PokerStars online-pokkeri tarkvara teenusetingimused

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu ("Leping") peaksid sa ("Kasutaja" või "sina") tervikuna läbi lugema, enne kui sa hakkad PokerStarsi teenuseid või tooteid kasutama. Pane tähele, et Leping moodustab sinu ja REEL Estonia Ltd. (REEL Estonia") ja Rational Social Projects Limited (Rational Social") (REEL Estonia ja Rational Social on edaspidi mainitud kui "PokerStars" või "meie") vahel juriidiliselt siduva lepingu.  Eestis tegutseb REEL Estonia Ltd Eestis Maksu- ja Tolliameti poolt 18. augustil 2010 väljastatud hasartmängude korraldamise tegevusloa number HKT000013 ning 20. septembril 2010 väljastatud hasartmängu korraldusloa number HKL000065 alusel. Selle alusel pakutakse pärisraha mänge ("PR mängud" asuvad saidil www.pokerstars.ee ("Sait").  Järgnevalt on toodud PR mängudega seotud kasutustingimused. Saidil pakutavaid "mänguraha"/"tasuta mängimiseks mõeldud" pokkerimänge ("MR mängud") opereerib Rational Social.  MR mängudes kehtivate teenusetingimustega võid tutvuda siin.

Lepinguga nõustudes mõistad ja kinnitad, et PokerStars kuulub firmadegruppi.  Vastavalt sellele kasutatakse sobivas kontekstis mõistet “Grupp” viidates PokerStarsile koos tema tütarfirmadega ja PokerStarsi emafirmale ja selle emafirmaga seotud tütarfirmadele, muuhulgas kuid mitte ainult kaubamärgi “Full Tilt Poker” teenuseid pakkuvatele firmadele.

Lisaks käesoleva Lepingu tingimustele, loe läbi ka meie Privaatsuspoliitika, Küpsistepoliitika, MR mängude reeglid ja tingimused, Pokkerireeglid, Pärisraha ülekannete töötlemise ja valuuta vahetamise tingimused (vaid PR mängude puhul) ja VIP klubi tingimused ja ka teised reeglid, poliitikad ning kasutustingimused, mis on seotud Saidile aeg-ajalt üles seatavate mängude ja kampaaniatega, millele siin viidatakse, ning muud poliitikad, millest me sind aeg-ajalt teavitame.

Vajutades Tarkvara (määratletud allpool) installeerimise ja kasutamise osaks olevale nupule "Nõustun", nõustud sa Käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega, Privaatsuspoliitikaga, Küpsistepoliitika, MR mängude reeglite ja tingimustega, Pokkerireeglite ja Pärisraha tehingute töötlemise ja valuuta vahetamise tingimusetega, mida võidakse aeg-ajalt uuendada või muuta kooskõlas Lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitikate sätetega.

Antud Lepingus mõeldakse mõiste"Tarkvara"all nii PokerStarsi pokkeritarkvara, mille saad isiklikku arvutisse või sülearvutisse (“PC”) alla laadida www.pokerstars.ee (“PC tarkvara”) saidilt kui PokerStarsi mobiilset lahendust  ("Mobiilne tarkvara"), mille saad enda mobiiltelefoni alla laadida (sinna hulka kuuluvad muuhulgas mobiiltelefonid, PDA, tahvelarvutid või teised lahendused, mis on juba praegu olemas või ilmuvad tulevikus) (“Seade”), muuhulgas pokkeritarkvara abiprogrammid (nii veebis olevad tarkvarad kui kliendis/serveris olevad tarkvarad).

1. LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS

1.1

Vastavalt käesolevatele tingimustele annab PokerStars Kasutajale mitteainuõigusliku (lihtlitsentsi), isikliku ja mitteülekantava õiguse installeerida ja kasutada "Tarkvara", PC või Seadmes, et pääseda ligi PokerStarsi serveritele ja mängida kättesaadavaid PR pokkerimänge ("Mängud") (Tarkvara ja Mänge koos nimetatakse edaspidi "Teenus").

1.2

Tarkvara on antud PokerStarsi poolt sinule litsentseeritud personaalseks kasutamiseks. Pane tähele, et Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks: 1) alla 21-aastastele isikutele, 2) isikutele, keda asjakohases õigusruumis käsitletakse kui alaealisi ning 3) isikutele, kes ühenduvad Saidiga õigusruumidest, kus selline tegevus on ebaseaduslik. PokerStars ei saa kontrollida Teenuse seaduslikkust igas jurisdiktsioonis ning seepärast on Teenuse seaduslikkuse kontrollimine Kasutaja kohustus.

1.3

Me jätame endale õiguse küsida suvalisel ajal tõendit sinu vanuse kohta, veendumaks, et alaealised Teenust ei kasuta. Samuti jätame me endale õiguse sinu konto ajutiselt või jäädavalt peatada või tühistada, misjärel sa ei saa Teenust enam kasutada. Seda juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid tõendeid või kui me kahtlustame, et oled alaealine.

1.4

PokerStars, tema grupi firmadele ja litsentsi omanikele kuuluvad Tarkvara ja Tarkvara kood, struktuur ja korraldus, muuhulgas autoriõigused, ärisaladused, intellektuaalne omand ja teised õigused. Sa ei tohi, kohalike seadustega sätestatud limiitide raames: 

 1. Tarkvara kopeerida, levitada, avaldada, pöördprojekteerida, osadeks võtta, muuta ega tõlkida või teha katseid murda sisse algkoodi, et teha Tarkvara algkoodist tuletiskoode või muud taotlist;
 2. Tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, võõrandada, levitada või rentida;
 3. teha Tarkvara kolmandatele isikutele kättesaadavaks läbi arvutivõrgu või muul moel;
 4. eksportida Tarkvara ükskõik millisesse riiki (olgu siis füüsiliselt või elektrooniliste vahenditega); või
 5. kasutada Tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.

(kõik ülaltoodu on „Lubamatu kasutamine“).

Kõik õigused kuuluvad PokerStarsile, tema grupi firmadele ja litsentsidele, mis pole otseselt antud Kasutajale. Samuti kuuluvad PokerStarsile kõik õigused, tiitlid ja tarkvaraga seonduv.

Sa nõustud, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju ja kulude eest, mis on tekkinud seoses sinu poolt põhjustatud lubamatu kasutusega. Sa pead PokerStarsi koheselt teavitama igasugusest lubamatust kasutusest, kui sulle selline informatsioon laekub. Samuti pead sa PokerStarsi mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud sinu poolt esitatud informatsiooni põhjal.

1.5

Terminid "PokerStars", domeeninimed “pokerstars.ee” ja “pokerstarsmobile.ee”  ja kõik muud kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed mida PokerStars Saidil ja/või Tarkvaras aeg-ajalt kasutab ("Kaubamärgid"), on PokerStarsi ja/või tema grupi äriühingu ja/või tema litsentsiandja kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ning kõik õigused nendele Kaubamärkidele kuuluvad nimetatud üksustele. Lisaks sellele kuulub kogu sisu Saidil, sealhulgas - Tarkvara, kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst ("Saidi sisu") PokerStarsile ja/või tema grupi äriühingule ja/või litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õiguste või muude õigustega. Siinkohal sa kinnitad, et oled teadlik sellest, et Teenuse ja Saidi kasutamine ei anna sulle mingeid õigusi Saidi sisule ega selle mis tahes osale. Mitte mingil juhul ei tohi sa kasutada Saidi sisu ja/või kaubamärke ilma PokerStarsi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lisaks nõustud, et ei tee midagi mis kahjustab või võib kahjustada õiguseid, muuhulgas PokerStarsi, tema grupi partnerite ja/või Tarkvara litsentside, intellektuaalset omandit, Kaubamärke, saidi Sisu. Samuti ei tohi teha midagi, mis kahjustaks PokerStarsi, tema grupi firmade, töötajate, direktorite, konsultantide mainet või imidžit.

1.6

Kinnitad, et sinu poolt seoses Saidi või Teenusega kasutatavad nimed või pildid (näiteks sinu kasutajanimi või avatar) ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalset omandit, privaatsust ega muid õigusi. Siinkohal annad sa PokerStarsile ja tema Grupile rahvusvahelise, tagasivõtmatu, ülekantava, litsentsitasudevaba, all-litsentse lubava õiguse kasutada taoliseid nimesid ja pilte vastavalt Privaatsuspoliitikaga Saidi või Teenusega seotud eesmärkidel.

