poker

PokerStarsi online pokkeritarkvara kasutustingimused

Laadi alla lõppkasutaja litsentsileping

Enne PokerStarsi teenuste või toodete kasutamist peaksid sa (edaspidi Kasutaja või sina) käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu (edaspidi Leping) täies mahus läbi lugema. Pane tähele, et Leping moodustab sinu ja REEL Estonia Ltd. (REEL Estonia) ja Rational Social Projects Limited (Rational Social) (REEL Estonia ja Rational Social on edaspidi mainitud kui PokerStars või meie) vahel juriidiliselt siduva lepingu. Eestis tegutseb REEL Estonia Eesti Maksu- ja Tolliameti 18. augustil 2010 väljastatud hasartmängude korraldamise tegevusloa number HKT000013 ning 20. septembril 2010 väljastatud hasartmängu korraldusloa number HKL000337 alusel. Selle alusel pakutakse sulle võimalust mängida veebisaidil www.pokerstars.ee (Sait) pärisrahaga erinevaid mänge. Järgmisena on toodud PR mängudega seotud kasutustingimused. Saidil pakub Rational Social võimalust mängida tasuta / mängurahaga (MR mängud. Kui soovid tutvuda MR mängudes kehtivate reeglite ja tingimustega, klõpsa siin.

Lepinguga nõustudes mõistad ja kinnitad, et PokerStars kuulub firmade gruppi. Vastavalt sellele kasutatakse sobivas kontekstis mõistet „Grupp“ viidates PokerStarsile koos tema tütarfirmadega ja PokerStarsi emafirmale ja selle emafirmaga seotud tütarfirmadele, muuhulgas, kuid mitte ainult kaubamärgi Full Tilt Pokeri teenuseid pakkuvatele firmadele.

Lisaks käesoleva Lepingu tingimustele loe läbi ka meie Privaatsuspoliitika, Küpsiste poliitika, MR mängude reeglid ja tingimused, Pokkerireeglid, pärisraha ülekannete töötlemise ja valuuta vahetamise tingimused (kehtivad vaid PR mängudes) ja Stars Rewardsi reeglid ja tingimused ja ka teised reeglid, poliitikad ning kasutustingimused, mis on seotud Saidile aeg-ajalt üles seatavate mängude ja kampaaniatega, millele siin viidatakse, ning muud poliitikad, millest me sind aeg-ajalt teavitame.

Klõpsates tarkvara allalaadimise ajal nupul „Nõustun“ ja kui otsustad Tarkvara kasutada (defineeritud allpool) nõustud sa käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega, Privaatsuspoliitikaga, Küpsistepoliitika, MR mängudes kehtivate reeglite ja tingimustega, Pokkerireeglite ja pärisraha tehingute töötlemise ja valuuta vahetamise tingimustega. Neid reegleid ja tingimusi võidakse aeg-ajalt uuendada või kooskõlas Lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitikate sätetega muuta.

Antud Lepingus mõeldakse mõiste Tarkvara all nii PokerStarsi pokkeritarkvara, mille saad isiklikku arvutisse või sülearvutisse (PC) alla laadida aadressilt www.pokerstars.ee (PC tarkvara) kui ka PokerStarsi mobiilirakendust (Mobiilne tarkvara), mille saad nutiseadmesse alla laadida (sinna hulka kuuluvad teiste seas, kuid mitte ainult mobiiltelefonid, PDA, tahvelarvutid või teised lahendused, mis on juba praegu olemas või ilmuvad tulevikus) (Seade), muuhulgas pokkeritarkvara abiprogrammid (nii veebipõhised tarkvarad kui ka kliendis/serveris olevad tarkvarad).

1. LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS
1.1

Vastavalt käesolevatele tingimustele annab PokerStars Kasutajale mitteainuõigusliku, isikliku ja mitteülekantava õiguse installeerida ja kasutada Tarkvara oma PC-s või Seadmes, et pääseda ligi PokerStarsi serveritele ja mängida kättesaadavaid PR pokkerimänge (Mängud) (Tarkvarale ja Mängudele viidatakse edaspidi ühiselt kui Teenus).

1.2

PokerStars annab Tarkvara sulle privaatseks ja isiklikuks kasutamiseks. Pane tähele, et Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks 1) noorematele kui 21-aastastele isikutele, 2) isikutele, keda asjakohases õigusruumis käsitletakse kui alaealisi ning 3) isikutele, kes ühenduvad Saidiga õigusruumidest, kus selline tegevus on ebaseaduslik. PokerStars ei saa kontrollida Teenuse seaduslikkust igas jurisdiktsioonis ning seepärast on Teenuse seaduslikkuse kontrollimine Kasutaja kohustus.

1.3

Jätame endale õiguse küsida suvalisel ajal tõendit sinu vanuse kohta, veendumaks, et alaealised Teenust ei kasuta. Samuti jätame endale õiguse sinu konto ajutiselt või jäädavalt peatada või tühistada, misjärel ei saa sa Teenust enam kasutada. Seda juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid tõendeid või kui kahtlustame, et oled alaealine.

1.4

PokerStarsile, tema Grupi firmadele ja litsentsi omanikele kuuluvad Tarkvara ja Tarkvara kood, struktuur ja korraldus, muuhulgas autoriõigused, ärisaladused, intellektuaalne omand ja teised õigused. Sa ei tohi kohalike seadustega sätestatud limiitide raames:

(a) tarkvara kopeerida, levitada, avaldada, pöördprojekteerida, osadeks võtta, muuta ega tõlkida või teha katseid murda sisse algkoodi, et teha Tarkvara algkoodist tuletiskoode või muud taolist;
(B) Tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, võõrandada, levitada või ega rentida;
(c) teha Tarkvara kolmandatele isikutele kättesaadavaks läbi arvutivõrgu ega muul moel;
(d) eksportida Tarkvara ükskõik millisesse riiki (olgu siis füüsiliselt või elektrooniliste vahenditega) ega
(e) kasutada Tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.
(kõik ülaltoodu on Lubamatu kasutus).

Kõik õigused kuuluvad PokerStarsile, tema Grupi firmadele ja litsentsidele, mis pole otseselt antud Kasutajale. Samuti kuuluvad PokerStarsile kõik Tarkvaraga seotud õigused, tiitlid ja huvid.

Nõustud, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju ja kulude eest, mis on tekkinud seoses sinu Lubamatu kasutusega. Sa pead PokerStarsi kohe teavitama igasugusest Lubamatust kasutusest, kui sulle selline teave laekub. Samuti pead PokerStarsi mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud sinu esitatud informatsiooni põhjal.

1.5

Terminid „PokerStars“, domeeninimed „pokerstars.ee“ ja „pokerstarsmobile.ee“ ja kõik muud kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed, mida PokerStars Saidil ja/või Tarkvaras aeg-ajalt kasutab (Kaubamärgid), on PokerStarsi ja/või tema Grupi äriühingu ja/või tema litsentsiandja kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ning kõik õigused nendele Kaubamärkidele kuuluvad nimetatud üksustele. Lisaks sellele kuulub kogu Saidi sisu, sealhulgas (kuid mitte ainult) Tarkvara, kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst (edaspidi kui Saidi sisu) PokerStarsile ja/või tema Grupi äriühingule ja/või litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õiguste või muude õigustega. Siinkohal kinnitad, et oled teadlik sellest, et Teenuse ja Saidi kasutamine ei anna sulle mingeid õigusi Saidi sisule ega selle mis tahes osale. Mitte mingil juhul ei tohi sa kasutada Saidi sisu ja/või Kaubamärke ilma PokerStarsi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lisaks nõustud, et ei tee midagi mis kahjustab või võib kahjustada õiguseid, muuhulgas PokerStarsi, tema grupi partnerite ja/või Tarkvara litsentside, intellektuaalset omandit, Kaubamärke, saidi Sisu. Samuti ei tohi teha midagi, mis kahjustaks PokerStarsi, tema grupi firmade, töötajate, direktorite, konsultantide mainet või imidžit.

