsates nupul „Nõustun“, alustad sa tarkvara installeerimist ja Home Gamesi kasutamist ning nõustud selles Lepingus sätestatud tingimustega, lõppkasutaja litsentsilepingu, privaatsuspoliitika, pokkerireeglite, pärisraha töötlemise ja valuutavahetuse kasutustingimustega ning Stars Rewardsi kasutustingimustega. Pane tähele, et kõiki neid tingimusi võidakse aeg-ajalt uuendada või täpsustada, et nad oleksid vastavuses allpool toodud sätetega. Home Gamesi video või hääle funktsiooni kasutades annad meile ja/või meie litsentsiandjatele õiguse kasutada sinu mikrofoni või veebikaamerat. See on vajalik selle funktsiooni võimaldamiseks.

PokerStarsi lahenduse Home Games abil saavad mängijad kutsuda sõpru ja lähedasi kogukonnaliikmeid Home Gamesi mängudesse ning seda sõltumata nende asukohast. Peale tavapärase internetis mängimise on kasutusel video ja hääle funktsioon, mis võimaldab mängijatel teha Home Gamesi laudadest ülekandeid, lisada mängule realistlikku tunnetust ja täiendavat mõõdet. Selle funktsiooni kasutamisel jagatakse ja mängitakse kaardid elektrooniliselt nagu tavaliselt aga mängijatel on võimalik tegutsemise ajal (või teiste tegutsemist oodates) üksteist näha ja rääkida. Seda ei tohi salvestada.

Home Gamesi olemus seisneb selles, et sul on võimalik osaleda kodustes online mängudes inimestega, keda tunned. Rahalaudades ja turniiridel osaledes on sul valida mitmete erinevate pokkeriformaatide vahel ja tagatud on mugavus, võistlus ja lõbusad hetked. Home Gamesi lahenduse kasutamine peab olema kooskõlas Home Gamesi põhimõtetega ja panustama selle eesmärkide täitmisesse. Home Gamesi rakenduses näidatakse mängija andmeid, edetabelikohti, klubi statistikat ja mitmeid teisi mängutulemusi (edaspidi Andmete vahendid), mille ainsaks eesmärgiks on edendada sinu sotsiaalset ja konkurentsivõimelist kogemust sõprade ning lähedaste kogukonna liikmete vahel. Mitte ühtegi Andmete vahendit ega mis tahes muud sealt tulenevat teavet ei tohi kasutada või välja anda ühelegi Klubi juhile, Liikmele ega ka kolmandale poolele rahalise kasu eesmärgil. PokerStars jätab endale ainuõiguse, juhul kui avastame või kahtlustame, et Home Gamesi põhimõtet on kuritarvitatud või et oled mistahes Andmete vahendit ning mistahes muud sealt tulenevat teavet jaganud rahalise kasumi eesmärgil, peatada sinu Home Games kasutamise õigused ja/või sulgeda seotud Klubi igal ajal oma äranägemise järgi

1. MÕISTED JA TÕLGENDAMINE
1.1

Lõppkasutaja litsentsilepingus määratletud tingimustel on sama tähendus ka selles Lepingus.

1.2

Järgmistel Lepingus kasutatud sõnadel ja fraasidel on all määratud tähendused (kui kontekst ei eelda selgelt erinevat tähendust):

 1. Administraator” tähendab Klubi juhti või Liiget, kellele on antud õigused korraldada ja tühistada HG mänge, seadistada HG mängude parameetreid, määrata HG mängu algusaegu ning teha muid HG mängudega seotud administratiivseid otsuseid;
 2. Klubi“ on pokkeriklubi, mille Kasutaja on avanud Home Gamesi rakenduses;
 3. Klubi juht” on Klubi avanud kasutaja;
 4. HG mäng“ on HG klubis tomuv online pokkerimäng;
 5. HG turniir“ on HG mängu, mis on turniir; ja
 6. Liige“ on Kasutaja, kes on Klubi liige, kuid mitte Klubi juht.
1.3
 1. oled sina Kasutaja;
 2. Home Games on mäng;
 3. Tarkvara, mille töötas välja PokerStars seoses Home Gamesiga, on osa Tarkvarast;
 4. sõna- ja logomärk „HOME GAMES“ on Kaubamärgid; ja
 5. Home Gamesiga seotud sisselogimise andmed, sealhulgas konto numbrid, Klubi ja Kasutajatunnus, Klubi kutsekoodid ja Home Gamesi salasõnad on Sisselogimise andmed.
1.4

Fraas, mis sisaldab mõistet „sealhulgas”, „sisaldab” või „näiteks” tähendab „kaasa arvatud, kuid piiranguteta” ega piira sellele eelnevate sõnade mõtet.