2. GARANTIID EI ANTA.

2.1

PokerStars ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid seoses sulle pakutava Teenusega; sa võtad Teenuse vastu sellisena nagu ta on ja me ei anna sulle ühtki avaldust ega kinnitust seoses selle kvaliteedi, ettenähtud otstarbeks sobivuse, täielikkuse ega täpsusega.

2.2

Vaatamata sellele, et me teeme omalt poolt kõik jõupingutused sulle parima kvaliteediga ja turvalisima teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et Teenus on häireteta, õigeaegne ja veavaba. Samuti mitte seda, et Tarkvara ja Sait oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3

PokerStars jätab endale omal äranägemisel, viivitamata ja ilma kohustuseta sind sellest teavitada õiguse Teenuse osutamine peatada, katkestada, Teenust muuta, Teenus eemaldada või seda täiendada. Kui peame vajalikuks seda teha, muuhulgas (näiteks) kui me saame infot, et oled sidunud end mängurluse pakkujaga mängukeelu või see tundub vajalik meie juhatusele, Tarkvara uuendamise või hoolduse käigus ja me  ei vastuta ühelgi moel mis tahes kahju eest, mille osaliseks sa võid sellise otsuse tagajärjel saada.

3. PÄDEVUS

PokerStarsile jääb pädevus väljastada, hooldada ja sulgeda Saidil Kasutajate kontosid. Kõik PokerStarsi juhtkonna otsused, mis puudutavad Kasutajate kontosid, Teenuse kasutamist või vaidluste lahendamist, on lõplikud ja ei kuulu uuesti läbivaatamisele ega edasikaebamisele.

4. SINU AVALDUSED JA KINNITUSED

Enne kui sa hakkad Teenust kasutama ja jätkuvalt Teenuse kasutamise ajal avaldad, kinnitad, lubad ja nõustud sa järgnevaga:

4.1

Teenust kasutades on risk kaotada raha ja PokerStars ei vastuta sinu ees mitte mingil moel selliste kaotuste eest.

4.2

Kasutad Teenust ainult sinu enda valikul, äranägemisel ja riskil.

4.3

Sa nõustud, et sinult nõutakse teatavaid isiklikke andmeid (muuhulgas info maksemeetodite kohta) Teenuse kasutamiseks ning (kui soovid Teenust kasutada läbi Mobiilitarkvara) annad meile nõusoleku kasutada asukohal põhinevaid teenuseid (location-based services ehk LBS), et saaksime Teenuse kasutamise nimel määrata sinu geograafilise asukoha. PokerStars töötleb sinu isiklikke andmeid vastavalt meie Privaatsuspoliitikale;.

4.4

Teenusele ligipääsuks ja selle kasutamiseks vajalik Telekommunikatsioonivõrk ja Internetiühendus on täielikult väljaspool PokerStarsi ja PokerStars ei võta vastutust ühenduse kadumise, aeglase toimimise, mahupiirangute ja teiste vastavate puudujääkide eest, millel on sama mõju; ja

4.5

oled vanuses 21 või rohkem ja sa pole hetkel üheltki online või mobiilselt mängurlussaidilt piiratud ja sa annad meile koheselt märku, kui otsustad end mõnelt mängurlusega seotud saidilt blokeerdida.

5. KEELATUD KASUTUS

5.1

TARKVARA MUUTMINE. Kasutaja ei tohi mitte ühelgi viisil üritada Tarkvara muuta, dekompileerida, pöördprojekteerida ega lahti võtta.

5.2

ISIKLIK KASUTUS. Teenus on mõeldud ainult Kasutajale isiklikuks kasutamiseks. Kasutajal on lubatud panuste tegemine ainult oma isikliku meelelahutuse tarbeks. Mitte mingil juhul ei lubata Kasutajal kasutada oma “pärisraha kontot” PokerStarsis muul otstarbel kui Teenuse kasutamiseks. Kasutaja peab PokerStarsile oma andmeid esitades avaldama täieliku ja tõese informatsiooni. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni ajakohastama, kui andmed vahepeal muutuvad.

5.3

KOKKUMÄNG. Kokkumäng Kasutajate vahel üksteisele oma taskukaartide näitamisega või mõnel muul meetodil on rangelt keelatud. PokerStars jätab lisaks teistele meetmetele endale õiguse seada piiranguid istekohtade võtmisele ja/või keelata Kasutajatel mängida kindlas pokkerilauas või turniiril. See tähendab ka võimalust piirata kahe või enama Kasutaja õigusi mängida koos samas lauas või samal turniiril. Lisaks sellele jätab PokerStars endale õiguse käsitleda igasugust kokkumängu või selle proovimist mängijate (kaasa arvatud Kasutajad) vahel käesoleva Lepingu olulise rikkumisena ja sellest tulenevalt on PokerStarsil õigus sulgeda Kasutaja konto, kui Kasutaja üritab tegutseda või tegutseb sellisel moel, sõltumata katse tulemustest.

5.4

VÄLISED MÄNGIJAT ABISTAVAD PROGRAMMID (EPA). PokerStars keelab selliste väliste mängijat abistavate programmide ("EPA Programmid") kasutamise, mis on mõeldud mängijatele ebaausa eelise andmiseks. PokerStarsi määratluse järgi tähendab "väline" arvutitarkvaral (kõik peale Tarkvara) ja tarkvaral mittepõhinevaid andmebaase või profiile (näiteks veebisaidid ja tellitavad teenused). PokerStarsi määratluse järgi tähendab "ebaaus eelis" igasugust olukorda, kus Kasutaja pääseb ligi või loob informatsiooni teiste mängijate kohta muul viisil, kui mängimise ajal Kasutaja poolt tehtud isiklike tähelepanekute tegemise teel. Me soovitame sul läbi lugeda Keelatud võrgu tarkvara KKK.

5.5

AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTS). Igasuguse tehisintellekti, kaasa arvatud "robotite", kasutamine Teenuse kasutamisel on rangelt keelatud. Kogu Teenusega seotud tegevuse peab Kasutaja läbi viima isiklikult ning läbi kasutajaliidese, mis on kättesaadav Tarkvara kaudu.

5.6

Sa nõustud, et PokerStars võib võtta kasutusele meetmeid, et avastada ja vältida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad sisaldada, kuid ei pruugi piirduda, PokerStarsi Tarkvaraga samaaegselt jooksvate tarkvaraprogrammide jälgimisega Kasutaja arvutis. Nõustud, et sa ei proovi nendest meetmetest eemale hoida, neid segada või neid blokeerida. Ilma piiranguteta kuulub selle alla ka kolmandate osapoolte tarkvara kasutamine, mis aitab eemale hoida, segada või blokeerida vajalikke meetmeid.

5.7

CHIP-DUMPING. Chip-dumping toimub siis, kui Kasutaja kaotab tahtlikult käe, eesmärgiga kanda oma mängumärke üle teisele Kasutajale. Iga Kasutaja, kes tegeleb või üritab tegeleda chip-dumpinguga koostöös teise Kasutajaga, muuhulgas kui tema on vahendite saajaks, Teenuse kasutamise ajal, võidakse jäädavalt Teenuse kasutamisest eemaldada ja nende kontod võidakse koheselt sulgeda. Sellistel juhtudel ei ole PokerStarsil mitte mingit kohustust tagastada raha, mis mängijal võib sel hetkel PokerStarsi kontol olla.

5.8

PETTUS. Kui PokerStarsil on alust arvata, et Kasutaja tegeleb Teenust kasutades pettusega või ebaseadusliku, ebaausa või ebaõige tegevusega või üritab seda teha, kaasa arvatud 5. punktis nimetatud tegevused või mis tahes muu mänguga manipuleerimine või valemakse tegemine, sealhulgas varastatud krediitkaardi kasutamine või raha vale tagasinõudmine või rahapesu, siis on PokerStarsil õigus võtta tarvitusele sellised meetmed nagu ta sobivaks peab, sealhulgas:

 1. viivitamatult blokeerida Kasutaja ligipääs Teenusele;
 2. sulgeda Kasutaja PokerStarsi konto;
 3. konfiskeerida Kasutaja kontol olevad summad;
 4. avaldada informatsiooni (kaasa arvatud Kasutaja identiteet) finantseerimisasutustele, pädevatele asutustele ja/või isikutele või üksustele, kellel on sellise informatsiooni saamiseks seaduslik õigus; ja/või
 5. pöörduda Kasutaja vastu kohtu poole.