1.6

Kinnitad, et sinu poolt seoses Saidi või Teenusega kasutatavad nimed või pildid (näiteks sinu kasutajanimi või avatar) ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalset omandit, privaatsust ega muid õigusi. Siinkohal annad sa PokerStarsile ja tema Grupile rahvusvahelise, tagasivõtmatu, ülekantava, litsentsitasudevaba, all-litsentse lubava õiguse kasutada taoliseid nimesid ja pilte vastavalt Privaatsuspoliitikaga Saidi või Teenusega seotud eesmärkidel.

2. GARANTIID EI ANTA
2.1

PokerStars ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud sulle pakutava Teenusega; sa võtad ta vastu sellisena „NAGU ON“ ja me ei garanteeri midagi seoses selle kvaliteedi, eesmärgikohasuse, täiuslikkuse ja täpsusega.

2.2

Vaatamata sellele, et teeme omalt poolt kõik jõupingutused sulle parima kvaliteediga ja turvalisima teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et Teenus on häireteta, õigeaegne ja vigadest vaba. Ka mitte seda, et Tarkvara ja Sait oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3

PokerStars jätab endale õiguse Teenus peatada, katkestada, seda muuta, see eemaldada või seda täiendada. Seda võib PokerStars teha omal äranägemisel ja ilma ette teatamata, muuhulgas (näiteks) kui meieni jõuab info, et oled kehtestanud endale mängukeelu mõne hasartmängude pakkuja juures või kui see on vajalik meie juhatusele Tarkvara hoolduse või uuendamise tõttu. Sellisel juhul ei vastuta me mingil moel kahjude eest, mille osaliseks sa võid sellise otsuse tagajärjel saada.

3. VOLITUS
3.1

PokerStarsil on õigus teha otsus Kasutajate Saidil asuvate kontode avamise, hoolduse ja sulgemise kohta. Kõik PokerStarsi juhtkonna otsused, mis puudutavad Kasutajate kontosid, Teenuse kasutamist või vaidlusi, on lõplikud ega kuulu edasi kaebamisele.

4. SINU ESINDATUS JA GARANTIID

Enne Teenuse kasutamist ning sellele järgnevalt garanteerid, esindad ja nõustud järgnevaga:

4.1

Teenust kasutades on risk kaotada raha ja PokerStars ei vastuta sinu ees mitte mingil moel selliste kaotuste eest;

4.2

nõustud, et Teenust kasutades on tegemist sinu enda valikuga ja võtad enda kanda kõik riskid;

4.3

nõustud, et sinult nõutakse Teenuse kasutamiseks teatavaid isiklikke andmeid (muuhulgas teavet maksemeetodite kohta) ning (kui soovid Teenust kasutada Mobiilitarkvara vahendusel), annad meile nõusoleku kasutada asukohal põhinevaid teenuseid (location-based services ehk LBS), et saaksime Teenuse kasutamise nimel kindlaks teha sinu geograafilise asukoha. PokerStars töötleb sinu isiklikke andmeid vastavalt meie Privaatsuspoliitikale;

4.4

vastutad ainuisikuliselt kõikide Teenust kasutades saadud auhindadega ja rahaliste preemiatega kaasnevate maksude eest.

4.5

Teenusele ligipääsuks ja selle kasutamiseks vajalikud telekommunikatsioonivõrgud ja Internetiühendus on täielikult väljaspool PokerStarsi ja PokerStars ei võta vastutust ühenduse kadumise, aeglase toimimise, mahupiirangute ja teiste vastavate puudujääkide eest, millel on sama mõju; ja

4.6

oled vähemalt 21 aastat vana ja sa pole hetkel üheltki interneti või mobiilselt hasartmängusaidilt blokeeritud ja annad meile kohe märku, kui otsustad end mõnelt hasartmänguga seotud saidilt blokeerida.

5. KEELATUD KASUTUSED
5.1

TARKVARA MUUTMISED Kasutaja ei tohi mitte mingil viisil proovida Tarkvara muuta, lahti võtta ega ümberpööratult toota.

5.2

ISIKLIK KASUTUS. Teenus on mõeldud Kasutajale ainult isiklikuks kasutamiseks. Kasutajal on lubatud panuste tegemine ainult oma isikliku meelelahutuse tarbeks. Mitte mingil juhul ei lubata Kasutajal kasutada oma „pärisraha kontot“ PokerStarsis muul otstarbel, kui Teenuse kasutamiseks. Kasutaja peab PokerStarsile oma andmeid esitades avaldama täieliku ja tõese informatsiooni. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni uuendama, kui andmed vahepeal muutuvad.

5.3

KOKKUMÄNG. Kasutajatevaheline kokkumäng, kus nad näitavad üksteisele oma taskukaarte või teevad midagi muud, on rangelt keelatud. PokerStars jätab lisaks teistele meetmetele endale õiguse seada piiranguid istekohtade võtmisele ja/või keelata Kasutajatel mängida kindlas pokkerilauas või turniiril. See tähendab ka võimalust piirata kahe või enama Kasutaja õigusi mängida koos samas lauas või samal turniiril. Lisaks sellele jätab PokerStars endale õiguse käsitleda igasugust kokkumängu või selle proovimist mängijate (kaasa arvatud Kasutajad) vahel käesoleva Lepingu olulise rikkumisena ja sellest tulenevalt on PokerStarsil õigus sulgeda Kasutaja konto, kui Kasutaja üritab tegutseda või tegutseb sellisel moel, sõltumata katse tulemustest.

VÄLISED MÄNGIJAT ABISTAVAD PROGRAMMID (EPA) PokerStars keelab selliste väliste mängijat abistavate programmide (EPA programmid) kasutamise, mis on mõeldud mängijatele „ebaausa eelise“ andmiseks. PokerStarsi määratluse järgi tähendab „väline“ arvutitarkvaral (kõik peale Tarkvara) ja tarkvaral mittepõhinevaid andmebaase või profiile (näiteks veebisaidid ja tellitavad teenused). PokerStarsi määratluse järgi tähendab „ebaaus eelis“ igasugust olukorda, kus Kasutaja pääseb ligi või loob informatsiooni teiste mängijate kohta muul viisil, kui mängimise ajal Kasutaja poolt tehtud isiklike tähelepanekute tegemise teel. Soovitame sul tutvuda meie keelatud online tarkvara korduma kippuvate küsimustega (KKK).

AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTS) Igasuguse tehisintellekti, teiste seas robotite, kasutamine Teenuse kasutamisel on rangelt keelatud. Kogu Teenusega seotud tegevuse peab Kasutaja läbi viima isiklikult ning kasutajaliidese vahendusel, mis on kättesaadav Tarkvara kaudu.

5.4

Nõustud, et PokerStars võib võtta kasutusele meetmeid, et avastada ja vältida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad sisaldada, kuid ei pruugi piirduda PokerStarsi Tarkvaraga samaaegselt jooksvate tarkvaraprogrammide jälgimisega Kasutaja arvutis. Nõustud, et ei proovi nendest reeglitest mööda hiilida, neid ignoreerida ega meie vahendeid blokeerida. Muuhulgas ei tohi sa kasutada selleks kolmanda osapoole tarkvara.

5.5

CHIP-DUMPING (vabatahtlik mängumärkidest loobumine) Chip-dumping toimub siis, kui Kasutaja kaotab tahtlikult käe, eesmärgiga kanda oma mängumärgid üle teisele Kasutajale. Iga Kasutaja, kes tegeleb või üritab tegeleda Teenuse kasutamise ajal chip-dumpinguga koostöös teise Kasutajaga (ka siis, kui ta on vahendite saajaks) võidakse jäädavalt Teenuse kasutamisest eemaldada ja nende Kasutajate kontod võidakse viivitamatult sulgeda. Sellistel juhtudel ei ole PokerStarsil mitte mingit kohustust tagastada raha, mis mängijal võis sel hetkel PokerStarsi kontol olla.

