ÜLDISED REEGLID JA TINGIMUSED

KAMPAANIAD

All on toodud üldised reeglid ja tingimused („Reeglid“), mis kehtivad kõikide pakkumiste, auhinnakampaaniate ja võistluste kohta (ühiselt „Kampaaniad“), mida reklaamitakse või mis on saadaval meie saidil („Sait“) ja/või GUI tarkvara („Klient“) kaudu. Iga Kampaania korraldajaks on REEL Estonia Limited (“PokerStars”/”meie”/), kellele kuulub ja kes opereerib Saiti.

Igas Kampaanias osalemisega nõustub osaleja tingimusteta („Osaleja“ / „sina“) järgmisega (vastavalt olukorrale): (i) käesolevate Reeglitega; (ii) Saidil kehtivate lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustega („EULA”); (iii) Saidil toimuvate turniiridel kehtivate reeglitega („Turniirireeglid”); ja (iv) kõikide vastava Kampaania raames kehtivate eritingimustega, mis on kirjas Saidil („Eripakkumised”).

1. Kes on oodatud?

1.1 Kampaaniates osalemiseks pead sa olema vähemalt 21 aastat vana või vastavalt sinu elukoha seadusandlusele sobivas vanuses (olenevalt sellest, kumb on vanem). Meie või meie poolt määratud kolmas osapool võib sinult igal hetkel küsida vanust ja/või isikut tõendavaid dokumente ja sa pead neile vanuse ja/või isiku kinnitamiseks esitama kehtiva passi või muu meie turvalisuse meeskonnale sobiva pildiga dokumendi. Kui sul puuduvad nõuetele vastav(ad) dokument/dokumendid, eemaldatakse sind automaatselt Kampaaniast ning sinult võidakse võtta kõik privileegid, auhinnad või rahalised võidud, mis sulle Kampaania raames anti ning seda ilma igasuguse kompensatsioonita.

1.2 Kampaanias osaleja peab olema sama isik, kelle nimele on registreeritud Mängija konto (Starsi konto), millega võeti Kampaaniast osa (vastavalt sellele, kas Eritingimustes on öeldud, et Starsi konto on Kampaanias osalemiseks vajalik): Kampaanias osalemisega kinnitad sa meile, et sinu Mängijakontole registreeritud nimi, aadress ja isiklikud andmed on korrektsed ning tegemist on kehtiva infoga. Kui sul ei õnnestu esitada nime, aadressi ja isiklike andmete kinnituseks sobivaid dokumente, diskvalifitseeritakse või arvatakse sind Kampaaniast välja. 

1.3 PokerStarsi töötajatel, sugulastel ning teistel PokerStarsiga seotud isikutel pole Kampaanias osalemine lubatud. Antud juhul võib mõiste „sugulane“ tähendada (kuid mitte ainult) abikaasat, partnerit, vanemat, last või sugulast ja „seotud isik“ viitab töötajaga koos elavatele isikutele.

1.4 Kui isik asub kohtualluvuses, kus on keelatud Kampaanias osaleda või kui Kampaania kehtib vaid kindlates kohtualluvustes, on sellekohane info saadaval Eritingimuste all.

2. Osalejate käitumine

2.1 Sul tohib olla vaid üks Starsi konto ja Kampaanias pead sa osalema selle Starsi kontoga. Lisaks sellele ei tohi sa lubada ühelgi teisel isikul sinu Starsi kontoga Kampaanias osaleda.

2.2 Kui saame teada, et sinu osalusega Kampaanias on kaasnenud kelmus, pettus, ebasobiv või ebaaus käitumine või sarnane tegevus või kui sa oled käesolevaid Reegleid, lõppkasutaja litsentsilepingut või Turniirireegleid rikkunud, on meil täielik õigus sind automaatselt Kampaaniast diskvalifitseerida või võtta kasutusele sobivad meetmed. Kui pettus, vale, ebaaus, valelik või muu sarnane käitumine avastatakse pärast auhinna väljastamist, pead sa selle pärast meilt saadud vastavaisulist teadet meile tagastama (või kompenseerima).