5.9

VALUUTAVAHETUS

Kasutajatel on võimalik teha Saidil Kasutaja kontol olevate vahendite piires valuutavahetustehinguid ("Valuutavahetuse võimalus"). Kõik Valuutavahetuse võimaluse raames toimunud valuutavahetuse tehingud tehakse vastavalt PokerStarsi poolt selle tehingutüübi jaoks kehtestatud kursile. Vahetuskursse uuendatakse regulaarselt ja on võimalik, et olenevalt tehingutüübist ja valuuta väärtuse muutusest, võib kehtida erinev kurss. Enne Valuutavahetuse võimaluse kasutamist peaksid Kasutajad tegema kindlaks, et nad on teadlikud valuutakursside kõikumisest ja selle mõjust nende saadaval olevatele rahalistele vahenditele. PokerStars ei võta  ei võta Valuutavahetuse võimaluse kasutamisest tingitud kaotuste ja võitude üle vastutust. Kasutajad peaksid samuti olema teadlikud sellest, et PokerStars võtab Valuutavahetuse võimaluse abil tehtud valuutavahetustelt lisatasu. Mõnel juhul, olenevalt tehingutüübist võib lisatasu puududa. Samuti võib PokerStars lõpetada või peatada mõne teatud valuuta teenuse pakkumise ja seda ilma eelneva hoiatuseta.

Valuutavahetuse võimaluse ja/või Kasutaja konto kaasamine valuuta kauplemisse või spekulatsiooni on rangelt keelatud. Selleks, et tagada Valuutavahetuse võimaluse ausus, on PokerStarsil ainuõigus järgnevale:

 1. lükata soovi korral tagasi või tagastada kõik valuutavahetuse tehingud; ja /või
 2. piirata Kasutaja kontol olevate valuutade arvu ja antud Kasutaja poolt konverteeritavate summade suurust ja/või 
 3. nõuda, et Kasutaja kontol hoitavad vahendeid, mis konverteeriti läbi Valuutavahetuse võimaluse teise valuutasse, kasutatakse enne väljamakse tegemist Mängudes või mõnel muul viisil; ja/või 
 4. lisada tagant järgi valuutavahetusega seotud tehingute eest lisatasu, millest eelnevalt loobuti.

Kasutaja nõustub pärisraha tehingute ja töötlemisega seotud reeglite ja kasutajatingimustega, mis asuvad aadressil /poker/real-money/processing-exchange-terms/.

5.10

Ameerika Ühendriikide ja Ameerika Ühendriikide territooriumite elanikel ("Keelatud jurisdiktsioon" ) eiole lubatud teha kontole deposiite ega osaleda pärisraha mängudes. Nad võivad hetkel kontol olevad vahendid välja võtta ehk teha väljamakse. Arusaamatuste vältimiseks kinnitama, et kehtivad piirangud Keelatud jurisdiktsioonis pärisraha mängudes osalemise kohta kehtivad võrdselt nii Keelatud jurisdiktsioonis elavatele isikutele kui teiste riikide elanikele, kes asuvad Keelatud jurisdiktsioonis. 

Mängijad kes asuvad Prantsusmaal (või selle territooriumitel), Itaalias, Eestis, Belgias, Taanis ja Hispaanias (“Piiratud jurisdiktsioon") peavad mängima vastavalt Piiratud jurisdiktsiooni reeglitele ja seadustele ning kasutama selleks vastava litsentsiga mänguklienti.

Kõik püüdlused Keelatud jurisdiktsiooni piirangutest kõrvale hoida, loetakse Lepingu rikkumiseks. Piirangutest eemale hoidmise hulka kuulub, kuid mitte ainult, PokerStarsile edastatud info, mille hulka kuuluvad sinu asukoha tõestamiseks vajalike dokumentide varjamine, võltsimine või sinu elukoha või asukoha kohta valeinfo edastamine.

6. VÄLJAMAKSE POLIITIKA

Poliitika ja kriteeriumid, mis kehtivad Kasutajale väljamakse tegemisel, asuvad meie Väljamakse poliitika all.  PokerStarsil on igal ajal õigus kasutada Kasutajale saadaval olevate väljamakse võimaluste määramiseks lisakriteeriume.

7. SOLVAV KÕNEPRUUK VÕI SISU

Kasutajal on keelatud Teenust kasutades läbi vestluse akna, mängijate piltide ja PokerStarsi meeskonnaga suhtluse avaldada ebaseaduslikku, sobimatut, rassistlikku ebasündsat, halvustavat, laimavat, ähvardavat või teistlaadset materjali, mis on vastuolus seadustega või mida üldlevinult peetakse ründavaks.

8. LEPINGU RIKKUMINE

8.1

Piiramata mis tahes muid õigusi, kui Kasutaja rikub mõnd Lepingu sätet osaliselt või tervikuna, siis jätab PokerStars või mõni teine Grupi firma endale õiguse võtta selle tegevuse suhtes tarvitusele sellised meetmed nagu ta sobivaks peab, kaasa arvatud Lepingu lõpetamine, viivitamatult selle Kasutaja jaoks Teenusele või ükskõik millisele Grupi poolt pakutud teenusele juurdepääsu blokeerimine, sellise Kasutaja Saidil või ükskõik millise Grupi poolt opereeritaval saidil oleva konto lõpetamine, vastaval Saidil või ükskõik millisel Grupi poolt opereeritaval saidi kontol olevate rahade konfiskeerimine ja/või sellise Kasutaja vastu kohtusse pöördumine.

8.2

Sa nõustud hüvitama PokerStarsile ja tema aktsionäridele, juhatuse liikmetele ja töötajatele täies ulatuses ja vabastama nad vastutusest mis tahes nõuete, vastutuse, kahju, kaotuse ja kulude, sealhulgas õiguasbikulud ja mis tahes muud tasud, eest, sõltumata sellest, kuidas need on tekkinud, mille põhjuseks on:

 1. sinupoolne Lepingu rikkumine tervikuna või osaliselt; 
 2. sinupoolne seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumine;
 3. Teenuse kasutamine teiste isikute poolt sinu sisselogimise andmeid (määratletud allpool) kasutades, hoolimata sellest, kas see toimus sinu loal või mitte.

9. VASTUTUSE PIIRANGUD.

Mitte mingil juhul, kaasa arvatud Kasutajapoolne hooletuse korral, ei ole PokerStars ega ükski teine Gurpi liige vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tagajärgedest tulenevate ettenägematute kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud tulu, ärikatkestus, äriinformatsiooni kaotus või teistsugune rahaline kaotus), mis tulenevad Teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui PokerStarsil oli eelnev teadmine selliste kahjude võimalikkusest.

10. TURVALISUS JA SINU KONTO

10.1

Iga Kasutaja konto on ligipääsetav, kasutades kombinatsiooni unikaalsest kasutajatunnusest ("Kasutajatunnus"), unikaalsest salasõnast ("Salasõna") ning valikulistest arvtunnustest (Kasutajatunnust, Salasõna ja mis tahes muid autentimisrakendusi nimetatakse ühiselt "Sisselogimise andmeteks"). Kasutaja on kohustatud valima oma isikliku Kasutajatunnuse ja Salasõna kooskõlas nende suhtes kehtivate reeglitega.

10.2

Kasutaja nõustub, et ta on ainuisikuliselt vastutav Teenuse kasutamise eest tema Sisselogimise andmetega ja et ta ei avalda oma Sisselogimise andmeid mitte kellelegi, samuti ei luba ta teisel isikul kasutada Teenust läbi tema Kasutajakonto.

10.3

Kasutaja on kohustatud kogu aeg hoidma oma Sisselogimise andmeid salajas ning tegema omalt poolt kõik, et need säiliksid konfidentsiaalsetena. Iga lubamatu Sisselogimise andmete kasutamine toimub Kasutaja ainuisikulisel vastutusel ning seda käsitletakse Teenuse kasutamisena tema enda poolt. Kogu sellest tulenev vastutus lasub Kasutajal.