5.6

PETTURLIK KÄITUMINE Kui PokerStarsil on alust arvata, et Kasutaja tegeleb Teenust kasutades pettusega või ebaseadusliku, ebaausa või ebaõige tegevusega või üritab seda teha, kaasa arvatud punktis viis nimetatud tegevused või mis tahes muu mänguga manipuleerimine või valemakse tegemine, sealhulgas varastatud krediitkaardi kasutamine või valelik raha tagasinõudmine või rahapesu, siis on PokerStarsil õigus võtta tarvitusele sellised meetmed nagu ta sobivaks peab, sealhulgas:

(a) viivitamatult blokeerida Kasutaja ligipääs Teenusele;
(b) sulgeda Kasutaja PokerStarsi konto;
(c) konfiskeerida Kasutaja kontol olevad summad;
(d) avaldada informatsiooni (kaasa arvatud Kasutaja identiteet) finantseerimisasutustele, pädevatele asutustele ja/või isikutele või üksustele, kellel on sellise informatsiooni saamiseks seaduslik õigus; ja/või
(e) pöörduda Kasutaja vastu kohtusse.

5.7

VALUUTAVAHETUS Kasutajatel on võimalik teha Saidil Kasutaja kontol olevate vahendite piires valuutavahetustehinguid (valuutavahetuse võimalus). Kõik Valuutavahetuse võimaluse raames toimunud valuutavahetuse tehingud tehakse vastavalt PokerStarsi poolt selle tehingutüübi jaoks kehtestatud kursile. Vahetuskursse uuendatakse regulaarselt ja on võimalik, et olenevalt tehingutüübist ja valuuta väärtuse muutusest, võib kehtida erinev kurss. Enne Valuutavahetuse võimaluse kasutamist peaksid Kasutajad tegema kindlaks, et nad on teadlikud valuutakursside kõikumisest ja selle mõjust nende saadaval olevatele rahalistele vahenditele. PokerStars ei võta vastutust Valuutavahetuse võimaluse kasutamisest tingitud kaotuste ega võitude eest. Kasutajad peaksid samuti olema teadlikud sellest, et PokerStars võtab Valuutavahetuse võimaluse abil tehtud valuutavahetustelt lisatasu. Mõnel juhul, olenevalt tehingutüübist võib lisatasu puududa. Samuti võib PokerStars lõpetada või peatada mõne teatud valuuta teenuse pakkumise ja seda ilma eelneva hoiatuseta.

Valuutavahetuse võimaluse ja/või Kasutaja konto kaasamine valuuta kauplemisse või spekulatsiooni on rangelt keelatud. Selleks, et tagada Valuutavahetuse võimaluse ausus, on PokerStarsil ainuõigus järgnevale:

(a) lükata soovi korral tagasi või tagastada kõik valuutavahetuse tehingud; ja /või
(b) piirata Kasutaja kontol olevate valuutade arvu ja antud Kasutaja poolt konverteeritavate summade suurust ja/või
(c) nõuda, et Kasutaja kontol hoitavad vahendeid, mis konverteeriti Valuutavahetuse võimaluse vahendusel teise valuutasse, kasutatakse enne väljamakse tegemist Mängudes või mõnel muul viisil; ja/või
(d) lisada tagant järgi valuutavahetusega seotud tehingute eest lisatasu, millest eelnevalt loobuti.

Kasutaja nõustub pärisraha tehingute ja töötlemisega seotud reeglite ja kasutajatingimustega, mis asuvad aadressil /poker/real-money/processing-exchange-terms/.

5.8

Ameerika Ühendriikide ja Ameerika Ühendriikide territooriumite elanikel (Keelatud jurisdiktsioon) ei ole lubatud teha kontole deposiite ega osaleda pärisraha mängudes. Nad võivad hetkel kontol olevad vahendid välja võtta ehk teha väljamakse. Arusaamatuste vältimiseks kinnitame, et kehtivad piirangud Keelatud jurisdiktsioonis pärisraha mängudes osalemise kohta kehtivad võrdselt nii Keelatud jurisdiktsioonis elavatele isikutele kui ka teiste riikide elanikele, kes asuvad Keelatud jurisdiktsioonis.

Mängijad, kes asuvad Prantsusmaal (või selle territooriumitel), Itaalias, Eestis, Belgias, Taanis ja Hispaanias (“Piiratud jurisdiktsioon") peavad mängima vastavalt Piiratud jurisdiktsiooni reeglitele ja seadustele ning kasutama selleks vastava litsentsiga mänguklienti.

Kõik püüdlused Keelatud jurisdiktsiooni piirangutest kõrvale hoida, loevad Lepingu rikkumiseni. Piirangutest eemale hoidmise hulka kuulub, kuid mitte ainult, PokerStarsile edastatud info, mille hulka kuuluvad sinu asukoha tõestamiseks vajalike dokumentide varjamine, võltsimine või sinu elukoha või asukoha kohta valeinfo edastamine.

6. VÄLJAMAKSE POLIITIKA
6.1

Poliitika ja kriteeriumid, mis kehtivad Kasutajale väljamakse tegemisel, asuvad meie Väljamakse poliitika all. PokerStarsil on igal ajal õigus kasutada Kasutajale saadaval olevate väljamakse võimaluste määramiseks lisakriteeriume.

7. SOLVAV KÕNEPRUUK VÕI SISU
7.1

Kasutajal on keelatud postitada Teenuse vahendusel ebaseaduslikku, ebasündsat, halvustavat, laimavat, ähvardavat või teistlaadset materjali, mis on vastuolus seadustega või mida peetakse üldlevinult ründavaks. Vestluse akna akna kasutamiseks lähtu palun Pokkeritoa reeglitest või PokerStarsi töötajate juhistest.

8. LEPINGU RIKKUMINE
8.1

Piiramata mis tahes muid õigusi, kui Kasutaja rikub mõnd Lepingu sätet osaliselt või tervikuna, jätab PokerStars või mõni teine Grupi firma endale õiguse võtta selle tegevuse suhtes tarvitusele sellised meetmed nagu ta sobivaks peab, kaasa arvatud Lepingu lõpetamine, viivitamatult selle Kasutaja jaoks Teenusele või ükskõik millisele Grupi poolt pakutud teenusele juurdepääsu blokeerimine, sellise Kasutaja Saidil või ükskõik millise Grupi poolt opereeritaval saidil oleva konto lõpetamine, vastaval Saidil või ükskõik millisel Grupi poolt opereeritaval saidi kontol olevate rahade konfiskeerimine ja/või sellise Kasutaja vastu kohtusse pöördumine.

8.2

Nõustud täielikult kaitsma PokerStarsi, Gruppi ja selle tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid nõuete, kahjude, kaotuste, vastutuse ja kulude eest, mis sisaldavad õiguslikke kulusid ja mistahes teisi makse, mille põhjuseks on:

(a) sinu Lepingu rikkumine tervikuna või osaliselt;
(b) sinu seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumine;
(c) Teenuse kasutamine teiste isikute poolt sinu sisselogimise andmeid (määratletud allpool) kasutades, hoolimata sellest, kas see toimus sinu loal või mitte.
9. VASTUTUSE PIIRANGUD
9.1

Mitte mingil juhul, kaasa arvatud Kasutaja hooletuse korral, ei ole PokerStars ega ükski teine Grupi liige vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tagajärgedest tulenevate ettenägematute kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud tulu, ärikatkestus, äriinformatsiooni kaotus või teistsugune rahaline kaotus), mis tulenevad Teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui PokerStarsil oli eelnev teadmine selliste kahjude võimalikkusest.

10. TURVALISUS JA SINU KONTO
10.1

Igale Kasutaja kontole pääseb ligi kasutades unikaalse kasutajatunnuse (Kasutajatunnus) ja unikaalse salasõna (Salasõna) kombinatsiooni. Soovi korral võib Kasutaja sellele lisada ka arvtunnuse (Kasutajatunnusele, Salasõnale ja mis tahes muudele autentimise rakendustele viidatakse edaspidi ühiselt kui (sisselogimise andmed). Kasutaja peab oma isikliku kasutajatunnuse ja salasõna valima vastavalt kehtivatele reeglitele.

10.2

Kasutaja nõustub, et ta on ainuisikuliselt vastutav kogu Teenuse kasutamise eest, kui sisse on logitud tema Sisselogimise andmetega. Samuti nõustub Kasutaja, et ei avalda oma Sisselogimise andmeid mitte kellelegi ega luba mitte ühelgi isikul kasutada Teenust tema Kasutajakontoga.