2.3 Kampaania kestvuse ajal kehtivad kõikide Osalejate käitumisele ranged reeglid ning nende täitmist kontrollib meie meeskond või nende poolt määratud kolmas osapool. Meil on õigus võtta käesolevaid Reegleid, lõppkasutaja litsentsilepingut, Turniirireegleid või Eritingimusi rikkunud või ebaausalt/petturlikult käituvate Osalejate suhtes kasutusele vajalikud meetmeid. Nende meetmete hulka kuulub näiteks (kuid mitte ainult) Kampaaniast ja/või Kliendist välja arvamine, õiguste peatamine, diskvalifikatsioon, auhinna või varem Osalejale antud preemia konfiskeerimine. Otsus, milline tegevus või käitumine käib käesoleva Kampaania Reeglite rikkumise alla või milline Osaleja Kampaanias käitumine käib petturliku või ebaausa käitumise alla, on ainuisikuliselt meie teha.

3. Auhinnad/kingitused

3.1 Saidil on toodud nii Kampaania kestvus kui ka kuupäev, millal on viimane aeg Kampaania osaleda või mitmel osalejal on võimalik enne Kampaania lõppu Kampaaniast osa saada. Antud teave on saadaval koos iga auhinna („Auhind“) või pakkumisega seotud autasuga („Kingitus“) ning sellekohane info ei kajastu käesolevates Reeglites.

3.2 Kõhkluste korral kinnitame, et auhindu või autasusid ja/või muid Kampaania raames antavaid tooteid pole võimalik edasi anda, ümber vahetada, müüa ega teis(t)e isiku(te)ga vahetada.

3.3 Meil on õigus pakkuda iga Auhinna või Kingituse asemel selle rahalist väärtust. Kui me pole sellega nõustunud, pole sul õigust nõuda makset või rahalist alternatiivi. Iga Auhinna või Kingituse rahaline väärtus (juhul kui rahaline alternatiiv on Kampaania raames saadaval) on kirjas Eritingimuste all.

3.4 Auhinna/Kingituse võitjaid teavitatakse võidust 30 (kolmekümne) päeva jooksul võidu selgumisest telefoni, e-kirja või mõne muu suhtluskanali kaudu. Sellekohane info on kirjas vastava Kampaania Eritingimuste all. Iga Osaleja vastutab isiklikult selle eest, et tema Starsi kontol olevad kontaktandmed ja e-posti aadress on korrektsed ja kehtivad. Auhinda/Kingitust ei saada me välja enne, kui oleme sind sellest teavitanud ja Auhinnad lisatakse vaid sinu Starsi kontole või saadetakse Starsi kontole registreeritud aadressil (vastavalt Kampaania olemusele).

3.5 Auhinnad/Kingitused peab välja võtma 30 päeva jooksul teate saamisest. Erandiks on olukorrad, kus me sind enne erandist teavitame. Kui sa Auhinda/Kingitust selles ajavahemikus välja ei võta, siis see tühistatakse. Vastavalt olukorrale võime tühistatud auhinnad uuesti välja loosida või pakkuda neid mõnele teisele Osaleja või mõne teise Kampaania raames.

3.6 Kui saadame sulle Auhinna või Kingituse kohta teate, saadetakse Auhind/Kingitus välja või tehakse see saadavaks mitte hiljem kui 90 (üheksakümne) päeva jooksul Kampaania lõpust. Kui oled saanud Auhinna/Kingituse, saadetakse see sulle mitte hiljem kui 60 (kuuekümne) päeva jooksul pärast Kampaania lõppu. Pea aga meeles, et kui Auhind/Kingitus on seotud tulevikus toimuva üritusega, võib juhtuda, et sul pole võimalik Auhinda/Kingitust enne seda kuupäeva kasutada. 

3.7 Auhinnad/Kingitused sõltuvad nende saadavusest. Kui Auhind/Kingitus pole saadaval, on meil õigus pakkuda sarnase väärtuse ja olemusega alternatiivset Auhinda või Kingitust.

3.8 Kolmas osapool võib seoses Auhinna või Kingitusega kehtestada lisareeglid- ja tingimused („Kolmanda osapoole reeglid“) ning sa pead Kingitust/Auhinda kasutades nendega nõustuma. Me ei vastuta selle eest, kui sul ei õnnestu Kolmanda osapoole reegleid täita. Lisaks võib juhtuda, et pead sõlmima meiega eraldi siduva lepingu, kus on kirjas Auhinna ja/või Kingitusega seotud tingimused. Nende tingimuste rikkumine võib viia Auhinna/Kingituse tühistamiseni.