1.5

Ainsuses kasutatud sõnade all mõeldud ka mitmust, samuti vastupidises olukorras. Soole viitavate sõnadega on mõeldud kõiki sugusid.

1.6

„Punkt“ tähendab selle Lepingu punkti.

2. ÕIGUSED
2.1

PokerStars jätab endale õigused, et:

 1. avada, hallata ja sulgeda Klubisid;
 2. anda, hallata või eemaldada Klubi juhi staatust;
 3. anda, hallata või eemaldada Klubi liikme staatust; ja
 4. anda, hallata või eemaldada Administraatori staatust.
2.2

PokerStarsi juhtkonna otsus mis tahes Klubi või Home Games kasutamisega (sealhulgas sinu Klubi ja liikmelisuse staatus) seotud küsimuses on lõplik ning seda ei avata uuesti üle vaatamiseks või edasi kaebamiseks.

3. KLUBI JUHI KOHUSTUSED
3.1

Kui oled Klubi juht, pead lugema, järgima ja lähtuma kõigist Home Gamesiga seotud ja Saidil aeg ajalt avalikustatud selgitustest, juhistest ja suunistest.

3.2

Klubi juhid on PokerStarsi esindajad ja peavad jätma Klubi liikmetele ning avalikkusele parima mulje nii PokerStarsist kui ka Home Gamesi lahendusest. Sa ei tohi käituda viisil, mis meie arvates rikub või võib rikkuda PokerStarsi või mõne tema grupi ettevõtte mainet või mis võib kahjustada PokerStarsi või tema grupi ettevõtete huve.

3.3

Peale selle nõustud Klubi juhina, et:

 1. juhid Klubi vastutustundlikult ja heas usus;
 2. võtad Liikmeks vaid neid inimesi, keda tunned ja usaldad;
 3. piiramata Lõppkasutaja litsentsilepingus määratud kohustusi, kaitsed oma Kasutajakontot ja ligipääsu Klubi juhi rakenduste lubamatu kasutuse eest (soovitame tungivalt kasutada meie RSA turvapulka);
 4. Pakud Liikmetele Klubiga seotud küsimustes esmast (välja arvatud vaidlused Liikmete vahel) tuge ning kasutad kõiki mõistlikke vahendeid probleemide lahendamiseks (kui vajalik, siis koos PokerStarsi klienditoega);
 5. oled esimeseks kontaktisikuks kõikide Liikmete vahel tekkinud probleemide lahendamisel, mis on seotud sinu Klubiga ning kasutad kõiki mõistlikke püüdlusi taoliste vaidluste lahendamiseks ilma PokerStarsi abita;
 6. kohtled Liikmeid õiglaselt ja austusega;
 7. austad Liikmete privaatsust ja töötled nende isikuandmeid meie privaatsuspoliitika ja kohalduvate andmekaitset reguleerivate seaduste kohaselt;
 8. kasutad Liikmete blokeerimise võimalust kaalutletult ja blokeerid Liikmeid vaid pärast Klubi heaoluga arvestamist;
 9. iga sinu juhitud Klubi puhul, juhul kui lahkud Klubist või pole võimeline täitma Klubi juhi kohustusi, nimetad ühe oma Klubi liikmetest enda järeltulijaks;
 10. teavitad meid viivitamatult endale teatavaks saanud Klubis toimuvast mis tahes õigusvastasest teadaolevast või kahtlustatavast pettusest, vabatahtlikust mängumärkidest loobumisest (chip dumping), kokkumängust, rahapesust või muust käitumisest, mis on kriminaalne või meie poolt keelatud (nagu on määratletud selles Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel või Saidi kaudu); ja
 11. lähtud kõikidest põhjendatud juhistest, mille PokerStars annab seoses sinu Klubi, sinu ja (sinu kontrolli alla jäävate) Liikmete poolt Home Gamesi lahenduse kasutamisega.
3.4

Klubi juht peab klubi avamisel valima Klubi nime, mis oleks ainulaadne. Anname sulle teada, kui sinu soovitud nimi on juba kasutusel. Heaks kiidetud Klubi nime enam muuta ei saa. Erandiks on juhud, kui nimi ei ole vastavuses punktiga 3.5.