10.3

Kasutaja on kohustatud hoidma oma Sisselogimise andmed alati salajastena ning tegema omalt poolt kõik, et säiliks nende konfidentsiaalsus. Iga volitamata Sisselogimise andmete kasutus on Kasutaja vastutada ning see loetakse temapoolseks kasutuseks. Kogu sellest tulenev vastutus lasub Kasutajal.

10.4

Kasutajal on lubatud PokerStarsis omada ainult ühte kontot ning kasutada Teenust ainult selle ühe kontoga. Kasutajal ei ole lubatud avada PokerStarsis mitut kontot. Juhul kui PokerStars avastab, et Kasutaja on avanud mitmeid kontosid, võib PokerStars lisakontod ilma hoiatuseta sulgeda ja kõik lisakontodel olevad vahendid konfiskeerida.

10.5

Pea meeles, et sinu PokerStarsi kontol olev raha ei kogu intressi.

10.6

Sul ei ole võimalik teha Teenuses panuseid, mis ületavad sinu PokerStarsi kontoseisu.

10.7

Vastutad täies mahus PokerStarsile võlgnevuste tagastamise eest. Nõustud, et ei keeldu ega lükka tagasi ühtegi Teenusega seotud makset. Nõustud mitte tegema tagasinõudeid ja/või keelduma ega tagasi pöörama sinu poolt Teenusega seoses tehtud makseid.

10.8

PokerStars jätab endale õiguse teostada Kasutaja suhtes krediidi- ja/või isikukontrolle kolmandast isikust krediidiagentuuride ja -teenuste kaudu kasutades selleks Kasutaja poolt Teenuse kasutajaks registreerimisel avaldatud informatsiooni. Kolmanda osapoole krediidiinfo või sellega seotud agentuurid võivad selle info salvestada, kuid nad ei kasuta seda teavet mitte mingil muul viisil.

10.9

PokerStars jätab endale õiguse kasutada kolmandast isikust elektrooniliste maksete töötlejate ja/või finantseerimisasutuste abi, et töödelda sinu poolt ja sinule tehtavaid Teenuse kasutamisega seotud makseid.

10.10

Oled teadlik ja nõustud, et raha, mis sa PokerStarsi kontole kandsid, hoitakse sinu nimel usalduskontol.

11. KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA
11.1

Tarkvara sisaldab ühe komponendina kolmanda osapoole tarkvara, mille on arendanud OpenSSL Project ning see on mõeldud kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org); krüptoloogilist tarkvara, mille on loonud Eric Young eay@cryptsoft.com, ungifi tarkvara, mille autor on Eric S. Raymond; PSTCollectionView, tarkvara, mille on kirjutanud Peter Steinberger ja fontide tarkvara, mis on firmasisene (litsentsihoidja või selle varustajate) ja sellele kehtivad Ameerika Ühendriikide ja teiste juridiktsioonide autoriõigused (edaspidi „Litsentseeritud tarkvara“).

11.2

Kasutaja Litsentseeritud Tarkvara kasutamine peab vastama kõikidele selles Lepingus toodud reeglitele ja tingimustele.

11.3

Litsentseeritud Tarkvara ei tohi muuta ega muul viisil Tarkvarast eraldada.

11.4

Kasutaja kasutusõigus on piiratud „sisekasutusega“, mis tähendab, et Litsentseeritud Tarkvara tohib kasutada ainult Kasutaja ning seda tavapäraseks ja tavaliseks äri või isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi edasi müüa, edasi rentida ega laiali jagada. „Tavapäraseks ja tavaliseks siseäritegevuseks“ tähendab kasutust Lõppkasutajale, kes on isik ehk üksus, kasutust taolise Kasutaja või taolise Kasutaja majapidamise liikme poolt tavaliseks siseäriks. „Tavapärane ja tavaline isiklik kasutus“ tähendab kasutust Kasutajale, kes üksikisik, ning seda taolise Kasutaja või Kasutaja majapidamisele isiklikel põhjustel. Kasutaja peab kõiki taoliseid töötajaid, agente ja majapidamise liikmeid käesoleva Lepingu tingimustest ja punktidest teavitama.

11.5

Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt Litsentseeritud Tarkvarale omistatud, on kaitstud.

11.6

OpenSSL Project ja Eric Youngi loodud OpenSSL Toolkit, ungifi tarkvara, PSTCollectionView tarkvara ja krüptograafilise tarkvara on andnud OpenSSL Project by Eric S. Raymong by Peter Steinberger ja Eric Young „nagu on“ ja kõik otsesed või kaudsed garantiid, muuhulgas, kuid mitte ainult on loobutud kaudsest kaubanduslikust garantiist ja teatud otstarbega sobivusest. Mitte mingil juhul ei tohi OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymong, Peter Steinberger või nende kaastöötajad olla vastutavad ühegi otsese, kaudse, kaasneva, erilise või näitliku kahjuga (mille hulka kuulub, kuid mitte ainult asendusteenuste või toodete hankimine, kasutamise, kasumi või äritegevuse katkemine) olenemata viisist kuidas see juhtus. Samuti pole nad vastutavad, ei lepinguliselt, rangelt vastutades ega kahju (hooletuse tõttu või teisiti) tekitades, mis on seotud OpenSSL Toolkiti, ungifi tarkvara, PSTCollectionView ja krüptograafilise tarkvara kasutamisega, isegi kui taolise kahju võimalikkusest on teavitatud.

12. VAIDLUSED
12.1

Kasutaja nõustub, et kõikide mängude andmed salvestatakse PokerStarsi serveritesse. Juhul, kui esineb erinevusi sinu arvuti ekraanil kuvatavate mängukaartide ja PokerStarsi serveris olevate mänguprotokollide vahel, siis lähtutakse mänguprotokollidest. Kasutaja nõustub, et Tarkvara „Viimaste käte ajaloo“ ja „Käe korduse” rakendusi ei peeta ühegi käe ametlikuks salvestiseks.

13. TÄIENDAMINE
13.1

PokerStars jätab endale õiguse Lepingut või selle mis tahes osa igal ajal täiendada või muuta. Kui PokerStars Lepingut või selle mis tahes osa muudab, avaldab ta muudetud Lepingu käesoleval veebilehel ja teavitab sellest Kasutajat. Juhul kui sa jätkad Saidi kasutamist pärast Lepingu muutmise teate saamist, loetakse seda Lepingu muudatustega nõustumise kinnituseks.

14. VALITSEV SEADUS
14.1

Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare seaduste alusel. Annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira PokerStarsi õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

15. LAHUSUS
15.1

Kui mõni selle Lepingu klausel muutub mitteseaduslikuks, kehtetuks või mõnes jurisdiktsioonis mitteteostatavaks, siis ei mõjuta see selles jurisdiktsioonis teiste klauslite kehtivust või teostatavust ega selle ega teiste klauslite teostatavust teistes jurisdiktsioonides.

16. LEPINGU ÜLEANDMINE
16.1

PokerStars jätab endale õiguse anda leping tervikuna või osaliselt üle suvalisel ajal ilma ette teatamata. Kasutaja ei või oma käesolevas Lepingus kirjas olevaid kohustusi ega õiguseid edasi anda.

17. MITMESUGUST
17.1

Kui PokerStars loobub mõne Lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (seal hulgas kui PokerStars ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), ei tähenda see seda, et PokerStars loobub ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

17.2

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid kolmandatele isikutele, kes ei ole Lepingu pooled. Erandiks on Gruppi kuuluvad firmad.

17.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist partnerlust, esindussuhet (sh agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

17.4

Käesolev Leping kujutab endast täielikku meievahelist Teenust puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid.

17.5

Kõik andmed, mida PokerStars seoses Teenuse kasutamisega Kasutajalt küsib, peavad olema õiged ja esitatud täies mahus. See nõue on vastavuses Privaatsuspoliitikaga.

17.6

Kui Lepingu tõlkeversioonide vahel ilmneb lahknevusi, on selle Lepingu ingliskeelne versioon ülim.

Copyright © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Kõik õigused on kaitstud.