10.4

Kasutajal on lubatud PokerStarsis omada ainult ühte kontot ning kasutada Teenust ainult läbi selle ühe konto. Kasutajal ei ole lubatud avada PokerStarsis mitut kontot. Juhul kui PokerStars avastab, et Kasutaja on avanud mitmeid kontosid, võib PokerStars lisakontod ilma hoiatuseta sulgeda ja kõik lisakontodel olevad vahendid konfiskeeerida.

10.5

Sinu PokerStarsi kontol olevad rahad ei kogu intressi.

10.6

Sul ei ole võimalik teha panuseid, mis on suuremad kui sinu PokerStarsi kontol oleva raha kogusumma.

10.7

Sa oled täielikult vastutav PokerStarsile võlgnetavate summade tasumise eest. Sa nõustud mitte tegema tagasinõudeid ja/või  keelduma või tagasi pöörama sinu poolt Teenusega seoses tehtud makseid. Sa hüvitad PokerStarsile kõik tagasinõuded, maksetest keeldumise ja tagasi pööramise ja kõik meile sellest tulenevad kahjud.

10.8

PokerStars jätab endale õiguse teostada Kasutaja suhtes krediidi- ja/või isikukontrolle kolmandast isikust krediidiagentuuride ja –teenuste kaudu, kasutades selleks Kasutaja poolt Teenuse kasutajaks registreerumisel avaldatud informatsiooni.

10.9

PokerStars jätab endale õiguse kasutada kolmandast isikust elektrooniliste maksete töötlejate ja/või finantseerimisasutuste abi, et töödelda sinu poolt ja sinule tehtavaid Teenuse kasutamisega seotud makseid.

10.10

Sa oled teadlik ja nõustud, et sinu poolt PokerStarsi kontole deponeeritud rahasid hoitakse sinu nimel usalduskontol.

11. KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA

11.1

Tarkvara sisaldab ühe komponendina kolmanda osapoole tarkvara, mille on arendanud OpenSSL Projecti ning see on mõeldud kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org); ungif tarkvara, mille on kirjutanud Eric S. Raymond;PSTCollectionView tarkvara, mille loojaks on Peter Steinberger,  krüptoloogilist tarkvara, mille on loonud Eric Young ja fontide tarkvara, mis on firmasisene (litsentsihoidja või selle varustajate) ja sellele kehtivad Ameerika Ühendriikide ja teiste juridiktsioonide autoriõigused (“Litsentseeritud tarkvara”).

11.2

Kasutaja Litsentseeritud Tarkvara kasutamine peab vastama kõikidele selles Lepingus toodud reeglitele ja tingimustele.

11.3

Litentseeritud Tarkvara ei tohi muuta ega muul viisil Tarkvarast eraldada.

11.4

Kasutaja kasutamine on piiratud “Sisekasutusega”, mis tähendab, et Litsentseeritud Tarkvara tohib kasutada ainult Kasutaja tavapäraseks ja tavaliseks äri või isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi edasi müüa, edasi rentida ega laiali jagada. „Tavapäraseks ja tavaliseks äritegevuseks“ tähendab kasutust Lõppkasutajale, kes on isik ehk üksus poolt, kasutust taolise Kasutaja või taolise Kasutaja majapidamise liikme poolt isiklikel põhjustel.

11.5

Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt Litsentseeritud Tarkvarale omistatud, on kaitstud.

11.6

OpenSSL Toolkit,ungif tarkvara, PSTCollectionView tarkvara  ja Eric Young poolt loodud ja krüptograafiline tarkvara on antud ’nagu on’ Eric S. Raymondi, Peter Steinbergeri poolt ja kõik otsesed või kaudsed garantiid, muuhulgas kuid mitte ainult on loobutud kaudsest kaubanduslikust garantiist ja teatud otstarbega sobivusest. Mingil juhul ei tohi OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger või nende kaastöötajad olla vastutavad ühegi otsese, kaudse, kaasneva, erilise või näitliku kahjuga (mille hulka kuulub, kuid mitte ainult asendusteenuste või toodete hankimine, kasutamise, kasumi või äritegevuse katkemine) olenemata viisist kuidas see juhtus. Samuti pole nad vastutavad, ei lepinguliselt, rangelt vastutades ega kahju (hooletuse tõttu või teisiti) tekitades, mis on seotud OpenSSL Toolkit, ungif tarkvara, PSTCollectionView tarkvara ja krüptograafilise tarkvara kasutamisega, isegi kui taolise kahju võimalikkusest on teavitatud.

12. VAIDLUSED

Kasutaja nõustub, et iga mängu andmed salvestatakse PokerStarsi serveritesse. Juhul kui esineb erinevusi sinu arvuti ekraanil kuvatavate mängukaartide ja PokerStarsi serveris olevate mänguprotokollide vahel, siis lähtutakse mänguprotokollidest. Kasutaja nõustub, et Tarkvara “Viimaste käte ajalugu” ja „Käe kordus” funktsioone ei peeta ühegi käe ametlikuks salvestiseks.

13. LEPINGU TÄIENDAMINE

PokerStars jätab endale õiguse Lepingut või selle mis tahes osa igal ajal täiendada või muuta. Kui PokerStars Lepingut või selle mis tahes osa muudab, avaldab ta muudetud Lepingu käesoleval veebilehel ja teavitab sellest Kasutajat. Juhul kui sa jätkad Saidi kasutamist pärast Lepingu muutmise teate saamist, loetakse seda Lepingu muudatustega nõustumise kinnituseks.

14. VALITSEV SEADUS

Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare seaduste alusel. Sa annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira PokerStarsi õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

15. LAHUSUS

Kui mõni Lepingu säte on või muutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mõnes jurisdiktsioonis täitmisele mittepööratavaks, siis ei mõjuta see teiste sätete kehtivust või täitmiselepööratavust selles jurisdiktsioonis ega ühegi Lepingu sätte kehtivust või täitmiselepööratavust teistes jurisdiktsioonides.

16. LEPINGU ÜLEANDMINE

PokerStars jätab endale õiguse anda leping tervikuna või osaliselt üle suvalisel ajal ilma ette teatamata. Kasutajal ei ole lubatud loovutada ega üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

17. MITMESUGUST

17.1

Kui PokerStars loobub mõne Lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (sh kui PokerStars ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), siis ei tähenda see seda, et PokerStars loobub ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

17.2

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid kolmandatele isikutele, kes ei ole Lepingu pooled.

17.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist partnerlust, esindussuhet (sh agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

17.4

See Leping kujutab endast täielikku meievahelist Teenust puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid.

17.5

Kasutaja peab esitama täieliku ja tõese informatsiooni andmetes, mida PokerStars nõuab seoses Teenuse kasutamisega Kasutaja poolt, esitatud andmeid töödeldakse vastavuses Privaatsuspoliitikaga.

17.6

Juhul kui Lepingu tõlkeversioonide vahel esineb erinevusi, lähtutakse Lepingu inglisekeelsest versioonist.

Copyright © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Kõik õigused kaitstud.

Viidates OpenSSL Toolkit’ile:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Kõik õigused kaitstud.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Kõik õigused kaitstud

PSTCollectionView tarkvara:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Ungif tarkvara:
GIFLIB jaotus on kaitstud (c) 1997  Eric S. Raymond autoriõigustega

Lisainformatsioon on saadaval www.pokerstars.ee

PokerStarsiga saab ühendust võtta e-kirja teel support@pokerstars.ee.

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING – MÄNGURAHA MÄNGUD

Käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu ("Leping") peaksid sa ("Kasutaja" või "sina") tervikuna läbi lugema, enne kui sa hakkad Rational Sociali teenuseid või tooteid kasutama. Käesolev Leping on juriidiliselt siduv leping sinu ja Rational Social Projects Limited (siinkohal "Rational Social" või "meie"").

Rational Social opereerib saidil www.pokerstars.ee ("Sait") pakutavaid “mänguraha” pokkerimänge (“MR mängud”).  Järgnevalt on toodud MR mängudega seotud kasutustingimused.

Lepinguga nõustudes mõistad ja kinnitad, et Rational Sovial on firmadegrupp. Vastavalt sellele kasutatakse sobivas kontekstis mõistet “Grupp” viidates Rational Socialile koos tema tütarfirmadega ja Rational Social emafirmale ja selle emafirmaga seotud tütarfirmadele, muuhulgas kuid mitte ainult kaubamärgi “Full Tilt Poker” teenuseid pakkuvatele firmadele.