3.5

Lisaks punktile 3.4, ei tohi Klubi juht valida Klubile nime, logo või pilti, mis:

 1. on solvav, ebaseaduslik, ropp, vääritu, kuritahtlik, pornograafiline, laimav, solvav, ähvardav, võib õhutada rassilist vihkamist või on pühadust teotav;
 2. rikub intellektuaalse omandi või teisi PokerStarsi õigusi või mõnda kolmandat osapoolt või rikub mõnda seadust;
 3. sisaldab mis tahes URLi;
 4. sisaldab mis tahes teise mängija kasutajatunnust;
 5. sisaldab mõne elukutselise pokkerimängija nime või mõne teise kuulsuse nime (kui see just pole sinu enda nimi või kui selline inimene pole Klubi juht või klubi liige);
 6. sisaldab erilisi tähemärke; või
 7. sisaldab mõne PokerStarsi konkurendi nime või reklaamib nende teenuseid.
3.6

Piiramata punkte 3.4 ja 3.5, kuuluvad kõik Klubi nimed, logod ja pildid PokerStarsi poolt üle vaatamisele ja heakskiitmisele. PokerStars jätab endale õiguse enda äranägemise järgi lükata tagasi Klubi nimi, logo või pilt, ilma tagasilükkamise põhjuseid täpsustamata.

3.7

Piiramata punkti 3.3 (b), Klubi juht ei tohi tegeleda liikmete värbamiseks rämpsposti levitamisega ega kasutada muid pealetükkivaid meetodeid. Iga Klubi juht vastutab ainuisikuliselt enda saadetud e-kirjade sisu eest.

3.8

Klubi juhil ei ole lubatud nõuda Liikmetelt mis tahes tasusid (näiteks Klubiga liitumise või liikmelisuse säilitamise eest).

3.9

PokerStars ei maksa Klubi juhtidele selle rolli täitmise eest mingisugust tasu.

4. LIIKME KOHUSTUSED
4.1

Liikmena nõustud, et:

 1. liitud vaid Klubidega, mille Klubi juhti tunned ja usaldad;
 2. käitud Liikmena vastutustundlikult ja heas usus;
 3. kohtled teisi Liikmeid õiglaselt ja austusega;
 4. austad teiste Liikmete privaatsust ja töötled nende isikuandmeid meie privaatsuspoliitika ja kohalduvate andmekaitset reguleerivate seaduste kohaselt;
 5. kaitsed oma Kasutajakontot ja ligipääsu Klubi juhi rakenduste lubamatu kasutuse eest (soovitame tungivalt kasutada meie RSA turvapulka);
 6. Klubi juht on sinu esimeseks kontaktisikuks kõikide Klubiga seotud päringute, murede ja vaidluste korral;
 7. teavitad meid viivitamatult Klubis toimuvast mis tahes õigusvastasest teadaolevast või kahtlustatavast pettusest, vabatahtlikust mängumärkidest loobumisest, kokkumängust, rahapesust või muust käitumisest, mis on kriminaalne või meie poolt keelatud (nagu on määratletud selles Lepingus, lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel või Saidi kaudu); ja
 8. sa ei käitu viisil, mis meie arvates rikub või võib rikkuda PokerStarsi või mõne tema grupi ettevõtte mainet või mis võib kahjustada PokerStarsi või / tema grupi ettevõtete huve.
4.2

Kutsudes teisi Klubiga liituma, ei tohi sa Liikmena tegeleda rämpsposti levitamise või kasutada teisi pealetükkivaid meetodeid. Iga Liige vastutab ainuisikuliselt enda saadetud e-kirjade sisu eest.