Viidates OpenSSL Toolkit'ile:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Kõik õigused on kaitstud.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Kõik õigused on kaitstud.

Seoses tarkvaraga PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Seoses ungifi tarkvaraga:
The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Täpsemat teavet leiad aadressilt www.pokerstars.ee

PokerStarsiga saad ühendust aadressil support@pokerstars.ee.

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING – MÄNGURAHA MÄNGUD

Käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu (edaspidi Leping) peaksid sa (edaspidi Kasutaja või sina) tervikuna läbi lugema, enne kui hakkad Rational Sociali teenuseid või tooteid kasutama. Käesolev Leping on juriidiliselt siduv leping sinu ja Rational Social Projects Limited (edaspidi Rational Social või meie").

Rational Social opereerib saidil www.pokerstars.ee (Sait) pakutavaid mänguraha pokkerimänge (MR mängud). Järgnevalt on toodud MR mängudega seotud kasutustingimused.

Lepinguga nõustudes mõistad ja kinnitad, et Rational Social on firmade grupp. Vastavalt sellele kasutatakse sobivas kontekstis mõistet „grupp“ viidates Rational Socialile koos tema tütarfirmadega ja Rational Social emafirmale ja selle emafirmaga seotud tütarfirmadele, muuhulgas kuid mitte ainult kaubamärgi „Full Tilt Poker“ teenuseid pakkuvatele firmadele.

Lisaks käesoleva Lepingu tingimustele loe läbi ka meie Privaatsuspoliitika, Küpsiste poliitika, Pokkerireeglid ja Stars Rewardsi reeglid ja tingimused ja ka teised reeglid, poliitikad ning kasutustingimused, mis on seotud Saidile aeg-ajalt üles seatavate mängude ja kampaaniatega, millele siin viidatakse, ning muud poliitikad, millest me sind aeg-ajalt teavitame.

Klõpsates Tarkvara (defineeritud allpool) installeerimise ja kasutamise raames nupul „Nõustud“, nõustud sa Käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega, Privaatsuspoliitikaga, Küpsiste poliitikaga ja Pokkerireeglitega, mida võidakse aeg-ajalt kooskõlas Lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitikate sätetega uuendada või muuta.

Antud Lepingus mõeldakse mõiste Tarkvara all nii Rational Sociali pokkeritarkvara, mille saad isiklikku arvutisse või sülearvutisse (PC) alla laadida saidilt www.pokerstars.ee (PC tarkvara ) kui ka mobiilirakendust (Mobiilitarkvara), mille saad nutiseadmesse alla laadida (sinna hulka kuuluvad muuhulgas mobiiltelefonid, PDA, tahvelarvutid või teised lahendused, mida on järgnevalt mainitud) (Seade), muuhulgas pokkeritarkvara abiprogrammid (nii veebis olevad tarkvarad kui ka kliendi- / serveripõhised tarkvarad).

1. LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS
1.1

LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS

Vastavalt käesolevatele tingimustele annab Rational Social Kasutajale mitteainuõigusliku (lihtlitsentsi), isikliku ja mitteülekantava õiguse installeerida ja kasutada Tarkvara PC-s või Seadmes, et pääseda ligi Rational Social serveritele ja mängida kättesaadavaid pokkerimänge (Mängud) (Tarkvara ja Mänge nimetatakse edaspidi Teenuseks).

1.2

Rational Social annab Tarkvara sulle personaalseks kasutamiseks. Pane tähele, et Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks 1) noorematele kui 21-aastastele isikutele, 2) isikutele, keda asjakohases õigusruumis käsitletakse kui alaealisi ning 3) isikutele, kes ühenduvad Saidiga õigusruumidest, kus selline tegevus on ebaseaduslik. Rational Social ei saa kontrollida Teenuse seaduslikkust igas jurisdiktsioonis ning seepärast on Teenuse seaduslikkuse kontrollimine Kasutaja kohustus.

1.3

Jätame endale õiguse küsida suvalisel ajal tõendit sinu vanuse kohta, veendumaks, et alaealised Teenust ei kasuta. Samuti jätame endale õiguse sinu konto ajutiselt või jäädavalt peatada või tühistada, misjärel ei saa sa Teenust enam kasutada. Seda juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid tõendeid või kui kahtlustame, et oled alaealine.

1.4

Rational Social, tema grupi firmadele ja litsentsi omanikele kuuluvad Tarkvara ja Tarkvara kood, struktuur ja korraldus, muuhulgas autoriõigused, ärisaladused, intellektuaalne omand ja teised õigused. Sa ei tohi kohalike seadustega sätestatud limiitide raames:

 1. tarkvara kopeerida, levitada, avaldada, pöördprojekteerida, osadeks võtta, muuta ega tõlkida või teha katseid murda sisse algkoodi, et teha Tarkvara algkoodist tuletiskoode või muud taotlist;
 2. Tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, võõrandada, levitada või rentida;
 3. teha Tarkvara kolmandatele isikutele kättesaadavaks läbi arvutivõrgu või muul moel;
 4. eksportida Tarkvara ükskõik millisesse riiki (olgu siis füüsiliselt või elektrooniliste vahenditega);
 5. kasutada Tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.

(kõik ülaltoodu on Lubamatu kasutus).

Kõik õigused kuuluvad Rational Socialile, tema grupi firmadele ja litsentsidele, mis pole otseselt antud Kasutajale. Samuti kuuluvad Rational Socialile kõik õigused, tiitlid ja tarkvaraga seonduv.

Nõustud, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju ja kulude eest, mis on tekkinud seoses sinu Lubamatu kasutusega. Pead PokerStarsi viivitamatult teavitama igasugusest Lubamatust kasutusest, kui selline teave sinuni jõuab. Samuti pead sa PokerStarsi mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud sinu esitatud informatsiooni põhjal.

1.5

Terminid „Rational Social“, domeeninimed “pokerstars.ee” ja “pokerstarsmobile.ee” ja kõik muud kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed, mida Rational Social Saidil ja/või Tarkvaras aeg-ajalt kasutab (Kaubamärgid), on Rational Sociali ja/või tema Grupi äriühingu ja/või tema litsentsiandja kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ning kõik õigused nendele Kaubamärkidele kuuluvad nimetatud üksustele. Lisaks sellele kuulub kogu Saidi sisu, muu hulgas (kuid mitte ainult) Tarkvara, kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst (edaspidi Saidi sisu) Rational Socialile ja/või tema Grupi äriühingule ja/või litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õiguste või muude õigustega. Siinkohal kinnitad, et oled teadlik sellest, et Teenuse ja Saidi kasutamine ei anna sulle mingeid õigusi Saidi sisule ega selle mis tahes osale. Mitte mingil juhul ei tohi sa kasutada Saidi sisu ja/või kaubamärke ilma Rational Sociali eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lisaks nõustud, et ei tee midagi, mis kahjustab või võib kahjustada õiguseid, muuhulgas Rational Sociali, tema Grupi partnerite ja/või Tarkvara litsentside, intellektuaalset omandit, Kaubamärke, saidi Sisu. Samuti ei tohi teha midagi, mis kahjustaks Rational Sociali, tema grupi firmade, töötajate, direktorite, konsultantide mainet ega imidžit.

1.6

Kinnitad, et sinu poolt seoses Saidi või Teenusega kasutatavad nimed või pildid (näiteks sinu kasutajanimi või avatar) ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalset omandit, privaatsust ega muid õigusi. Siinkohal annad sa Rational Socialile ja tema Grupile rahvusvahelise, tagasivõtmatu, ülekantava, litsentsitasudevaba, all-litsentse lubava õiguse kasutada taoliseid nimesid ja pilte vastavalt Privaatsuspoliitikaga Saidi või Teenusega seotud eesmärkidel.