Lisaks käesoleva Lepingu tingimustele, loe läbi ka meie Privaatsuspoliitika, Küpsiste poliitika, Pokkerireeglid ja VIP klubi reeglid ja tingimused ja ka teised reeglid, poliitikad ning kasutustingimused, mis on seotud Saidile aeg-ajalt üles seatavate mängude ja kampaaniatega, millele siin viidatakse, ning muud poliitikad, millest me sind aeg-ajalt teavitame.

Vajutades Tarkvara (määratletud allpool) installeerimise ja kasutamise osaks olevale nupule "Nõustun", nõustud sa Käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega,  Privaatsuspoliitikaga, Küpsiste poliitikaga ja Pokkeri reeglitega, mida võidakse aeg-ajalt uuendada või muuta kooskõlas Lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitikate sätetega.

Antud Lepingus mõeldakse mõiste"Tarkvara"all nii Rational Social  pokkeritarkvara, mille saad isiklikku arvutisse või sülearvutisse (“PC”) alla laadida www.pokerstars.ee (“PC tarkvara”) saidilt kui mobiilset lahendust  ("Mobiilne tarkvara"), mille saad enda mobiiltelefoni alla laadida (sinna hulka kuuluvad muuhulgas mobiiltelefonid, PDA, tahvelarvutid või teised lahendused, mida on järgnevalt mainitud) (“Seade”), muuhulgas pokkeritarkvara abiprogrammid (nii veebis olevad tarkvarad kuii kliendis/serveris olevad tarkvarad).

1. LITSENTSI/INTELLEKTUAALSE OMANDI KASUTUSÕIGUS

1.1

Vastavalt käesolevatele tingimustele annab Rational Social Kasutajale mitteainuõigusliku (lihtlitsentsi), isikliku ja mitteülekantava õiguse installeerida ja kasutada "Tarkvara", PC või Seadmes, et pääseda ligi Rational Social serveritele ja mängida kättesaadavaid pokkerimänge ("Mängud") (Tarkvara ja Mänge koos nimetatakse edaspidi "Teenus").

1.2

Tarkvara on antud Rational Social poolt sinule litsentseeritud personaalseks kasutamiseks.  Pane tähele, et Tarkvara ei ole mõeldud kasutamiseks: 1) alla 21-aastastele isikutele, 2) isikutele, keda asjakohases õigusruumis käsitletakse kui alaealisi ning 3) isikutele, kes ühenduvad Saidiga õigusruumidest, kus selline tegevus on ebaseaduslik.  Rational Social ei saa kontrollida Teenuse seaduslikkust igas jurisdiktsioonis ning seepärast on Teenuse seaduslikkuse kontrollimine Kasutaja kohustus.

1.3

Me jätame endale õiguse küsida suvalisel ajal tõendit sinu vanuse kohta, veendumaks, et alaealised Teenust ei kasuta.  Samuti jätame me endale õiguse sinu konto ajutiselt või jäädavalt peatada või tühistada, misjärel sa ei saa Teenust enam kasutada. Seda juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid tõendeid või kui me kahtlustame, et oled alaealine.

1.4

Rational Social, tema grupi firmadele ja litsentsi omanikele kuuluvad Tarkvara ja Tarkvara kood, struktuur ja korraldus, muuhulgas autoriõigused, ärisaladused, intellektuaalne omand ja teised õigused.  Sa ei tohi, kohalike seadustega sätestatud limiitide raames:

 1. Tarkvara kopeerida, levitada, avaldada, pöördprojekteerida, osadeks võtta, muuta ega tõlkida või teha katseid murda sisse algkoodi, et teha Tarkvara algkoodist tuletiskoode või muud taotlist;
 2. Tarkvara müüa, edasi anda, all-litsentsida, võõrandada, levitada või rentida;
 3. teha Tarkvara kolmandatele isikutele kättesaadavaks läbi arvutivõrgu või muul moel;
 4. eksportida Tarkvara ükskõik millisesse riiki (olgu siis füüsiliselt või elektrooniliste vahenditega);
 5. kasutada Tarkvara viisil, mis on kohalduvate seaduste või regulatsioonide alusel keelatud.

(kõik ülaltoodu on "Lubamatu kasutamine").

Kõik õigused kuuluvad Rational Socialile, tema grupi firmadele ja litsentsidele, mis pole otseselt antud Kasutajale. Samuti kuuluvad Rational Socialile kõik õigused, tiitlid ja tarkvaraga seonduv.

Sa nõustud, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju ja kulude eest, mis on tekkinud seoses sinu poolt põhjustatud lubamatu kasutusega. Sa pead Rational Socialit koheselt teavitama igasugusest lubamatust kasutusest, kui sulle selline informatsioon laekub. Samuti pead sa Rational Socialit mõistlikkuse piires abistama uurimises, mis on algatatud sinu poolt esitatud informatsiooni põhjal.

1.5

Terminid "Rational Social", domeeninimed “pokerstars.com” ja “pokerstarsmobile.com”  ja kõik muud kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed mida Rational Sociali Saidil ja/või Tarkvaras aeg-ajalt kasutab ("Kaubamärgid"), on Rational Sociali ja/või tema grupi äriühingu ja/või tema litsentsiandja kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ning kõik õigused nendele Kaubamärkidele kuuluvad nimetatud üksustele. Lisaks sellele kuulub kogu sisu Saidil, sealhulgas - Tarkvara, kujutised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst ("Saidi sisu") Rational Socialile ja/või tema grupi äriühingule ja/või litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õiguste või muude õigustega. Siinkohal sa kinnitad, et oled teadlik sellest, et Teenuse ja Saidi kasutamine ei anna sulle mingeid õigusi Saidi sisule ega selle mis tahes osale.  Mitte mingil juhul ei tohi sa kasutada Saidi sisu ja/või kaubamärke ilma ’Rational Sociali’ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lisaks nõustud, et ei tee midagi mis kahjustab või võib kahjustada õiguseid, muuhulgas Rational Sociali, tema grupi partnerite ja/või Tarkvara litsentside, intellektuaalset omandit, Kaubamärke, saidi Sisu. Samuti ei tohi teha midagi, mis kahjustaks Rational Sociali, tema grupi firmade, töötajate, direktorite, konsultantide mainet või imidžit.

1.6

Kinnitad, et sinu poolt seoses Saidi või Teenusega kasutatavad nimed õvi pildid (näiteks sinu kasutajanimi või avatar) ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalset omandit, privaatsust ega muid õigusi.  Siinkohal annad sa Rational Socialile ja tema Grupile rahvusvahelise, tagasivõtmatu, ülekantava, litsentsitasudevaba, all-litsentse lubava õiguse kasutada taoliseid nimesid ja pilte vastavalt Privaatsuspoliitikaga Saidi või Teenusega seotud eesmärkidel.

1.7

Teenust kasutades võid sa “teenida” või “osta” virtuaalseid mängumärke, mida saad Teenuses kasutada (“Virtuaalsed mängumärgid”). Siinkohal nõustud, et 'päriselulisi' termineid kasutatakse vaid piltlikus tähenduses. Nõustud, et sul pole mingisugust õigust üheski Mängus olevatele või sealt pärit olevatele Virtuaalsetele mängumärkidele ning seda olenemata sellest, kas need on Mängus 'teenitud' või Rational Socialilt 'ostetud'. See kehtib ka kõikide teiste kontoga seotud või Teenuses salvestatud lahenduse kohta.  Sinu Kasutaja kontol olev "virtuaalne valuuta" kontoseis ei viita pärisrahalisele kontoseisule ega oma mingisugust väärtust. Selle asemel näitab see sinu kontol olevaid väärtuseid.

1.8

Rational Social keelab ega tunnusta ühtegi väljaspool Teenust tehtud Virtuaalsete Mängumärkide ülekannet, müüki, kingitust või kaubandust 'pärismaailmas', mis pärineb või on näha Teenuses. Erandiks on Rational Social kirjalikul nõusolekul tehtud erandid.  Vastavalt sellele ei tohi sa väljastada litsentsi, müüa, vahetada või proovida müüa Virtuaalseid Mängumärke mitte mingisuguse väljaspool Mängu väärtust omava väärtuse eest.  Kõik taolised ülekanded või proovitud ülekanded on keelatud ja kehtetud ning need võivad põhjustada Rational Sociali poolt sinu konto sulgemise.  Lisaks mõistad, et võime võtta sinu vastu kasutusele juriidilised meetmed, kui Virtuaalsete Mängumärkidega väljaspool Teenust tehtud tehingust või proovitud ülekandest tekib kellelegi kahju. 