5. PARTNERID
5.1

Kui oled Partnerlepingu pool, oled Home Gamesi lahendust kasutades seotud järgmiste kasutustingimustega, (Punktis 5 toodud suurtähtedega mõisted ning Lepingus muul viisil määratlemata mõistetel on Partnerlepingus määratletud tähendused):

5.2

Sulle on käesolevaga antud õigus turundada ja reklaamida Home Gamesi lahendust, pannes Saidi turundamise ja reklaamimise eesmärgil enda Veebisaidile Turunduskoode ja/või Linke. Seejuures pead järgima Partnerlepingu värskeimat versiooni. PokerStars võib viivitamatult sulgeda mis tahes Klubi, mis on avatud lubamatu turundamise või reklaami tulemusel.

5.3

Sul on lubatud kutsuda enda Veebisaidi kasutajaid, sealhulgas ka e-posti teel, Klubi juhtideks ja liita sellistele kutsetele enda Turunduskood ja/või Link, KUID mistahes kolmandatel pooltel, sealhulgas sinu Veebisaidi kasutajatel, mistahes Klubi juhtidel või Liikmetel on sulle Partnerluslepingu alusel antud Lingi ja/või Turunduskoodi kasutamine rangelt keelatud.

5.4

Rangelt on keelatud mistahes Partnerluslepingu alusel antud Turunduskoodi ja/või Lingi või mistahes muu peibutise lisamine mistahes kutsetele, mille saadad mistahes kolmandale poolele, sealhulgas kuid mitte ainult, sinu Veebisaidi kasutajatele, nende liitumiseks sinu poolt avatud Klubiga.

5.5

Sul ei ole lubatud paluda mistahes kolmandaid osapooli, sealhulgas kuid mitte ainult, sinu Veebisaidi kasutajaid, et nad kutsuksid Klubisse liikmeid sulle Partnerluslepingu alusel antud Linki ja/või Turunduskoodi kasutades.

5.6

Sul ei ole lubatud e-posti, veebilehel asuva väljaande või mistahes muu meediumi (internetis või mitte) vahendusel pakkuda või anda (või korraldada sedasi, et mistahes kolmas osapool pakub või annab) Home Gamesi lahendust kasutades mistahes hüvesid (otseseid või kaudseid, rahalisi või teisiti), sealhulgas sinu Lepingu kohaselt Home Gamesi lahendust kasutades teenitud Komisjonitasu jagamine.

5.7

Sul ei ole lubatud kasutada Home Games lahendust mistahes viisil, mis võib olla käsitletav toote väärkohtlemisena (sealhulgas selle kasutamine sulle makstava Komisjonitasu või Tasude suurendamiseks).

5.8

Punkti 5 rikkumise või mistahes muu keeldudest mööda hiilimise avastamisel jätame endale õiguse võtta enda äranägemisel kasutusele mistahes meetmeid, sealhulgas vastava Klubi sulgemine ja/või Partnerluslepingu lõpetamine.

5.9

PokerStars jätab endale enda ainuisikulisel äranägemisel õiguse punktiga 5 antud Home Gamesi kasutamise õiguse mistahes hetkel tagasi võtmiseks ja mistahes muude tingimuste ja/või piirangute kehtestamiseks, mis võivad muu hulgas hõlmata ka piirangut mistahes Klubis asuva Jälgimiskoodi kaudu sinuga seotud Liikmete arvu või osakaalu osas.

6. REKLAAM
6.1

Sa ei tohi kasutada Home Gamesi rakendust, et reklaamida teiste pokkerisaitide teenust või toodet, välja arvatud PokerStarsi või tema grupi ettevõtteid (näiteks kuvades kolmandate poolte linke või reklaame) või mis tahes muul moel julgustada Liikmeid mängima online pokkerit PokerStarsi konkurentide saitidel.

6.2

Sa ei tohi postitada linke ega muul viisil linkida Saiti või selle osa (sealhulgas ka Saidi osad sinu Klubiga seotud osad) mis tahes kolmandate poolte veebisaitidele.

