PokerStarsi privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation ehk GDPR) ja selle kohta, kuidas see sind mõjutab, võid lähemalt lugeda meie KKK lehelt.

Vastutava töötleja isik Käesolevas privaatsuspoliitikas (Privaatsuspoliitika”) on vastutav töötleja (näiteks isik, kes vastutab sinu isikliku teabe jäädvustamise, säilitamise ja kasutamise eest) REEL Estonia Limited (REEL Estonia), kellega saab ühendust aadressil Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Mani saar, IM3 1DZ või e-kirjaga klienditoe vahendusel. Käesolevas Privaatsuspoliitikas viitavad „PokerStars“ või „meiesellele firmale. Grupp viitab REEL Estoniale koos tema tütarfirmadega ja kõikidele REEL Estonia emafirmadele ja kõikidele emafirma tütarfirmadele ja firmadele, mis on seotud firmade grupiga Stars Group.

Meie kohustused mängijate privaatsuse tagamisel Meile kuulub ja meie korraldame veebilehel www.pokerstars.ee (edaspidi Sait) toimuvat. Oleme kohustatud tagama kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja selleks on meie kasutuses parim infoturvalisuse tehnoloogia ja toimingud, mis vastavad Euroopa Liidu andmekaitse standarditele ja meie hasartmängu järelvalve nõudmistele.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada, kuidas me kogume, säilitame, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid, ja anda ülevaade sinu asjakohastest õigustest.

Meie õiguslikud kohustused Sinu isikuandmete töötlemisel rakendame selle litsentsiga, mille alt sa meie Teenust kasutad, seonduvaid andmekaitse seaduseid ja määruseid (sest need seadused võivad aeg-ajalt muutuda) (ühiselt Kohandatav Seadus). Sinu isikuandmeid võivad käsitleda või võime anda selle edasi meie firmade grupi teistele liikmetele, meie partneritele, agentidele ja kolmandatele osapooltele, kes pakuvad meile teenuseid ning seda kohtualluvustes, mis asuvad väljaspool Euroopa Majandusühendust. Antud juhul lähtume Kohaldatavast Seadusest, mis tagab, et isikuandmeid antakse edasi vaid nendes kohtualluvustes, kus järgitakse erinevaid Kohaldatavas Seaduses välja toodud andmekaitse nõudeid.

Mida tähendavad suure algustähega mõisted? Juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas pole antud mõistetele kindlat tähendust, viitavad need meie Lõppkasutaja litsentsilepingus määratletud mõistetele. Juhul kui Lõppkasutaja litsentsilepingu ja käesoleva Privaatsuspoliitika vahel tekib lahknevusi, jääb peale Lõppkasutaja litsentsileping.

Sinu nõustumine Privaatsuspoliitikaga

 1. Nõusolek: Teenust kasutades nõustud sa (Kasutaja või sina) käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega ja neid tingimusi võime aeg-ajalt muuta. Meile andmeid esitades küsime sinult eraldi, kas annad nõusoleku saada turundusteateid: (a) meilt ja ka (b) kolmanda osapoole toodete ja teenuste pakkujatelt, kellega võime sinu andmeid jagada. Parandused ja muutused: meil on õigus käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Muutused jõustuvad kohe, kui mängijaid sellest meie Saidil teavitatakse. Seepärast soovitame aeg-ajalt käesolev Privaatsuspoliitika üle vaadata. Siis võid olla kindel, et oled teadlik hetkel kehtivast versioonist ja võimalikest muutustest.