1.7

Teenust kasutades võid sa „teenida“ või „osta“ virtuaalseid mängumärke, mida saad seejärel Teenuses kasutada (edaspidi Virtuaalsed mängumärgid). Siinkohal nõustud, et „päriselulisi“ termineid kasutatakse vaid piltlikus tähenduses. Nõustud, et sul pole mingisugust õigust üheski Mängus kasutusel olevatele või sealt pärit Virtuaalsetele mängumärkidele ning seda olenemata sellest, kas need on Mängus „teenitud“ või Rational Socialilt „ostetud“. See kehtib ka kõikide teiste kontoga seotud või Teenuses salvestatud täiendite kohta. Sinu Kasutaja kontol olev „virtuaalse valuuta“ kontoseis ei viita pärisrahalisele kontoseisule ega oma mingisugust väärtust. Selle asemel näitab see sinu kontol olevaid väärtuseid.

1.8

Rational Social keelab ega tunnusta ühtegi väljaspool Teenust tehtud Virtuaalsete Mängumärkide ülekannet, müüki, kingitust või kaubandust „pärismaailmas“, mis pärineb või on näha Teenuses. Erandiks on Rational Sociali kirjalikul nõusolekul tehtud erandid. Vastavalt sellele ei tohi sa väljastada litsentsi, müüa, vahetada või proovida müüa Virtuaalseid Mängumärke mitte mingisuguse väljaspool Mängu väärtust omava väärtuse eest. Kõik taolised ülekanded või proovitud ülekanded on keelatud ja kehtetud ning Rational Social võib sellega seoses sinu konto sulgeda. Lisaks mõistad, et võime võtta sinu vastu kasutusele juriidilised meetmed, kui Virtuaalsete Mängumärkidega väljaspool Teenust tehtud tehingust või proovitud ülekandest tekib kellelegi kahju.

1.9

VIRTUAALSETE MÄNGUMÄRKIDE OSTMINE

Virtuaalsete mängumärkide kasutuseks vajaliku litsentsi võid osta ostulehelt. Selleks pead esitama makseandmed, kinnitama tehingu ja nõustuma taas käesoleva Lepinguga.

1.10

Kui ostad Virtuaalsetele mängumärkidele litsentsi, võime sulle saata kinnitava e-kirja, mis sisaldab tellitud Virtuaalsete mängumärkide detaile. Palun veendu esimesel võimalusel, et kinnitavas e-kirjas toodud andmed on korrektsed ja hoia kirja koopia enda jaoks alles. Kui sul on küsimusi, võta palun ühendust meie klienditoega. Rational Social hoiab alles kogu tehingutega seonduva info ja tänu sellele võime lahendada kõik edaspidi tekkida võivad küsimused.

1.11

Kui soovid osta Virtuaalseid mängumärke, esindab sinu tellimus meile pakkumist, et soovid osta litsentsi teatud Virtuaalsete mängumärkide ostuks. Nõustume sellega, kui oleme lisanud vastavad Virtuaalsed mängumärgid sinu kontole. Need on mõeldud kasutamiseks meie MR mängudes (edaspidi Nõusolek). Sinu litsents Virtuaalsete mängumärkide kasutamiseks meie MR mängudes on teenus, mida pakub Rational Social ja see jõustub pärast seda, kui Rational Social on andnud sinu ostule Nõusoleku. Rational Socialil pole võimalik Virtuaalsete mängumärkide ostmiseks mõeldud litsentsi tagasi võtta.

1.12

Rational Social võib Teenuse hinda ja sellega seotud Virtuaalsete mängumärkide litsentsi igal ajal muuta. Nõustud, et Rational Social ei ole kohustatud mitte ühelgi põhjusel nõustuma tagastusega ja sa ei saa raha ega mitte mingit muud kompensatsiooni, kui sinu Virtuaalsed mängumärgid jäävad Kasutaja konto sulgemisel kasutamata. See kehtib nii juhul, kui selle sulgesime meie või kui tegid seda vabatahtlikult.

1.13

Kõhkluste kõrvaldamiseks kinnitame siinkohal, et Virtuaalsete Mängumärkide kasutamiseks ostetud litsents ei anna sulle mitte mingisuguseid lisaõiguseid, mis litsentsis ei kajastu. Soovime ka kinnitada, et ostetud litsentsi võib ainult üle kanda vastavalt täpselt kasutajatingimustes toodud tingimustele. Seda litsentsi ei ole võimalik lunastada, müüa, vahetada, pärandada, rentida, liisida ega muul viisil tasu eest edasi anda.

2. GARANTIID EI ANTA
2.1

Rational Social ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud sulle pakutava Teenusega; sa võtad ta vastu sellisena „nagu ta on“ ja me ei garanteeri midagi seoses selle kvaliteedi, eesmärgikohasuse, täiuslikkuse ja täpsusega.

2.2

Vaatamata sellele, et teeme omalt poolt kõik jõupingutused sulle parima kvaliteediga ja turvalisima teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et Teenus on häireteta, õigeaegne ja vigadest vaba. Ka mitte seda, et Tarkvara ja Sait oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3

Rational Social jätab endale õiguse Teenus peatada, katkestada, seda muuta, eemaldada või seda täiendada. Seda võib Rational Social teha täiesti diskreetselt ja ilma etteteatamata, muuhulgas (näiteks) kui meieni jõuab info, et oled kehtestanud endale mängukeelu mõne hasartmängude pakkuja juures või kui see on vajalik meie juhatusele Tarkvara hoolduse või uuendamise tõttu. Sellisel juhul ei vastuta me kuidagi kahjude eest, mille osaliseks sa võid sellise otsuse tagajärjel saada.

3. VOLITUS
3.1

Rational Social jätab endale volituse küsimustes, mis puudutavad Kasutaja konto väljastamist, hooldust ning sulgemist Saidil. Kõik Rational Sociali juhtkonna otsused, mis puudutavad Kasutajate kontosid, Teenuse kasutamist või vaidlusi, on lõplikud ega kuulu edasikaebamisele.

4. SINU ESINDATUS JA GARANTIID
4.1

Enne Teenuse kasutamist ning sellele järgnevalt garanteerid, esindad ja nõustud järgnevaga:

4.2

nõustud, et Teenust kasutades on tegemist sinu enda valikuga ja võtad enda kanda kõik riskid;

4.3

nõustud, et sinult nõutakse Teenuse kasutamiseks teatavaid isiklikke andmeid (muuhulgas teavet maksemeetodite kohta) ning (kui soovid Teenust kasutada Mobiilitarkvarast), annad meile nõusoleku kasutada asukohal põhinevaid teenuseid (location-based services ehk LBS), et saaksime Teenuse kasutamise nimel kindlaks teha sinu geograafilise asukoha. Rational Social töötleb sinu isiklike andmeid vastavalt Mani saare andmekaitse seadustele ja eeskirjadele. Samuti lähtume meie Privaatsuspoliitikast;

4.4

Teenuse kasutamiseks vajalikud telekommunikatsiooni võrgud ja Internetiühendused on väljaspool Rational Social kontrolli ja Rational Social ei vastuta mingil moel ühenduse katkemiste, aeglase ühenduse, mahupiirangute või muude sellega seotud probleemide eest.

Sul on keelatud kasutada Teenust ükskõik millisel moel finantskasu või mõne muu eelise saamise eesmärgil. See kehtib ka kolmandatele osapooltele (olenemata sellest kas nad tegutsevad sinu nimel või mitte) kasu tekitamise kohta. Virtuaalsetel mängumärkidel pole mitte mingisugust väärtust ja neid pole võimalik Kasutaja konto siseselt üle kanda ega vahetada. Lisaks pole Kasutajakontol olevatel Virtuaalsetel mängumärkidel mitte mingisugust väärtust ja seda pole võimalik vahetada „pärisrahalise“ auhinna vastu. Lisaks on sul keelatud väljastada Kasutajakontole all-litsentsi, seda rentida, liisida, vahetada, kinkida, pärandada või muul viisil edasi anda. See kehtib ka sinu Kasutajakontol olevate Mängumärkide kolmandale osapoolele andmise kohta.

4.5

oled vähemalt 21 aastat vana ja sa pole hetkel üheltki interneti või mobiilselt hasartmängusaidilt blokeeritud ja annad meile kohe märku, kui otsustad end mõnelt hasartmänguga seotud saidilt blokeerida.

5. KEELATUD KASUTUSED
5.1

TARKVARA MUUTMISED Kasutaja ei tohi mitte mingil viisil proovida Tarkvara muuta, lahti võtta ega ümberpööratult toota.