VIRTUAALSETE MÄNGUMÄRKIDE OSTMINE

1.9

Virtuaalsete mängumärkide kasutuseks vajaliku litsentsi võid osta Teenuse ostulehelt .Selleks pead esitama makseandmed, kinnitama tehingu ja nõustuma taakord käesoleva Lepinguga.  

1.10

Kui ostad litsentsi Virtuaalsetele mängumärkidele, võime sulle saata kinnitava e-kirja, mis sisaldab tellitud Virtuaalsete mängumärkide detaile.  Palun veendu esimesel võimalusel, et kinnitavas e-kirjas toodud andmed on korrektsed ja hoia kirja koopia enda jaoks alles.  Kui sul on küsimusi, võta palun ühendust meie klienditoega.  Rational Social hoiab alles kogu tehingutega seonduva info ja tänu sellele võime lahendada kõik edaspidi tekkivad küsimused. 

1.11

Kui soovid osta Virtuaalseid mängumärke, esindab sinu tellimus meile pakkumist, et soovid osta litsentsi teatud Virtuaalsete mängumärkide ostuks. Nõustume sellega, kui oleme lisanud vastavad Virtuaalsed mängumärgid sinu kontole. Need on mõeldud kasutamiseks meie Mängudesse (“Nõusolek”). Sinu litsents Virtuaalsete mängumärkide kasutamiseks meie Mängudes on teenus, mida pakub Rational Social ja see jõustub pärast seda, kui Rational Social on andnud sinu ostule Nõusoleku.  Rational Socialil pole võimalik Virtuaalsete mängumärkide ostmiseks mõeldud litsentsi tagasi võtta. 

1.12

Rational Social võib Teenuse hinda ja sellega seotud Virtuaalsete mängumärkide litsentsi igal ajal muuta.  Nõustud, et Rational Social ei ole kohustatud mitte ühelgi põhjusel nõustuma tagastusega ja sa ei saa raha ega mitte mingit muud kompensatsiooni, kui sinu Virtuaalsed mängumärgid jäävad Kasutaja konto sulgemisel kasutamata. See kehtib nii juhul, kui selle sulgesime meie või kui sa tegid seda vabatahtlikult.

1.13

Kõhkluste kõrvaldamiseks kinnitame siinkohal, et Virtuaalsete Mängumärkide kasutamiseks ostetud litsents ei anna sulle mitte mingisuguseid lisaõiguseid, mis litsentsis ei kajastu. Soovime ka kinnitada, et ostetud litsentsi võib ainult üle kanda vastavalt täpselt kasutajatingimustes toodud tingimustele. Seda litsentsi ei ole võimalik lunastada, müüa, vahetada, pärandada, rentida, liisida  ega muul viisil tasu eest edasi anda.

2. GARANTIID EI ANTA

2.1

Rational Social ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud sulle pakutava Teenusega; sa võtad ta vastu sellisena „nagu ta on“ ja me ei garanteeri midagi seoses selle kvaliteedi, eesmärgikohasuse, täiuslikkuse ja täpsusega.

2.2

Vaatamata sellele, et me teeme omalt poolt kõik jõupingutused sulle parima kvaliteediga ja turvalisima teenuse pakkumiseks, ei garanteeri me, et Teenus on häireteta, õigeaegne ja veavaba. Samuti mitte seda, et Tarkvara ja Sait oleksid vabad viirustest, programmivigadest ja teistest vigadest.

2.3

Rational Social jätab endale õiguse Teenust peatada, katkestada, muuta, eemaldada või täiendada. Seda võib Rational Social teha täiesti diskreetselt ja ilma etteteatamata, muuhulgas (näiteks) kui meieni jõuab info, et oled kehtestanud endale mängukeelu mõne hasartmängude pakkuja juures või kui see on vajalik meie juhatusele Tarkvara hoolduse või uuendamise tõttu. Sellisel juhul ei vastuta me kuidagi kahjude eest, mille osaliseks sa võid sellise otsuse tagajärjel saada.

3. VOLITUS

Rational Social jätab endale volituse küsimustes, mis puudutavad Kasutaja konto väljastamist, hooldust ning sulgemist Saidil.  Kõik Rational Sociali juhtkonna otsused, mis puudutavad Kasutajate kontosid, Teenuse kasutamist või vaidlusi, on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele.

4. SINU ESINDATUS JA GARANTIID

Enne Teenuse kasutamist ning sellele järgnevalt sa garanteerid, esindad ja nõustud järgnevaga:

4.1

Sa nõustud, et sinu Teenuse kasutamine on sinu enda valikul ja riskil.

4.2

Sa nõustud, et sinult nõutakse teatavaid isiklikke andmeid (muuhulgas info Virtuaalsete mängumärkide ostuks kasutatava maksemeetodi kohta) Teenuse kasutamiseks ning (kui soovid Teenust kasutada läbi Mobiilitarkvara) annad meile nõusoleku kasutada asukohal põhinevaid teenuseid (location-based services ehk LBS), et saaksime Teenuse kasutamise nimel määrata sinu geograafilise asukoha. Rational Social töötleb sinu isiklike andmeid vastavalt Mani saare andmekaitse seadustele ja eeskirjadele. Samuti lähtume meie Privaatsuspoliitikast;

4.3

Teenuse kasutamiseks vajalikud telekommunikatsiooni võrgud ja Internetiühendused on väljaspool Rational Social kontrolli ja Rational Social ei vastuta mingil moel ühenduse katkemiste, aeglase ühenduse, mahupiirangute või muude sellega seotud probleemide eest.

4.4

Sul on keelatud kasutada Teenust ükskõik millisel moel finantskasu või mõne muu eelise saamise eesmärgil.See kehtib ka kolmandatele osapooltele (olenemata sellest kas nad tegutsevad sinu nimel või mitte) kasu tekitamise kohta.  Virtuaalsetel mängumärkidel pole mitte mingisugust väärtust ja neid pole võimalik Kasutaja kontosiseselt üle kanda ega vahetada. Lsaks pole Kasutajakontol olevatell Virtuaalsetel mängumärkidelmängurahal mitte mingisugust väärtust ja seda pole võimalik vahetada ‘pärisraha’ auhinna vastu.  . Lisaks on sul keelatud väljastada Kasutajakontole alllitsentsi, seda rentida, liisida, vahetada, kinkida, pärandada või muul viisil edasi anda. See kehtib ka sinu Kasutajakontol olevate Mängumärkide kolmandale osapoolele andmise kohta.

4.5

Sa oled vanem kui 18 ja sul pole käesoleval hetkel ühelgi online või mobiilsel hasartmängusaidil mängukeeldu. Sa annad meile sellest koheselt teada, kui sead endale mõnel hasartmängu saidil mängukeelu.

5. KEELATUD KASUTUSED

5.1

TARKVARA MUUTMISED. Kasutaja ei tohi mitte mingil viisil Tarkvara üritada muuta, lahti võtta ega ümberpööratult toota.

5.2

ISIKLIK KASUTUS. Teenus on mõeldud ainult Kasutaja isiklikuks kasutamiseks ning meelelahutuseks, mitte raha peale mängimiseks. Seda ei tohi kasutada mingil viisil, mis tooks sulle rahalist või mitterahalist kasu. Kasutaja peab esitama täieliku ja tõese informatsiooni nende andmete kohta, mis Kasutaja on esitanud Rational Socialile. Kasutaja on kohustatud seda informatsiooni vajadusel kaasajastama.

5.3

KOKKUMÄNG. Kokkumäng Kasutajate vahel, näidates üksteisele oma taskukaarte või mõnel teisel meetodil, on rangelt keelatud.  Rational Social jätab lisaks teistele meetmetele endale õiguse seada piiranguid istekohtade võtmisele ja/või keelata Kasutajatel mängida kindlas pokkerilauas või turniiril. See tähendab ka võimalust piirata kahe või enama Kasutaja õigusi mängida koos samas lauas või samal turniiril Lisaks sellele jätab Rational Social endale õiguse vaadelda igasugust kokkumängu mängijate vahel (kaasa arvatud Kasutajad) kui selle Lepingu olulist rikkumist ja sellest tulenevalt on Rational Socialil õigus lõpetada Kasutaja konto, kui Kasutaja üritab sellisel moel tegutseda, sõltumata selle katse tulemustest.