Milliseid andmeid ja mis eesmärgil kogutakse

 1. Registreerimise andmed: Kasutaja Saidil Starsi Konto avamise protsessi käigus ja et saaksime sulle anda loa Teenuse kasutamiseks küsime sinult teatud isiklikku teavet, muu hulgas kuid mitte ainult nime, sünnikuupäeva, postiaadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja salasõna ning kinnitust, et oled vähemalt 21-aastane või kohtualluvuses, kus vanusepiirang Teenuse kasutamiseks on vanem kui 21, sellest vanem. Konto pead avama oma pärisnimega. Lisaks on tähtis, et registreerid konto korrektse ja kehtiva infoga, sest neid andmeid kasutatakse finantstehingute kinnitamiseks ja muudel käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Kui meile varem edastatud isikuandmed on muutunud, pead meid nendest muutustest teavitama, sest me ei võta vastutust kahju eest, mis võib tekkida seoses sellega, et sa ei teavita meid meile varem edastatud infos toimunud muutustest. Mobiilsed hasartmängud: kui soovid kasutada meie Teenust Seadmest (määratletud punktis 16), pead andma meile (või meie nimel tegutsevatele kolmandatele pooltele) nõusoleku asukoha-põhiste teenuste või muu Seadmest saadava tarkvarateabe kasutamiseks, mille abil saame näha sinu asukohta. Kui sa ei anna nõusolekut oma asukoha näitamiseks, ei ole sul võimalik Seadmes meie Teenust kasutada. Kestev andmete jäädvustamine: Lisaks salvestame ja säilitame sinu Teenuse kasutamisel teatud isiklikku teavet, teiste seas sinu tegemiste kohta Saidil ja kasutatud Seadme(te)s talletatud teavet. Tänu sellele saame parandada ja täiendada sulle pakutavat Teenust. Vastavalt allpool selgitatud küpsiste poliitikale kasutame ka küpsiseid. Andmete säilitamine säilitame sinu isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärgil. Sinna hulka kuulub ka periood, mis võib olla seadusega ette nähtud. Me ei kogu oma mängijate kohta rohkem isikuandmeid, kui on vajalik ja vastavalt meie andmehalduse poliitikale kustutame kõik isikuandmed, mis pole meile enam vajalikud. Kui sulged meie juures avatud Starsi konto (või sulgeme selle meie), hoiame sinu isikuandmeid 5 (viis) aastat. See vastab meie regulatiivsetele ja õiguslikele nõuetele ja kaitseb meid võimalike nõuete eest. Isikuandmed, mis pole nendel eesmärkidel enam vajalikud, kustutatakse pärast selle perioodi möödumist. Eesmärgid: meie, meie firmade Grupi liikmed, meie partnerid ja kolmandad pooled, kes pakuvad sulle meie nimel teenust, kasutavad sinu isikuandmeid vaid meie äritegevuse teostamiseks ja sulle Teenuse pakkumiseks. Täpsemalt tähendab see järgmisi eesmärke (kuid meil on ka õigus kasutada sinu isikuandmeid muudel põhjustel, mis on mõistlikuse piirides sulle online hasartmängude pakkumisel abiks):

  • finantstehingute kinnitamiseks;
  • analüüsida krediidi ja pettustega seotud riski ja kinnitada su andmed kolmandate osapoolte vahendusel, nende hulka kuuluvad finantsasutused, isikutuvastamisega seotud agentuurid ja krediidiiseloomustusega tegelevad agentuurid;
  • hinnata su mängimisharjumusi vastutustundliku mängimise huvides;
  • kontrollida vastutustundliku mängimise huvides, kas oled end registreerinud vabatahtliku mängukeelu asutuste juures (nagu võib olla asjakohane).
  • sulle Teenuse pakkumine;
  • isiku tuvastamine, kinnitamine ja kontrollimine;
  • statistiline analüüs ja uuringud;
  • uurimustöö ja tootearendus;
  • turundus, turu-uuringud, kliendiuuringud ja kliendiprofiilide koostamine;
  • andmete analüüs;
  • olla vastavuses litsentsides ja seadustes kehtestatud nõuetega;
  • enne kolmandatelt pooltelt saadud tööriistade kasutuselevõttu dokumentide partiitestmine;
  • võitlus turvariskide ja petturliku käitumisega; ja
  • sinu asukoha kinnitamine.

^ Tagasi üles

Isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Tingimused: töötleme su isikuandmeid mitmel põhjusel ja vastavalt asjakohastele andmekaitse seadustele.

  Nõusolek

  Sinu isikuandmete töötlemine on meile vajalik peamiselt selleks, et saaksime sulle pakkuda Teenust. Mõnel juhul võime küsida sinult nõusolekut isikuandmete töötlemiseks diskreetsel viisil. Sellisel juhul töödeldakse sinu isikuandmeid vastavalt sellele nõusolekule ja sul on õigus see nõusolek alati tagasi võtta. Selleks tuleb esitada kirjalik teade. Näiteks võime küsida sinu nõusolekut selleks, et saata sulle turundus- ja kampaaniateateid.

  Lepingu täitmine, õiguslike kohustuste täitmine

  Võib olla ka vajalik, et peame töötlema sinu isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil (näiteks lõppkasutaja litsentsileping Starsi konto avamisel) või et saaksime kinni pidada meie mitmetest juriidilistest ja/või regulatiivsetest kohustustest, teiste seas (kuid mitte ainult) meie hasartmängu litsentsis toodud tingimused ja kõik rahapesuvastased seadused.