5.2
5.3

ISIKLIK KASUTUS. Teenus on mõeldud ainult Kasutaja isiklikuks kasutamiseks ning meelelahutuseks, mitte raha peale mängimiseks. Seda ei tohi kasutada mingil viisil, mis tooks sulle rahalist või mitterahalist kasu. Kasutaja peab esitama täieliku ja tõese informatsiooni nende andmete kohta, mis Kasutaja on esitanud Rational Socialile. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni vajadusel uuendama.

5.4

KOKKUMÄNG. Kasutajatevaheline kokkumäng, kus nad näitavad üksteisele oma taskukaarte või teevad midagi muud, on rangelt keelatud. Rational Social jätab lisaks teistele meetmetele endale õiguse seada piiranguid istekohtade võtmisele ja/või keelata Kasutajatel mängida kindlas pokkerilauas või turniiril. See tähendab ka võimalust piirata kahe või enama Kasutaja õigusi mängida koos samas lauas või samal turniiril Lisaks sellele jätab Rational Social endale õiguse vaadelda igasugust kokkumängu mängijate vahel (kaasa arvatud Kasutajad) kui selle Lepingu olulist rikkumist ja sellest tulenevalt on Rational Socialil õigus sulgeda Kasutaja konto, kui Kasutaja üritab sellisel moel tegutseda (sõltumata selle katse tulemustest).

5.5

VÄLISED MÄNGIJAT ABISTAVAD PROGRAMMID (EPA) Rational Social keelab need Välised mängijat abistavad programmid (edaspidi EPA programmid), mis on loodud mängijale Ebaausa edu andmiseks. Rational Social määratleb, et „väline“ tähendab arvuti tarkvaral (mitte Tarkvara) ja mittetarkvaral põhinevaid andmebaase või profiile (näiteks veebisaidid ja tellimusteenused). Rational Social määratleb „ebaausat edu“, kui igasugust juhtumit, mille korral Kasutaja kasutab või loob teavet teiste mängijate kohta teisel viisil, kui on seda ainult Kasutaja isiklikud tähelepanekud mängimise ajal. Soovitame tutvuda meie keelatud online tarkvara korduma kippuvate küsimustega (KKK).

5.6

AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTS) Igasuguse tehisintellekti, teiste seas robotite, kasutamine Teenuse kasutamisel on rangelt keelatud. Kogu Teenusega seotud tegevuse peab Kasutaja läbi viima isiklikult ning kasutajaliidese vahendusel, mis on kättesaadav Tarkvara kaudu.

5.7

Nõustud, et Rational Social võib võtta kasutusele meetmeid, et avastada ja vältida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad sisaldada, kuid ei pruugi piirduda, Rational Social Tarkvaraga samaaegselt jooksvate tarkvara programmide jälgimisega Kasutaja arvutis (personaalarvutis) või Seadmes. Nõustud, et ei proovi nendest reeglitest mööda hiilida, neid ignoreerida ega meie vahendeid blokeerida. Muuhulgas ei tohi sa kasutada selleks kolmanda osapoole tarkvara.

5.8

CHIP-DUMPING (vabatahtlik mängumärkidest loobumine) Chip-dumping toimub siis, kui Kasutaja kaotab taotluslikult käe, et kanda selle käigus oma mängumärgid üle teisele Kasutajale. Iga Kasutaja, kes tegeleb või üritab chip-dumpingut koostöös teise Kasutajaga Teenuse kasutamise hetkel, võidakse Teenusest jäädavalt blokeerida ja võime tema Kasutajakonto kohe sulgeda. Sellistel juhtudel ei ole Rational Socialil mitte mingisugust kohustust tagastada Kasutaja kontol hetkel olevaid Virtuaalseid mängumärke.

5.9

PETTURLIK KÄITUMINE Kui Rational Socialil on alust arvata, et Kasutaja tegeleb Teenust kasutades petturliku, ebaseadusliku, ebaausa või ebakohase tegevusega või üritab seda teha, kaasa arvatud eelpool toodud tegevused või teistsugune mängu manipulatsioon , siis käsitleb Rational Social sellist tegevust nii, nagu ta peab sobivaks. See võib endaga kaasa tuua järgneva (kuid mitte ainult):

 1. tühistame kohe Kasutaja ligipääsu Teenusele;
 2. Kasutaja Rational Social konto tühistatakse;
 3. konfiskeeritakse kõik Kasutaja kontol olevad Mängumärgid ja/või
 4. võtame Kasutaja suhtes kasutusele juriidilised meetmed.
6. SOLVAV KÕNEPRUUK VÕI SISU
6.1

Kasutajal on keelatud postitada Teenuse vahendusel (see võib toimuda vestluses, mängija valitud pildiga või suhtluses Rational Sociali töötajatega) ebaseaduslikku, ebasündsat, halvustavat, laimavat, ähvardavat või teist laadi materjali, mis on vastuolus seadustega või mida peetakse üldlevinult ründavaks. Kui rikkumine toimub vestluses, lähtu pokkeritoa reeglitest.

7. LEPINGU RIKKUMINE
7.1

Ilma eelarvamuseta teiste õiguste suhtes, kui Kasutaja rikub täielikult või osaliselt ükskõik millist käesoleva lepingu punkti, jätab Rational Social või ükskõik milline Grupi sisene firma, mis pakub Kasutajale teenust, endale õiguse võtta selle tegevuse suhtes kasutusele sobivad meetmed, kaasa arvatud selle Lepingu või mõne teise Kasutajaga seotud lepingu lõpetamine, kaasa arvatud koheselt selle Kasutaja Teenusele või mõnele teisele Grupi poolt pakutava teenusele juurdepääsu blokeerimine, sellise Kasutaja Saidil või mõnel teisel Grupi saidi konto lõpetamine ja/või seaduslike meetmete kasutamine sellise Kasutaja vastu.

7.2

Nõustud täielikult kaitsma Rational Socialit, Gruppi ja tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid nõuete, kahjude, kaotuste, vastutuse ja kulude eest, mis sisaldavad õiguslikke kulusid ja mistahes teisi makse, mille põhjuseks on:

 1. sinu Lepingu rikkumine täismahus või osaliselt;
 2. olukord, kus rikud seadust või kahjustad kolmanda osapoole õigusi; ja
 3. olukord, kus teised isikud kasutavad sinu Sisselogimise andmetega Teenust (nagu allpool määratletud) nii sinu volitusel kui ka ilma selleta.
8. VASTUTUSE PIIRANGUD
8.1

Rational Social ega ükski teine Grupi liige ei ole ühelgi juhul, muuhulgas kasutajapoolse hooletuse korral, vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tegevusest tulenevate kahjude eest (sh, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus, äriteabe kaotus või muu varaline kaotus), mis tulenevad teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui Rational Social on eelnevalt selliste kahjude võimalikkusest teadlik.

8.2

Miski antud Lepingus ei välista ega piira Rational Sociali või Grupi vastutust: (a) hooletusest põhjustatud vigastuse või surma ees; või (b) pettuse või petturliku vääriti esitluse eest.

8.3

TURVALISUS JA SINU KONTO

8.4

Kõikidele Kasutaja kontodele pääseb ligi unikaalse
Kasutajatunnuse (Kasutajatunnus ja unikaalse ja salajase salasõna (Salasõna) ja
muude valikuliste autentimisviisidega, mille kasutaja saab valida (kasutajatunnus, salasõna ja muud autentimisviisid ühise mõistega „Sisselogimisandmed“). Kasutaja peab oma isikliku kasutajatunnuse ja salasõna valima vastavalt kehtivatele reeglitele.

8.5

Kasutaja nõustub, et ta on ainuisikuliselt vastutav kogu Teenuse kasutamise eest, kui sisse on logitud tema Sisselogimise andmetega. Samuti nõustub Kasutaja, et ei avalda oma Sisselogimise andmeid mitte kellelegi ega luba mitte ühelgi isikul kasutada Teenust tema Kasutajakontoga.