5.4

VÄLISED MÄNGIJAT ABISTAVAD PROGRAMMID (EPA) Rational Social keelab need Välised mängijat abistavad programmid ("EPA programmid") mis on loodud mängijale “Ebaausa edu” andmiseks. Rational Social määratleb, et "Väline" tähendab arvuti tarkvaral (mitte Tarkvara) ja mittetarkvaral põhinevaid andmebaase või profiile (näiteks veebisaidid ja tellimusteenused). Rational Social määratleb "Ebaausat edu" kui igasugust juhtumit, mille korral Kasutaja kasutab või loob informatsiooni teiste mängijate kohta teisel viisil kui on seda ainult Kasutaja isiklikud tähelepanekud mängimise ajal.  Soovitame sul tutvuda meie Keelatud online tarkvara korduma kippuvate küsimustega (KKK).

5.5

AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTS) Tehisintellekti kasutamine, ilma mingite piirideta, kaasa arvatud "robotid", on ühenduses Teenusega rangelt keelatud.  Kogu Teenuse suhtes olev tegevus peab Kasutaja poolt olema teostatud isiklikult läbi kasutajaliidese, mis on Tarkvaras ligipääsetav.

5.6

Sa nõustud, et Rational Social võib võtta kasutusele meetmeid, et avastada ja vältida keelatud EPA programmide kasutamist.  Need meetmed võivad sisaldada, kuid ei pruugi piirduda, Rational Social Tarkvaraga samaaegselt jooksvate tarkvara programmide jälgimisega Kasutaja arvutis (personaalarvutis) või Seadmes.  Nõustud, et sa ei proovi nendest reeglitest mööda hiilida ega neid ignoreerida ega meie vahendeid blokeerida. Muuhulgas ei tohi sa kasutada selleks kolmanda osapoole tarkvara.

5.7

CHIP-DUMPING Chip-dumping toimub siis, kui Kasutaja kaotab taotluslikult käe, et kanda selle käigus oma mängumärgid üle teisele Kasutajale.  Iga Kasutaja, kes tegeleb või üritab chip-dumpingut koostöös teise Kasutajaga Teenuse kasutamise hetkel, võidakse jäädavalt eemaldada Teenuse kasutamiselt ja nende Kasutajakonto võidakse koheselt sulgeda.  Sellistel juhtudel ei ole Rational Socialil mitte mingit kohustust tagastada Kasutajakontol hetkel olevaid Virtuaalseid mängumärke.

5.8

PETTURLIK KÄITUMINE Kui Rational Socialil on alust arvata, et Kasutaja tegeleb Teenust kasutades petturliku, ebaseadusliku, ebaausa või ebakohase tegevusega või üritab seda teha, kaasa arvatud eelpool toodud tegevused või teistsugune mängu manipulatsioon , siis käsitleb Rational Social sellist tegevust nii, nagu ta peab sobivaks. See võib endaga kaasa tuua järgneva (kuid mitte ainult):

 1. koheselt tühistatakse Kasutaja ligipääs Teenusele;
 2. Kasutaja Rational Social konto tühistatakse;
 3. konfiskeeritakse kõik Kasutaja kontol olevad Mängumärgid
 4. Kasutaja suhtes võetakse kasutusele juriidilised meetmed.

6. SOLVAV KÕNEPRUUK VÕI SISU

Kasutajal on keelatud postitada läbi Teenuse ebaseaduslikku, ebasündsat, halvustavat, laimavat, ähvardavat või teistlaadset materjali, mis on vastuolus seadustega või mida peetakse üldlevinult ründavaks. Vestluse akna akna kasutamiseks lähtu palun  Pokkeritoa reeglitest või Rational Sociali töötajate juhistest.

7. LEPINGU RIKKUMINE

7.1

Ilma eelarvamuseta teiste õiguste suhtes, kui Kasutaja rikub täielikult või osaliselt ükskõik millist siintoodud lepingupunkti, siis jätab Rational Social või ükskõik milline Grupi sisene firma, mis pakub Kasutajale teenust, endale õiguse võtta selle tegevuse suhtes kasutusele sobivad meetmed, kaasa arvatud selle Lepingu või mõne teise Kasutajaga seotud lepingu lõpetamine, kaasa arvatud koheselt selle Kasutaja Teenusele või mõnele teisele Grupi poolt pakutava teenusele juurdepääsu blokeerimine, sellise Kasutaja Saidil või mõnel teisel Grupi saidi konto lõpetamine ja/või seaduslike meetmete kasutamine sellise Kasutaja vastu. 

7.2

Sa nõustud täielikult kaitsma Rational Socialit, Gruppi ja tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid nõuete, kahjude, kaotuste, vastutuse ja kulude eest, mis sisaldavad õiguslikke kulusid ja mistahes teisi makse, mille põhjuseks on: 

 1. sinu Lepingu rikkumine täismahus või osaliselt; 
 2. sinu poolne seaduserikkumine või kolmanda osapoole õiguste kahjustamine; ja
 3. Teenuse kasutamine teiste isikute poolt sinu sisselogimise dokumente kasutades (nagu allpool määratletud) nii sinu volitusel kui ka ilma selleta.

8. VASTUTUSE PIIRANGUD

8.1

Rational Social ega ükski teine Grupi liige ei ole ühelgi juhul, muuhulgas kasutajapoolse hooletuse korral, vastutav mis tahes erikahjude, põhjuslike, otseste, kaudsete või tegevusest tulenevate kahjude eest (sh, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus, äriteabe kaotus või muu varaline kaotus), mis tulenevad teenuse kasutamisest (või valesti kasutamisest), isegi kui Rational Social on eelnevalt selliste kahjude võimalikkusest teadlik.

8.2

Miski antud Lepingus ei välista ega Rational Sociali või Grupi vastutust:  (a) hooletusest põhjustatud vigastuse või surma ees ; või (b) pettus või petturlik vääriti esitlust.

9. TURVALISUS JA SINU KONTO

9.1

Iga kasutaja kontole pääseb juurde unikaalse kasutajatunnuse  ("Kasutajatunnus") unikaalse ja salajase salasõna ("Salasõna")ning muude valikuliste autentimisviiside abil, mille kasutaja saab valida (kasutajatunnus, salasõna ja muud autentimisviisid ühise mõistega "Sisselogimisandmed").  Kasutaja peab oma isikliku kasutajatunnuse ja salasõna valima vastavalt nende suhtes kehtivate reeglite kohaselt. 

9.2

Kasutaja nõustub, et ta on ainuisikuliselt vastutav kogu Teenuse kasutamise eest oma Sisselogimise dokumentidega ja et ta ei avalda oma Sisselogimise dokumente mitte kellelegi ega luba mitte ühelgi isikul kasutada Teenust läbi tema Kasutajakonto.

9.3

Kasutaja on kohustatud kogu aeg hoidma oma Sisselogimise dokumendid salajastena ning tegema omalt poolt kõik, et nad säiliksid konfidentsiaalsetena Iga volitamata Sisselogimise dokumentide kasutamine on Kasutaja vastutada ning seda vaadeldakse kui tema enda kasutust.  Kogu sellest tulenev vastutus lasub Kasutajal.

9.4

Kasutaja võib Rational Socialis olla ainult ühe konto omanik ning teenust tohib ta kasutada ainult selle ühe konto kaudu.  Kasutajal on keelatud avada Rational Socialis mitmeid kontosid.  Juhul kui Rational Social märkab, et Kasutaja on avanud lisakontosid, võib Rational Social lisakontod ilma hoiatuseta sulgeda.

9.5

Sul ei ole võimalik teha panuseid (Virtuaalsete Mängumärkidega), mis on suuremad kui sinu Kastutaja kontol olevate Virtuaalsete Mängumärkide summa.

9.6

Vastutad täielikult selle eest, et tagastada Rational Socialile kõik võlgnevused, Nõustud, et sa ei keeldu ega lükka tagasi ühtegi Teenusega seotud makset.  Kompenseerid Rational Socialile kõik tagastused ja maksetest keeldumised ning sellega seotud kulud.