  Õigustatud huvi

  Viimaks võime töödelda sinu isikuandmeid ka juhul, kui see on meie (või kolmanda osapoole) õiguslikes huvides. See töötlemine ei piira sinu huvisid, õiguseid ega vabadusi. Näited selle kohta, mis põhjustel võime andmeid töödelda meie õigustatud huvi alusel: (i) kui avaldame pärast ümberkorraldusi või sisehalduse huvides su isikuandmed meie Gruppi kuuluvatele firmadele; (ii) kui tuvastame, et teatud firmad saavad pakkuda sulle meie Teenuse kasutamisel lisahüvesid või jagavad meiega väärtuslikku teavet sinu Teenuse kasutamise kohta; (iii) avastada ka säilitada teavet nende isikute kohta, kellel on probleeme vastutustundliku mängimisega; (iv) andmete töötlemine, mille eesmärgiks on tagada võrgu ja informatsiooni turvalisus, teiste seas ennetada meie elektroonilise suhtlusvõrgu lubamatut kasutust; (v) tagada spordi ausus ja selleks võitleme, teavitame ja jagame teavet kahtlaste panustamismustrite kohta; (vi) et pidada kinni regulatiivsest ja põhikirjade nõuetest; (vii) töötada välja vastava mängija vajadustele vastav lojaalsusprogramm.

^ Tagasi üles

Andmete jagamine, avalikustamine ja saajad

 1. Kindlad näited avalikustamise kohta. Sinu isikuandmeid võime avalikustada järgmistel juhtudel:
  • ükskõik kellele, kui see kohustus tuleneb seadusest või reguleeriva asutuse käsul;
  • täidesaatvale asutusele või litsentsi väljastajale;
  • Kolmadale osapoolele, kui see on vajalik ükskõik millise panuse välja maksmiseks;
  • kolmandale poolele, kes pakub teenuseid meile või meie nimel;
  • kolmandatele pooltele turunduseesmärgil eeldusel, et sa oled sellega nõustunud või pole sellele vastu (kirjeldatud allpool asuvas punktis 11);
  • maksete haldamise või inkassoteenuste firmale, kelle oleme palganud meie kasutajatelt maksete saamiseks või neile saatmiseks;
  • kolmandale poolele, kes ostab ära meid, meie äri või osa meist või meie ärist;
  • krediidiiseloomustuse agentuuridele;
  • kui usume heas usus, et taoline tegevus on vajalik:
   i. lähtudes seadusest või meile vastu esitatud kohtusüüdistusele vastamiseks;
   ii. meie õiguste või vara kaitseks;
  • sinu nõusolekul;
  • katastroofist taastumise eesmärgil; või
  • vastavalt allpool asuvale punktile 5.
 1. Üldine avalikustamine Lisaks ülaltoodud kindlatele näidetele avalikustamise kohta, võime avalikustada sinu isikuandmeid oma töötajatele, Grupi teiste firmade töötajatele, meie agentidele ja kolmandast isikust teenusepakkujatele, kes kasutavad sinu isikuandmeid meile teenuste osutamiseks. Need teenused on seotud sellega, et oled meie Teenuse kasutaja.
 1. Kombineeritud isikuandmed Võime kombineerida sinu Teenuse kasutamisel saadud isikuandmeid vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale teiste Grupi firmade teenuste kasutamisel saadud andmetega. Sinna hulka käivad ka kõik tooted, mis on sellega seotud või selle kõrvaltegevus. Teiste seas mobiilsed ja sotsiaalvõrgustike teenused. Kombineeritud andmeid kasutatakse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale ja selles selgitatud eesmärkidele.
 1. Krediidiinfo Kui sa ei hüvita meile tagasinõudeid, tagasilükatud või tagasikutsutud deposiite, võime anda sinu kontodega seotud info ja seda, kuidas sa neid haldad, krediidiinfole (Krediidiinfo). Krediidiinfo salvestab tasumata võla. Seda teavet võib edasi anda teistele organisatsioonidele ja sellekohane teave jääb Krediidiinfo süsteemi kuueks aastaks pärast tagasinõuet, tagasilükatud või tagasilükatud makset. Seda teavet kasutab Krediidiinfo kuritegude, pettuste, rahapesu ennetamiseks ja su isiku kinnitamiseks, kui sina, su partner, teised sinuga koos elavad isikud, sinu äri- või finantspartnerid, soovivad saada mõnda krediiditeenust, jälgivad teistel sinu kontodel toimuvat, teevad krediidi ja sellega seotud otsustuseid, jälgivad su asukohta, nõuavad sisse su võlgnevusi, teevad statistilist analüüsi ja süsteemi testimisi.