8.6

Kasutaja on kohustatud hoidma oma Sisselogimise andmed alati salajastena ning tegema omalt poolt kõik, et säiliks nende konfidentsiaalsus. Iga volitamata Sisselogimise andmete kasutus on Kasutaja vastutada ning see loetakse temapoolseks kasutuseks. Kogu sellest tulenev vastutus lasub Kasutajal.

8.7

Kasutaja võib Rational Socialis olla ainult ühe konto omanik ning teenust tohib ta kasutada ainult selle ühe konto kaudu. Kasutajal on keelatud avada Rational Socialis mitmeid kontosid. Juhul kui Rational Social märkab, et Kasutaja on avanud lisakontosid, võib Rational Social lisakontod ilma hoiatuseta sulgeda.

8.8

Sul ei ole võimalik teha panuseid (Virtuaalsete mängumärkidega), mis on suuremad kui sinu Kasutaja kontol olevate Virtuaalsete mängumärkide summa.

8.9

Vastutad täielikult selle eest, et tagastada Rational Socialile kõik võlgnevused, Nõustud, et ei keeldu ega lükka tagasi ühtegi Teenusega seotud makset. Kompenseerid Rational Socialile kõik tagastused ja maksetest keeldumised ning sellega seotud kulud.

8.10

Rational Socialil on õigus teostada Kasutaja kohta kolmanda osapoole krediidiinfot koguvate agentuuride abiga krediidi- või isikukontrolle. Selleks kasutatakse teavet, mis Kasutaja Teenusega liitumisel meile edastas. Kolmanda osapoole krediidiinfo või sellega seotud agentuurid võivad selle info salvestada, kuid nad ei kasuta seda teavet mitte mingil muul viisil.

8.11

Rational Socialil on õigus kasutada sinu poolt seoses Teenuse kasutamisega tehtud maksete töötlemiseks kolmanda osapoole elektroonilise maksetöötlejaid ja/või finantsasutusi.

9. KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA
9.1

Tarkvara sisaldab ühe komponendina kolmanda osapoole tarkvara, mille on arendanud OpenSSL Project ning see on mõeldud kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org); krüptoloogilist tarkvara, mille on loonud Eric Young eay@cryptsoft.com, ungifi tarkvara, mille autor on Eric S. Raymond; PSTCollectionView, tarkvara, mille on kirjutanud Peter Steinberger ja fontide tarkvara, mis on firmasisene (litsentsihoidja või selle varustajate) ja sellele kehtivad Ameerika Ühendriikide ja teiste juridiktsioonide autoriõigused (edaspidi „Litsentseeritud tarkvara“).

9.2

Kasutaja Litsentseeritud Tarkvara kasutamine peab vastama kõikidele selles Lepingus toodud reeglitele ja tingimustele.

9.3

Litsentseeritud Tarkvara ei tohi muuta ega muul viisil Tarkvarast eraldada.

9.4

Kasutaja kasutusõigus on piiratud „sisekasutusega“, mis tähendab, et Litsentseeritud Tarkvara tohib kasutada ainult Kasutaja ning seda tavapäraseks ja tavaliseks äri või isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi edasi müüa, edasi rentida ega laiali jagada. „Tavapäraseks ja tavaliseks siseäritegevuseks“ tähendab kasutust Lõppkasutajale, kes on isik ehk üksus, kasutust taolise Kasutaja või taolise Kasutaja majapidamise liikme poolt tavaliseks siseäriks. „Tavapärane ja tavaline isiklik kasutus“ tähendab kasutust Kasutajale, kes üksikisik, ning seda taolise Kasutaja või Kasutaja majapidamisele isiklikel põhjustel. Kasutaja peab kõiki taoliseid töötajaid, agente ja majapidamise liikmeid käesoleva Lepingu tingimustest ja punktidest teavitama.

9.5

Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt Litsentseeritud Tarkvarale omistatud, on kaitstud.

9.6

OpenSSL Project ja Eric Youngi loodud OpenSSL Toolkit, ungifi tarkvara, PSTCollectionView tarkvara ja krüptograafilise tarkvara on andnud OpenSSL Project by Eric S. Raymong by Peter Steinberger ja Eric Young „nagu on“ ja kõik otsesed või kaudsed garantiid, muuhulgas, kuid mitte ainult on loobutud kaudsest kaubanduslikust garantiist ja teatud otstarbega sobivusest. Mitte mingil juhul ei võta OpenSSL Project, Eric Young ega nende kaastöötajad vastutust ühegi otsese, kaudse, kaasneva, erilise või näitliku kahju eest (mille hulka kuulub, kuid mitte ainult asendusteenuste või toodete hankimine, kasutamise, kasumi või äritegevuse katkemine) olenemata viisist kuidas see juhtus. Samuti pole nad vastutavad, ei lepinguliselt, rangelt vastutades ega kahju (hooletuse tõttu või teisiti) tekitades, mis on seotud OpenSSL Toolkiti, ungifi tarkvara, PSTCollectionView ja krüptograafilise tarkvara kasutamisega, isegi kui taolise kahju võimalikkusest on teavitatud.

10. VAIDLUSED

Kasutaja nõustub, et kõikide MR mängude ajaloolised andmed salvestatakse Rational Sociali serveritesse. Juhul kui esineb erinevusi sinu arvuti ekraanil kuvatavate mängukaartide ja Rationali Sociali serveris olevate mänguprotokollide vahel, lähtutakse mänguprotokollidest. Kasutaja nõustub, et Tarkvara „Viimaste käte ajaloo“ ja „Käe korduse” rakendusi ei peeta ühegi käe ametlikuks salvestiseks.

11. TÄIENDAMINE

Rational Social jätab endale õiguse käesolevat Lepingut või selle mis tahes osa igal ajal ilma eelnevalt ette teavitamata täiendada või muuta. Kui Rational Social Lepingut muudab, pannakse see info Saidile üles ning see jõustub 14 päeva pärast. Seepärast soovitame sul külastada Teenust regulaarselt ja kontrollida sel hetkel kehtiva Lepingu versiooni reegleid ja tingimusi. Eelmiste Lepingute versioonid on saadaval, kui kirjutad aadressil Rational Social, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Mani saar, IM3 1DZ. Juhul kui oled saanud teate Lepingu muutmise kohta ning jätkad Saidi kasutamist, loetakse seda Lepingu muudatustega nõustumiseks.

12. VALITSEV SEADUS

Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare seaduste alusel. Annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira Rational Sociali õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

13. LAHUSUS

Kui mõni selle Lepingu klausel muutub mitteseaduslikuks, kehtetuks või mõnes jurisdiktsioonis mitteteostatavaks, siis ei mõjuta see selles jurisdiktsioonis teiste klauslite kehtivust või teostatavust ega selle ega teiste klauslite teostatavust teistes jurisdiktsioonides.

14. LEPINGU ÜLEANDMINE

Rational Socialil on õigus käesolev leping osaliselt või täies mahus igal ajal ilma sellest teavitamata edasi anda. Kasutaja ei või oma käesolevas Lepingus kirjas olevaid kohustusi ega õiguseid edasi anda.

15. MITMESUGUST
15.1

kui Rational Social loobub mõne Lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (sh kui Rational Social ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), ei tähenda see seda, et Rational Social loobub ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

15.2

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid kolmandatele isikutele, kes ei ole Lepingu pooled. Erandiks on Gruppi kuuluvad firmad.

15.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist partnerlust, esindussuhet (sh agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

15.4

Käesolev Leping kujutab endast täielikku meievahelist Teenust puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid.

15.5

Kõik andmed, mida Rational Social seoses Teenuse kasutamisega Kasutajalt küsib, peavad olema õiged ja esitatud täies mahus. See nõue on vastavuses Privaatsuspoliitikaga.

15.6

Kui Lepingu tõlkeversioonide vahel ilmneb lahknevusi, on selle Lepingu ingliskeelne versioon ülim.

Copyright © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Kõik õigused on kaitstud.

Viidates OpenSSL Toolkit'ile:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Kõik õigused on kaitstud.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Kõik õigused on kaitstud

Seoses tarkvaraga PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

With respect to ungif software:The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Täpsemat teavet leiad aadressilt www.pokerstars.ee

Rational Socialiga saad ühendust, kui saadad e-kirja aadressil support@pokerstars.ee.