9.7

Rational Socialil on õigus teostada Kasutaja kohta kolmanda osapoole krediidiinfot koguvate agentuurife abiga krediidi- või isikukontrolle. Selleks kasutatakse Kasutaja poolt Teenusega liitumisel edastatud informatsiooni. Kolmas osapoole krediiinfol või sellega seotud agentuurid võivad selle info salvestafa, kuid nad ei kasuta seda infot mitte mingil muul viisil.

9.8

Rational Socialil on õigus kasutada sinu poolt seoses Teenuse kasutamisega tehtud maksete töötlemiseks kolmanda osapoole elektroonilise maksetöötlejaid ja/või finantsasutusi.

10. KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA

10.1

Tarkvara sisaldab ühe komponendina kolmanda osapoole tarkvara, mille on arendanud OpenSSL Projecti ning see on mõeldud kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org); krüptoloogilist tarkvara, mille on loonud Eric Young, ungif tarkvara kirjutas Eric S. Raymond; PSTCollectionView tarkvara kirjutas Peter Steinberger ;ja fontide tarkvara, mis on firmasisene (litsentsihoidja või selle varustajate) ja sellele kehtivad Ameerika Ühendriikide ja teiste juridiktsioonide autoriõigused. (“Litsentseeritud tarkvara”).  

10.2

Kasutaja Litsentseeritud Tarkvara kasutamine peab vastama kõikidele selles Lepingus toodud reeglitele ja tingimustele.

10.3

Litsentseeritud Tarkvara ei tohi muuta ega muul viisil Tarkvarast eraldada.

10.4

Kasutaja kasutamine on piiratud “Sisekasutusega”, mis tähendab, et Litsentseeritud Tarkvara tohib kasutada ainult Kasutaja tavapäraseks ja tavaliseks äri või isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi edasi müüa, edasi rentida ega laiali jagada. Kasutajapoolne tarkvara kasutamine on piiratud „sisekasutusega”, mis tähendab, et litsentsitud tarkvara on kasutajale ainult tavapäraseks ning tavaliseks äri- või isiklikuks kasutuseks.  „Tavapäraseks ja tavaliseks äritegevuseks“ tähendab kasutust Kasutajale, kes üksikisik, kasutust taolise Kasutaja või Kasutaja majapidamisele isiklikel põhjustel. „Tavapäraseks ja tavaliseks äritegevuseks“ tähendab kasutust Kasutajale, kes üksikisik, kasutust taolise Kasutaja või Kasutaja majapidamisele isiklikel põhjustel.

10.5

Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt Litsentseeritud Tarkvarale omistatud, on kaitstud.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif tarkvara, PSTCollestionView tarkvara ja ja krüptograafiline tarkvara on antud ’nagu on’ OpenSSL Projecti (Eric S. Raymond, by Peter Steinberger and by Eric Young ) poolt ja kõik otsesed või kaudsed garantiid, muuhulgas kuid mitte ainult on loobutud kaudsest kaubanduslikust garantiist ja teatud otstarbega sobivusest.  Mingil juhul ei tohi OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger või nende kaastöötajad olla vastutavad ühegi otsese, kaudse, kaasneva, erilise või näitliku kahjuga (mille hulka kuulub, kuid mitte ainult asendusteenuste või toodete hankimine, kasutamise, kasumi või äritegevuse katkemine) olenemata viisist kuidas see juhtus. Samuti pole nad vastutavad, ei lepinguliselt, rangelt vastutades ega kahju (hooletuse tõttu või teisiti) tekitades, mis on seotud OpenSSL Toolkit, ungif tarkvara, PSTCollectionView tarkvara ja krüptograafilise tarkvara kasutamisega, isegi kui taolise kahju võimalikkusest on teavitatud.

11. VAIDLUSED

Kasutaja nõustub, et iga MR mängu andmed salvestatakse Rational Sociali serveritesse.  Juhul kui esineb erinevusi sinu arvuti ekraanil kuvatavate mängukaartide ja Rationali Sociali serveris olevate mänguprotokollide vahel, siis lähtutakse mänguprotokollidest.  Kasutaja nõustub, et Tarkvara “Viimaste käte ajalugu” ja „Käe kordus” funktsioone ei peeta ühegi käe ametlikuks salvestiseks.

12. LEPINGU TÄIENDAMINE

Rational Social jätab endale õiguse käesolevat Lepingut või selle mis tahes osa igal ajal ilma eelnevalt ette teavitamata täiendada või muuta. Kui Rational Social Lepingut muudab pannakse see info Saidile üles ning see jõustub 14 päeva pärast. Seepärast soovitame sul külastada Teenust regulaarselt ja kontrollida sel hetkel kehtiva Lepinguversiooni reegleid ja tingimusi.  Eelmiste Lepingute versioonid on saadaval, kui kirjutad aadressil Rational Social, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Mani saar, IM3 1DZ. Juhul kui sa jätkad Saidi kasutamist pärast Lepingu muutmise teate saamist, loetakse seda Lepingu muudatustega nõustumise kinnituseks.

13. VALITSEV SEADUS

Lepingule ja kõigile sellega seotud asjadele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Mani saare seaduste alusel.  Sa annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas.  Mitte miski käesolevas sättes ei piira Rational Sociali õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

14. LAHUSUS

Kui mõni selle Lepingu klausel muutub mitteseaduslikuks, kehtetuks või mõnes jurisdiktsioonis mitteteostatavaks, siis see ei mõjuta see selles jurisdiktsioonis teiste klauslite kehtivust või teostatavust ega selle ega teiste klauslite teostatavust teistes jurisdiktsioonides.

15. LEPINGU ÜLEANDMINE

Rational Socialil on õigus see leping osaliselt võis täies mahus igal ajal ilma selles teavitamata edasi anda.  Kasutaja ei või oma käesolevas Lepingus kirjas olevaid kohustusi õiguseid edasi anda.

16. MITMESUGUST

16.1

kui Rational Social loobub mõne Lepingu sätte rikkumise eest nõude esitamisest (sh kui Rational Social ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), siis ei tähenda see seda, et Rational Social loobub ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

16.2

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesid kolmandatele isikutele, kes ei ole Lepingu pooled. Erandiks on Gruppi kuuluvad firmad.

16.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist partnerlust, esindussuhet (sh agendisuhet), usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

16.4

Käesolev Leping kujutab endast täielikku meievahelist Teenust puudutavat kokkulepet ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi lepinguid ja kokkuleppeid.

16.5

Kasutaja peab esitama täieliku ja tõese informatsiooni, millist Rational Social võib nõuda ja mis puudutab Kasutaja poolset Teenuse kasutamist ning mis on vastavuses  Privaatsuspoliitikaga.

16.6

Selle Lepingu inglise keelne versioon on ülim juhul kui ilmnevad lahknevused selle Lepingu tõlkeversioonide vahel.

Copyright © 2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Kõik õigused on kaitstud.

Viidates OpenSSL Toolkit'ile:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Kõik õigused on kaitstud
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Kõik õigused on kaitstud

PSTCollectionView tarkvara:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Ungif tarkvara:
GIFLIB jaotus on kaitstud (c) 1997  Eric S. Raymond autoriõigustega

Täpsemat infot leiad aadressilt www.pokerstars.ee

Rational Socialiga saad sa ühendust aadressil support@pokerstars.ee.

Vastutustundlik mängimine

Responsible Gaming

Vastutustundlik mängimine on meile südameasjaks ning anname endast alati parima, et tagada positiivne ja meeldiv mängukogemus.

Klienditoe KKK

FAQ

Meie klienditoe meeskond on pannud kirja vastused kõige sagedamini esinevatele küsimustele.

Pokkerimängude KKK

faq games

Vastused PokerStarsi pokkerimängudes korduma kippuvatele küsimustele.

Eripakkumised

Special Offers

PokerStarsist leiad põnevaid pakkumisi aastaringselt. Ootamas on nii rahalised auhinnad, pääsmed parimatele live üritustele kui palju muud põnevat.

Kuidas mängida pokkerit?

How to Play Poker

Tutvu pokkerireeglitega ja vaata, millist nõu anname uutele mängijatele. PokerStarsi 'Kuidas mängida' lehelt leiad ka põhjaliku ülevaate põhistrateegiatest.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.