3.9 Ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta pole võitjatel õigust siduda meid lepinguga või tekkinud kuludega.

3.10 Auhinda või Kingitust ei anta Osalejale, kellel:

mingil põhjusel ei ole seadusega lubatud Auhinda/Kingitust kasutada või kui antud mängijale Auhinna/Kingituse andmine oleks seadusevastane, või

3.10.2 kellel on iseendale seatud mängukeeld, kes on loobunud meie tooted ja teenuseid puudutavate turundusteadete saamisest või, kui Auhinda/Kingitust on võimalik võita läbi selliste toodete ja teenuste kasutamise.

3.11 Iga Osaleja, kes saab selle Kampaania raames Auhinna/Kingituse, on ainuisikuliselt vastutav kõikide kohustuste, maksude või lisatasude eest, mis võivad lisanduda vastavalt Osaleja asukohariigi seadusandlusele. Kui Auhinna/Kingitusega kaasnevad maksud, võib Auhinna/Kingituse summa olla väiksem, kui esialgu reklaamitud. 

4. Tervis ja turvalisus

4.1 Pead oma tegevuses lähtuma kõikidest meie antud tervise ja ohutuse juhtnööridest ja/või korraldustest. Sinna alla käivad ka juhtnöörid, mis puudutavad sinu Kampaanias osalemist ning kõik juriidilised ja regulatiivsed nõuded. Kui sa juhistest ei lähtu, võidakse sind Kampaaniast diskvalifitseerida.

4.2 Kampaanias osaledes või Auhinda kasutades pead sa tagama enda turvalisuse. Kui käitud viisil, millega kaasneb meie arvates tervise või turvalisuse risk (seal hulgas ilma piiranguteta igasugune ahistav käitumine, füüsiline või psühholoogiline risk), on meil õigus sind kohe diskvalifitseerida.

4.3 Iga Osaleja on kohustatud tegema mõistlikkuse piires ettevalmistusi, et tagada Kampaanias osalemisel turvalisus. Osaleja mõistab ja nõustub, et Kampaanias osalemine toimub tema enda vastutusel.

4.4 Oled kohustatud meid informeerima tervislikest või teisest probleemidest, mis takistavad sul Kampaanias osalemist, ning seda niipea, kui nendest teada saad. Meil on õigus tühistada Sinu koht Kampaanias või Auhind ilma vastutust võtmata ja kompensatsioonita, kui arvame kasvõi ainuisikuliselt, et oled pannud end või teisi olukorda, mis võib tekitada haigusi, vigastusi või Kampaania tühistamist, segamist või ajutist peatamist.

5. Omanikuõigused

5.1 Käesolev punkt 5 kehtib juhul, kui Kampaania raames on sul vaja saata Kampaanias osalemiseks meile näiteks, kuid mitte ainult, teatud lühilugu, artikkel, blogi, audio-visuaalne salvestis, pilt või foto (ühiselt Materjal).

5.2 Siinkohal kinnitad, et Materjalide sisu ja selle koostamisõigused kuuluvad sulle ning sul on õigus seda Kampaanias osalemiseks kasutada. Garanteerid, et sul on kõikide Materjalis osalevate isikute nõusolekud ning/või sul on õigus seda Materjali kasutada.  Lisaks kinnitad, et esitades meile Materjali, annad sa meile tingimusteta, tagasivõetamatu, mitteeksklusiivse, litsentsitasude-vaba, täielikult edasi antava, rahvusvahelise litsentsi Materjale kasutada, seda avaldada või edasi anda, anda kolmandatele osapooltele õiguse seda kasutada, avaldada, mängida või edasi anda ning seda ükskõik millises formaadis ja ükskõik millisel platvormidel. See õigus kehtib praeguseks teada oleval ajal või hiljem ning sellega ei kaasne mingisuguseid tasusid ei sulle ega Materjalis osalevatele kolmandatele osapooltele. 