Deposiitide ja väljamaksete töötlemine

 1. Deposiidi tegemise ajal pead sa andma teavet deposiidimeetodi kohta (näiteks sinu krediitkaardi number) Seda teavet koos muude isikuandmetega võib kasutada Sinu Saidil tehtavate finantstehingute kinnitamiseks või läbi viimiseks. Oled kohustatud meid teavitama kohe kõikidest isiklikus infos toimunud muutustest.

^ Tagasi üles

Konfidentsiaalsus

 1. Mida me teeme? Oleme võtnud tarvitusele põhjalikud meetmed, et hoida konfidentsiaalsena individuaalsete Kasutajate isik, nende eelistused ja muud nende kohta kogutud andmed. Me ei jaga andmeid teadlikult mitte kellegagi väljaspool Gruppi. Andmed on nähtaval vaid Kasutajatele või käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Kogutud ja töödeldud teabe kaitsmiseks oleme teinud suuri investeeringuid oma serverisse, andmebaasi, varukoopiatesse, tulemüüri ja krüpteerimistehnoloogiatesse. Need tehnoloogiad on rakendatud kõrgetasemelises turvasüsteemis.

Mida saad teha sina? Isikuandmete kaitsmisel on oma osa ka sul. Sinu Sisselogimise andmed on konfidentsiaalsed ja oled kohustatud hoidma need alati saladuses ja konfidentsiaalsena. Pead andma endast parima, et kaitsta nende andmete konfidentsiaalsus.

^ Tagasi üles

Konfidentsiaalsuse piirangud

 1. Seadusega nõutud avalikustamine tulenevalt kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja turvalisuse nõuetest võidakse meilt teatud asjaoludel nõuda isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni, mis puudutab meie mängijaid. Võib juhtuda, et me ei tohi sind sellest teavitada. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et selline avalikustamine toimuks ainult järgmistel juhtudel: (a) kui leiame heas usus, et oleme kohustatud informatsiooni avaldama seoses kohtukutse, -orderi või muu kohtumenetlusega; või (b) kui on mõistlikult vajalik tuvastada isikuid või üksuseid, nendega kontakteeruda või nende vastu kohtusse pöörduda, et kaitsta või pöörata täitmisele meie õigusi. Lisaks võime ja meil on sinu nõusolek, et avaldada sinu Kasutaja tunnus, nimi, tänav, linn, maakond, postiindeks, riik, telefoninumber, e-posti aadress, kontol toimuv tegevus, tehingud ja suhtlus teiste Kasutajatega ning deposiitideks ja väljamakseteks kasutatud maksemeetodi andmeid meie kolmandast isikust vahendajatele/teenusepakkujatele ja või ametlikele riiklikele asutustele nii nagu me omal äranägemisel vajalikuks või õigeks peame seoses järgmiste juurdlustega: rahapesu juurdlus, pettus, intellektuaalse omandi rikkumine, piraatlus või mõni muu seadusevastane tegevus või tegevus, mis võib meile kaasa tuua õigusliku vastutuse.
 2. Grupiturundus Võime kasutada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saata sulle uudiseid, teateid kampaaniate kohta ja muid turunduspakkumisi. Kui sa ei soovi enam kampaaniateateid, uudiskirju ja turunduspakkumisi saada, võid nende saamisest loobuda. Seda saad teha kohe konto avamise käigus või hiljem klõpsates suhtlusteate lõpus asuvatel tellimuse tühistamise juhistel. Lisaks on sul õigus meid igal ajal teavitada, et sa ei soovi meilt enam turundussõnumeid. Selleks saada e-kiri klienditoele.
 3. Kolmanda poole toodete ja teenuste pakkumised Kui oled andnud meile loa seda teha, võime jagada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit kolmandate pooltega, kes võivad seejärel saata sulle oma toodete ja teenuste pakkumisi. Soovi korral võid nendest teadest igal ajal loobuda. Selleks saada klienditoele tühi e-kiri ja märgi pealkirjaks märksõna „Remove“ (Eemalda). Kui sa avaldad soovi pakkumistest loobumiseks, eemaldame su andmed meie turundusnimekirjadest ja edaspidistest nimekirjadest, mida võime oma turunduspartneritega jagada. Küll aga pead sa kustutama oma nime eraldi nendest turundusnimekirjadest, kuhu on mõni partner sind lisanud enne seda, kui palusid meil end nimekirjast kustutada.
 4. Reklaam Reklaammaterjalides kasutame sinu nime ja andmeid vaid sinu kirjalikul nõusolekul.