6.3

Saidi kodulehele võid linkida mis tahes sulle kuuluvalt veebisaidilt või sinu poolt saadetud e-kirjas tingimusel, et teed seda viisil, mis (i) on õiglane ja õiguslik ega kahjusta või kuritarvita meie mainet ega (ii) viita mingisugusele meie poolsele ühendusele, heakskiitmisele ega ka toetusele, kui seda ei ole. Punktis 6.3 antud õiguse jaoks ei saa anda all-litsentsi, seda ei saa anda edasi või kanda muul viisil üle. Jätame endale õiguse linkimise õiguse igal ajal tagasi võtmiseks.

7. RAHALINE KASU
7.1

Sa ei tohi mingil viisil saada rahalist kasu kasutades Home Gamesi lahendust (ei Klubi juhina ega Liikmena). Erandiks on Mängudega saavutatud õiguspärased võidud. Näiteks ei tohi sa nõuda Liikmetelt liitumistasu, koguda Klubis mängitud kätelt reiki või (ilma punktide 6.1 või 6.2 piiramiseta) teenida reklaamitulu.

8. PRIVAATSUS JA IDENTITEET
8.1

Oled teadlik ja nõustud, et HG mängudes osalevad tõenäoliselt isikud, kes tunnevad üksteist ning mõned või kõik nad võivad HG mängudes osaleda samast asukohast. Peale selle on sul võimalik näha ja kuulda reaalajas mängivaid vastaseid kui aktiveerid video ja/või heli (samuti on selle funktsooni kasutamisel näha/kuulda sind). Selle Lepinguga nõustudes kinnitad ja nõustud, et sul on enda kohtualluvuses seaduslikult lubatud Home Gamesis osaleda.

8.2

Sinu PokerStarsi mängijakonto kasutajatunnus on ühtlasi sinu Klubi juhi või Liikme tunnus ning see on Home Gamesi lobbys ja (kui Klubi Juht on liitunud nimistutega) nähtaval Klubi juhile ja Liikmetele. Seega, inimesed, kes teavad sind Home Gamesi ja/või sinu Klubi vahendusel, teavad ka su PokerStarsi mängijakonto kasutajatunnuse identiteeti (ja on sind näinud/kuulnud). Kui sa sellega ei nõustu, ei tohi sa Home Gamesi kasutada. Kasutajatel ei ole lubatud omada mitut ainulaadset kasutajatunnust.

8.3

PokerStars võib vaadata Klubi vestluste ajalugu ükskõik millisel eesmärgil, sealhulgas, et kontrollida sinu selle Lepingu ja Lõppkasutaja litsentsilepingu täitmist.

8.4

Sinu isikuandmeid võidakse jagada kolmandate osapooltega kui kahtlustame, et oled seotud pettustega (vaata all asuvat punkti 10.1). Andmete jagamisel järgime alati Privaatsuspoliitikat.

8.5

Nõustud saama meilt Klubi tegevusega seotud kirju, sealhulgas HG mängude ajakavasid, tulemusi ja edetabeleid. Soovi korral võid klubipõhiselt nendest kirjadest loobuda. Pane tähele, et isegi kui oled loobunud Saidiga seotud turundusmaterjalide või muude e-kirjade saamisest, kuid pole keeldunud teatud klubi e-kirjadest, jätkatakse nende saatmist.

9. SÜSTEEMI HOOLDUS
9.1

PokerStars võib aeg-ajalt Home Gamesi lahenduse peatada, et viia läbi vajalik hooldus (või mõnel teisel Lõppkasutaja litsentsilepingus määratud põhjusel). Võimalusel anname sellisest peatamisest varem teada. Home Gamesi lahenduse peatamise tõttu võib olla vajalik ajakavas olevate HG mängude tühistamine. Klubi juht selliste peatamiste eest ei vastuta.

9.2

Klubi Liikmena nõustud, et mängu peatamine, nagu kirjeldatud punktis 9.1, on väljaspool Klubi juhi kontrolli. Sellest hoolimata peaksid küsimuste korral siiski eelkõige esimesena ühendust võtma oma Klubi juhiga.

9.3

Klubi juhina nõustud tegelema Liikmete päringutega seoses mängude peatamisega, nagu kirjeldatud punktis 9.1.