5.3 Garanteerid, et meile saadetud materjal ei sisalda ega kasuta kedagi, kes on noorem kui 21 (kakskümmend üks) ega ole ropp, rassistlik, halvustav, loomult ähvardav, ahistav, petlik, petturlik, sisalda alastust, sega kellegi privaatsust, solvav, laimav ega kujuta ega vihja muul viisil millelegi illegaalsele, alandavale, halvakuulsusele ega ebaeetilisele. Garanteerid, et meile saadetud isiklik video ei riku ühtegi patenti, kaubamärki, ärisaladust, autoriõigust või intellektuaalset vara ega ühegi isiku või osapoole privaatsust. Nõustud, et ei kasuta saadetud Materjalis midagi, mille: (i) eesmärgiks on teisi kasutajaid endast välja viia või neid kahjustada; (ii) teeb ohvriks, ahistab, alandab, noomib või heidutab individuaali või individuaalide gruppi vastavalt nende lubamatule klassifitseerimisele muu hulgas (kuid mitte ainult) usu, soo, seksuaalse orientatsiooni, rassi, värvi, usutunnistuse, etnilise päritolu, päritolu, kodakondsuse, vanuse, perekonna seisu, militaarstaatuse või puude põhjal; (iii) võiks alustada või muul viisil julgustada kriminaalset käitumist või tsiviilkohustuste rikkumist; või (iv) eesmärgid on kommertslikud, muu hulgas (kuid mitte ainult) ei tohi sa meile esitada materjale, mis agiteerivad või propageerivad, reklaamivad või õhutavad mõne toote või teenuse müüki.

5.4 Kinnitad, et kui saadad meile Materjali, teed sa seda omal soovil ning riskil ning oled ainuisikuliselt vastutav nii selle teo kui selle sisu eest. Nõustud, et meil pole mingisugust kohustust Kampaania raames saadetud Materjali varem üle vaadata, seda jälgida ega muuta. 

5.5 Niipea kui oled esitanud meile Materjali, mõistad ja kinnitad, et meil või meie nimel tegutsevatel kolmandatel osapooltel on õigus keelduda sinu video avaldamisest, maha võtmisest, lõikamisest, lühendamisest või muutmisest (samuti annad sa meile ka õiguse kõike seda vajadusel teha). Me pole kohustatud sinu Materjali kasutama, seda üles laadima ega meie Saidil või üheski teisel meediakanalil edastama.

6. Kohustuste piirangud

6.1 Kampaanias osaledes nõustud, et PokerStars, tema seaduslikud esindajad, tütarettevõtted, allüksused, agentuurid, ametnikud, direktorid, töötajad ja agendid ei ole vastutavad mistahes kulude, kahjude kulude, kaotuste, tegude eest, mis on põhjustatud sinu (või sinu nimel tegutsenud kolmanda osapoole) („Nõuded“) osalusest Kampaanias ja/või selle tulemusel sulle antud Auhinnast/Kingitusest. PokerStars välistab täielikult igasugu vastutuse taoliste Nõuete eest (välja arvatud maksed või kulud, mis on konkreetselt seotud antud Kampaania Auhinnaga (kui üldse)). See erand ei hõlma kohustusi järgnevate olukordade ees: (i) hooletus; (ii) surm või vigastus, mis tekkis meie hooletuse või meie töötajate hooletuse tõttu; (iii) pettus või petturlik vääriti esitlus; (iv) kohustus, mida ei saa seadusandluse tõttu välja jätta ega piirata.

6.2 Nagu lubatud ülaltoodud punktis 6.1, kinnitad ja nõustud täielikult vastavalt kehtivale seadusandlusele, olenemata tegevusvormist, nii lepinguliselt, kahju tekitades või muul viisil, et ei meie ega meie partnerid, muu hulgas (kuid mitte ainult) nende direktorid, töötajad, pärijad ega määratud isikud pole vastutavad sinu ega ühegi osapoole: (i) kaudse, erilise, hoiatava, karistava, juhusliku, tegevusest tuleneva (muu hulgas, kuid mitte ainult äritegevuse segamisest tulenev kahju, ärilise või muu kasumini kaotus, programmide kaotus, varustuse asendamisega seotud kulud või tarkvara või salvestise, informatsiooni või andmete kaotus) või muude kahjustuste eest, mis on tekkinud sinu selles kampaanias osalemisega (või kui sul pole õnnestunud seda teha) ning isegi kui meid on informeeritud taoliste kahjude võimalikusest; või (ii) nõudega, mis on seotud vigade, tegevusetuseta või teise kampaania ebatäpsustega.