^ Tagasi üles

Sinu õigused seoses sinu andmetega

 1. Õigus küsida enda kohta käivaid andmeid. Meie eesmärk on hoida sinu isikuandmed võimalikult õiged ja täpsed. Võid meiega igal hetkel oma andmete nägemiseks, muutmiseks või nendest koopia küsimiseks ühendust võtta. Soovi korral võid ka vastavalt Kohaldatavas Seaduses toodud õigustele neid andmeid muuta või parandada. Sellisel juhul võime enne su soovile vastu tulemist küsida tõendeid andmete õigsuse ja sinu isiku kinnitamise tarbeks. Kui soovid vastavalt punktis 14 toodule oma õigusi kasutada, võta ühendust klienditoega. Vajaduse korral võime vastavalt Kohaldatavale Seadusele võtta teatud asjaoludel taotluste menetlemisega seotud halduskulude katmiseks väikest tasu.
 2. Lisaõigused Sul on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:
  1. õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, mis tõenäoliselt põhjustab või võib põhjustada sulle kahju või kannatusi;
  2. õigus esitada vastuväiteid otsustele, mis on tehtud automatiseeritult;
  3. õigus, et teatud olukorras sinu ebaõiged isikuandmed parandataks, blokeeritaks, kustutaks või hävitataks, ja
  4. õigus nõuda Kohaldatava Seaduse rikkumisest põhjustatud kahju eest hüvitist.

Kui sa pole oma õigustes kindel või oled mures, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse, peaksid ühendust võtma Eesti Andmekaitse Inspektsiooniga (vaata lähemalt punktist 17). Kui võtad meiega seoses oma õigustega ühendust, anname endast parima, et su soovile või vastuväitele vastu tulla. Küll aga soovime rõhutada, et mitte kõik õigused ei ole absoluutsed.

^ Tagasi üles

Küpsised

 1. Küpsised on vaid tekstist koosnevad inforibad, mis laaditakse veebilehe külastamisel sinu isiklikku laua- või sülearvutisse või mobiiliseadmesse („Seade“). Järgmisel korral sama veebilehte külastades loeb brauser küpsist ja edastab teabe saidile, mis algselt küpsise paigaldas või saidile, kes küpsise ära tundis. Küpsiste ja nende kasutamise kohta leiad täpsemat teavet aadressilt www.allaboutcookies.org.

  Küpsised on väga kasulikud ja neid võib kasutada väga mitmel eesmärgil. Muu hulgas aitavad need veebilehtede vahel lihtsalt liikuda, jätavad meelde su eelistused ja muudavad kasutamise mugavamaks. Mõnikord kasutatakse küpsiseid ka sinu hobidele ja huvidele vastavate online reklaamide näitamiseks. Meie kasutame küpsiseid, et jälgida kust lehtedelt sind meie Saitidele suunati, jätame meelde sinu eelistused ja kogume nende abil anonüümselt statistilisi andmeid (seda kasutatakse hiljem meie Saitide täiendamiseks). Kasutame küpsiseid ka reklaamikampaaniate edukuse mõõtmiseks ja nende abil on meil võimalik määrata, mitu korda sulle teatud reklaami näitame. Samuti jätame meelde, et oled veebilehte külastanud. Tänu sellele on meil võimalik näidata ka just sulle huvipakkuvaid reklaame.

  Küpsise ja nende Saidil kasutamise kohta leiad täpsemat teavet meie Küpsiste poliitikast. Seal räägime ka lähemalt, kuidas küpsiseid välja lülitada või milliseid oma Seadmes lubada (vaata lähemalt lõigust „Kuidas hallata küpsiste seadeid“).

^ Tagasi üles

Lisateave

 1. Kui soovid täpsemat teavet selle kohta, kuidas me su isikuandmeid kaitseme ja kasutame, oleme sulle hea meelega abiks. Selleks võta ühendust klienditoega. Kasulikku teavet andmekaitse ja privaatsuse kohta leiad ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.

^ Tagasi üles

Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 12. november 2018

Vastutustundlik mängimine

Responsible Gaming

Vastutustundlik mängimine on meile südameasjaks ning anname endast alati parima, et tagada positiivne ja meeldiv mängukogemus.

Eripakkumised

Special Offers

PokerStarsist leiad põnevaid pakkumisi aastaringselt. Ootamas on nii rahalised auhinnad, pääsmed parimatele live üritustele kui palju muud põnevat.

Kuidas mängida pokkerit?

How to Play Poker

Tutvu pokkerireeglitega ja vaata, millist nõu anname uutele mängijatele. PokerStarsi 'Kuidas mängida' lehelt leiad ka põhjaliku ülevaate põhistrateegiatest.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.