9.4

Võid HG turniirilt registreerimise tühistada igal ajal kuni kaks minutit enne turniiri ajakavas ette nähtud algusaega. Kaotad oma sisseostu, kui ei mängi kokkulepitud HG turniiril või kui ei tühista õigeaegselt turniirilt registreerimist. PokerStars sellisel juhul sisseostu tagasi ei maksa.

10. PETTURLIK KÄITUMINE
10.1

PokerStars lubab sul kasutada Home Gamesi lahendust juhul, kui sa ei pane toime mis tahes pettust ega käitu ebaausalt. Nõustud, et ei pane seoses Klubi või Home Gamesi kasutamisega toime ega hangi, julgusta, abista ega toeta mis tahes pettust või ebaausat tegevust, mis on õigusvastane või mille oleme ära keelanud (nagu selles Lepingus, lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel Saidil või Saidi kaudu sätestatud) („Petturlik käitumine”).

10.2

PokerStars võtab Petturlikku käitumist väga tõsiselt. Lisaks selles Lepingus, lõppkasutaja litsentsilepingus, õigusaktides või mujal sätestatud õiguste või meetmete kasutamisele võib PokerStars Petturliku käitumisega seotud kasutajast teavitada ka asjakohaseid ametiasutusi.

10.3

Peamiselt vastutab Klubi Liikmete valimise eest Klubi juht, kes peab veenduma, et nad on ausad ega pole tõenäoliselt Petturliku käitumisega seotud. Klubi juhil tuleb mõistlikkuse piires teostada Klubis järelvalvet ning Petturliku käitumise tõendite korral peab Klubi juht teavitama sellest kliendituge punkti 3.3 (i) kohaselt.

10.4

Piiramata punkti 10.3, peab iga Liige olema valvel ja teavitama kliendituge igasugusest kahtlusest enda Klubis märgatud võimaliku Petturliku käitumise kohta, punkti 4.1 (g) kohaselt.

11. PEATAMINE JA RIKKUMINE
11.1

Kui usume, et oled rikkunud ükskõik millist selle Lepingu või lõppkasutaja litsentsilepingu punkti või mõnel teisel õigustataval põhjusel, jätab PokerStars endale õiguse (ilma, et see piiraks tema muid selle Lepingu, Lõppkasutaja litsentsilepingu, seaduse või muu aluse kohaseid õiguseid) viivitamatult:

 1. peatada või takistada sinu ligipääs Saidile või mis tahes selle osale, muu hulgas ükskõik millisele Klubile, kus oled Klubi juht või Liige või Home Gamesi lahendusele üldiselt;
 2. peatada või ükskõik milline HG mäng või muu Klubiga seotud tegevus;
 3. peatada Klubi tegevus; ja/või
 4. sulgeda Klubi.
11.2

Kui leiame, et oled rikkunud ükskõik millist selle Lepingu või lõppkasutaja litsentsilepingu punkti, jätab PokerStars endale õiguse (ilma, et see piiraks tema muid selle Lepingu, lõppkasutaja litsentsilepingu, seaduse või muu aluse kohaseid õiguseid) viivitamatult:

 1. lõpetada see Leping;
 2. peatada või püsivalt takistada sinu ligipääsu Saidile või mis tahes selle osale, muu hulgas ükskõik millisele Klubile, kus oled Klubi juht või Liige või Home Gamesi lahendusele üldiselt;
 3. peatada või ükskõik milline HG mäng või muu Klubiga seotud tegevus;
 4. peatada või püsivalt sulgeda Klubi;
 5. konfiskeerida kõik sinu Kasutajakontol olevad rahalised vahendid;
 6. sulgeda sinu Kasutajakonto;
 7. võtta sinu suhtes kasutusele õiguslikud meetmed; ja/või
 8. võtta kasutusele mistahes meetmed, mida PokerStars sobivaks peab.
12. VASTUTUS JA HÜVITAMINE
12.1

Nõustud täielikult kaitsma PokerStarsi, tema grupi ettevõtteid ja tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid nõuete, kahjude, kaotuste, vastutuse ja kulude eest, mis sisaldavad õiguslikke kulusid ja mistahes teisi makse, mille põhjuseks on:

 1. sinu poolne Lepingu täielik või osaline rikkumine või väidetav rikkumine;
 2. sinu poolne õigusaktide või kolmanda poole õiguste rikkumine või väidetav rikkumine seoses Home Gamesi lahendusega;
 3. igasugune Petturlik käitumine või väidetav Petturlik käitumine, millega sa oled Home Gamesi lahendusega seoses seotud;
 4. olukord, kus sina kasutad Home Gamesi lahendust või kus teised isikud kasutavad sinu Sisselogimise andmetega Home Gamesi lahendust nii sinu loal kui ka ilma selleta.
12.2

Mitte mingil juhul, kaasa arvatud hooletuse korral, ei ole PokerStars vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tagajärgedest tulenevate ettenägematute kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud tulu, ärikatkestus, äriinformatsiooni kaotus või teistsugune rahaline kaotus), mis tulenevad sellest Lepingust, isegi kui PokerStarsil oli eelnev teadmine selliste kahjude võimalikkusest.

12.3

Miski selles Lepingus ei piira isiku vastutust isikliku hooletuse tõttu tekkinud vigastuse või surmajuhtumi, sihiliku või hoolimatuse tõttu tekkinud kahjumi ega poole läbi viidud pettuse või varguse eest.

13. TÄHTSUSE JÄRJESTUS
13.1

Kui seoses Home Gamesi kasutamisega tekib vastuolu selle Lepingu ja sinu Partnerluslepingu vahel punktides 6 ja 7, rakendatakse esmajärjekorras Partnerluslepingu tingimusi.

14. TÄIENDAMINE
14.1

PokerStars jätab endale õiguse seda Lepingut või selle mis tahes osa igal ajal ilma varem ette teavitamata täiendada või muuta. Kui Lepingut muudetakse, pannakse see info Saidile üles see jõustub 14 päeva pärast Saidil avalikustamist. Seepärast soovitame sul külastada Saiti regulaarselt ja kontrollida kehtiva Lepingu versiooni reegleid ja tingimusi. Juhul kui oled saanud teate Lepingu muutmise kohta ning jätkad Saidi kasutamist, loetakse seda Lepingu muudatustega nõustumiseks.

15. KOHALDATAV ÕIGUS
15.1

Sellele Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare õigusaktide alusel. Annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski selles sättes ei piira PokerStarsi õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

16. LAHUSUS
16.1

Kui mõni selle lepingu klausel muutub mitteseaduslikuks, kehtetuks või mõnes kohtualluvuses mitteteostatavaks, siis ei mõjuta see selles kohtualluvuses teiste klauslite kehtivust või teostatavust ega selle ega teiste klauslite teostatavust teistes kohtualluvustes. Kui mõni säte on kehtetu, kuid oleks kehtiv, kui mingi osa sättest kustutataks või muudetaks, kehtib säte koos selle kehtivuseks vajalike muudatustega.

17. LEPINGU ÜLEANDMINE
17.1

PokerStars jätab endale õiguse anda Leping tervikuna või osaliselt üle suvalisel ajal ja ilma ette teatamata. Sul ei ole lubatud oma selles Lepingus sätestatud kohustusi ega õiguseid edasi anda.

18. MITMESUGUST
18.1

Kui PokerStars loobub mõne Lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (seal hulgas kui PokerStars ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), ei tähenda see seda, et PokerStars loobub (otseselt või kaudselt) ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

18.2

Välja arvatud PokerStarsi grupi ettevõtted, mitte miski selles lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid ühelegi isikule, kes ei ole selle Lepingu pooleks (sealhulgas mis tahes sinu Klubi juht või Liige peale sinu).

18.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist töösuhet, partnerlust, esindussuhet (sh agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

18.4

See Leping ja selles viidatud dokumendid kujutavad endast täielikku meievahelist Home Gamesi puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid Home Gamesi osas.

18.5

Kõik andmed, mida PokerStars sinult seoses Home Gamesi kasutamisega küsib, peavad olema õiged ja esitatud täies mahus. Kui oled Klubi juht, kehtib sama sinu Klubi Liikmete Home Gamesi kasutamise puhul. Kõigi andmete töötlemisel kohaldatakse privaatsuspoliitikat.

18.6

Kui lepingu tõlkeversioonide vahel ilmneb lahknevusi, on selle lepingu ingliskeelne versioon ülim.