6.3 Me pole kohustatud täitma Kampaania või selle Auhinna/Kingitusega seotud kohustusi, kui see pole võimalik väljaspool meie kontrolli olevate põhjuste tõttu. Kuigi me võime pakkuda auhinnale alternatiivi, ei ole me kohustatud Võitjale taolist olukorda kompenseerima.

6.4 Siinkohal nõustud sa hüvitama PokerStarsile, tema juriidilistele esindajatele, partneritele, tütarfirmadele, agentuuridele, direktoritele ja töötajatele kõik kulud, kaotused, kahjud, kulud ja kohustused (muu hulgas maine kahjustamisega, hea tahte ja professionaalsete nõustajatega seotud kulud), mis on põhjustatud sinu käesolevate Reeglite, lõppkasutaja litsentsilepingu, Turniirireeglite või Eritingimuste rikkumisest või ei ole sa lähtunud meie meeskonna poolt Kampaanias osalemiseks antud juhistest.

7. Muud tingimused

7.1 Kui Kampaania raames tekib vaidlusi, mis on seotud muu hulgas (kuid mitte ainult) Auhinna/Kingituse väljaandmise, käesolevate Reeglite, lõppkasutaja litsentsilepingu, Turniirireeglite või Eritingimuste täitmisega, on määrav otsus meie meeskonna teha. Meie otsus on lõplik ja siduv ning see ei kuulu edasikaebamisele ei sinu ega kolmanda osapoole poolt.

7.2 Kui käesolevad Reeglid kinnitavad, et võitja väljaselgitamiseks subjektiivse analüüsi või tõlgendamise teel on vajalik žürii, lisame žüriisse ühe iseseisva isiku.

7.3 Juhul, kui võidad meie Saidil ükskõik millise Kampaania, mõistad ja annad siinkohal meile nõusoleku kasutada sinu isiklikke andmed (muu hulgas, kuid mitte ainult sinu nime, Starsi konto ID-d ja sinu elukohariiki), kui soovime viidata sulle kui võitjale. Seda tehakse kooskõlas kehtivate seadustega. Tähelepanu! Kui soovime sind seoses Kampaanias osalemisega kasutada mõnes turundusmaterjalis või kampaanias, küsime sinult selleks enne kirjalikku luba.

7.4 Need Reeglid, lõppkasutaja litsentsileping, Turniirireeglid ja vastavad Eritingimused esindavad antud Kampaanias raames sinu ja meie vahelist kokkulepet ning need on ülimad kõikidest varem tehtud kokkulepetest, esindustest ja mõistmistest (nii suulised kui kirjalikud). Välja arvatud siin spetsiaalselt välja toodud juhud, on seadusega ette nähtud tingimused, garantiid ja esindused välja arvatud. Kui antud Reeglid või teatud osa nendest on ettenägematul põhjustel valed, ei mõjuta see ülejäänud Reeglite kehtivust.

7.5 Meil on ainuisikuline õigus käesolevaid Reegleid, lõppkasutaja litsentsilepingut,Turniirireegleid või Eritingimusi muuta. Muu hulgas on meil õigus Kampaania tühistada, seda muuta või see lõpetada ning seda juhul, kui usume, et Kampaaniat pole võimalik vastavalt varem määratud tingimustele läbi viia. Kõik Kampaanias tehtud muutused tehakse ka Saidil ning sinu jätkuv osalemine Kampaanias annab märku muudatustega, täienduste ja ümbertegemistega nõustumisest.

7.6 Need reeglid ja tingimused ning nendega seotud juhised on vastavuses Mani saare seadusandlusega ning alluvad vaid Mani saare kohtusüsteemile. Sa annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira meie õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas kohtualluvuses kehtiv seadus seda lubab.

Kui sul on kampaania kohta küsimusi, võta ühendust klienditoega.

Uuendatud detsembris 2018.

Veebikassa

Chip Stack

Tee PokerStarsi kontole deposiit otse Android või iOS seadmetele mõeldud mobiilsest kassast. Pokkerimäng nutitelefonist on nüüd veelgi lihtsam!

Esimese deposiidi boonus

First Deposit Bonus

Kõik esimese deposiidi teinud mängijad saavad kuni 600 dollari väärtuses 100% boonust.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million on suurim iganädalane online pokkeriturniir, mille auhinnafondis on garanteeritud miljon dollarit!